12
Sabat Kumiwa Ayapaneba
Deu 23:25 Me kumive, Sabat Kumiwa apa Iesu nakwai wiit veriyawa danave aivi. Me aigowawa iyagon aramne, mu amatog nakwai wiit uba tam naya. Eks 20:10 Parisi igiyawa mame yawamiyawa, mu me gumbe waya, Yawa! Aigowagwa geuma Sabat Kumiwa apa Gwangwan togomeme.
1Sm 21:1-6 Megara Iesu garawa wane, Ye Devid ge owawa iyagon wakeyawa kumiwa me aninin ane? Ye basiyayana go onan? Rvt 24:5-9 Me God gweyawa unig aine, me ge owawaiwa bredi waribiyayawa tam naya Mu tam nemewa me Gwangwan painau tuyaueme, pirisi igiyawa mukut nemewa. Nam 28:9-10 Ye gwangwan buka meuma basiyana, go onan? Sabat Kumiwa apa pirisi igiyawa temporu danave nau waremewa mu Sabat Kumiwa togomeme, go mu painau den tuyaueme. Mat 12:41-42 Ne diruitna, apan da me kokavitwa sira temporu mina onan, me mapa wakene. Ose 6:6; Mat 9:13 Ne anoeniwa me baigan, puyo maeba onan, ye gae mame natawa yaug anoyanawa, ye kukaeba onan igiyawa pui den yuwampono. Kuiyawa Apan Usiwa* Me Iesu Keriso. me Sabat Kumiwa Ayapaneba.
At me apa Iesu kweg aine, me sinagogu muma danave unig aine, 10  Ruk 14:3 sira apan naniwa gegerainewa asimeve wakene. Mu Iesu singui aya, Sabat Kumiwa apa warinamtan me bainda go, onan? Mame me Iesu pui yutan oya.
11  Ruk 14:5 Me mu dirum wane, Bira da ye daniyap sip amaraivi, sip me Sabat Kumiwa apa dukup danave aikpe ipewa, ye me aropiya dauwape, go onan? 12 Mae sip me menan anowawa me kusikareren iyayapan munan kokavit! Meoya Sabat Kumiwa apa oraiwa atanwa me bainda.
13 Meve Iesu apan gumbe digwane, Nanigwa atan dima. Meoya me naniwa siwadne, oraimina di ane. Me naniwa gamben mina oraimina ane. 14  Jon 5:16 Megara Parisi igiyawa dauwag amog Iesu aninin totan oya gae yuya.
15 Iesu me yaug anone at me apa yankweg aine. Iyayapan obiren me amave amiya, sira me yuwat muma undag warinamunne. 16  Mat 8:4; Mak 3:12 I Iesu yaigipam dirumne, umum den wape ne bira. 17 Mame me propeta Aisaya gumbe wanewa natawa uwatan aivi oya:
18  Ais 42:1-4 Mat 3:17 Nau neuma abnawa me ne wait watkiniyanawa me mame,
apan mame ne baigan neuma gumbe, sira me gumbe ne degadega eni;
Ne Guwanwa neuma me gumbe barautna,
sira me iyayapan undag piyu egave wakeemewa gumbo gaiyawa oraiwa opata wag dirumpe.
19 Me diguragut go ae den waigimpe;
bira da ebu taibe noiwa den anope,
20 Ben riid kamokamot anewa me den warensipe,
sira iyam meru yusi onanwa me den wabumpe,
namu me amat amumpe anoano oraivitwa aupe.
21 Ju onan igiyawa owanowan muma
me iviwa gumbe baraupe.
Iesu Ge Berujeburu
22 Meve iyayapan apan da me airapu danave unig wakene yangawa boredne sira noiwa borednewa me aug Iesu gumbe uwaya, me warinamne, meoya me gae wane sira yangut ane. 23 Iyayapan undag terag waya, Mame me Devid Usiwa go?
24  Mat 9:34; 10:25 Megara Parisi igiyawa gae mame anoyawa mu waya, Me airapu kokawa Berujeburu gumbe apan me airapu atatai imivi dauwag amome.
25 Iesu danowa yaug anone mu dirumwane, At kokawa da wagomiyak me mekut ube yoipewa me matai aikpe, sira gwetoimu kowawa da go gwe togomiyak me mekut ube yoipewa me den yoipe. 26 Seitan me Seitan atatai impe dauwag aipe, me togomiyak me mekut ube yoipewa me aninin toimu meuma yoipe? 27 Ne airapu kukaeba Berujeburu iviwa gumbe atatai imigimtnawa, aninin ud yeumawa atatai impe mu dauwag ampe. Meoya ud yeumawa mu ye keptete abnawa yeuma ape. 28  Apa 10:38; 1Jn 3:8 Megara ne God Guwawa gumbe airapu kukaeba atatai imeniwa, God toimuwawa me ye guniyap wait uwane.
29 Go, apan da me apan yusipam gweyawa unig dividivi meuma tamtan anopewa, namu me apan yusipama murap gumbe den tupewa, aninin gwe meuma tammon? Meve me gwe meuma ubape.
30  Mak 9:40; Ruk 9:50 Apan me ne gaibu den waketuwa me topainednewa, sira apan me ne gaibu den agoniyatawa me matai ubeube ampe. 31  Ibr 6:4-6 Sira ne diruitna. Iyayapan kukaeba ayawa sira gae kukaeba wayawa matai kukaeba muma anog yankwepe, go Guwawa Iyakaisiyapama gumbe gae kukaeba wayawa kukaeba muma den anog yankwepe. 32 Apan da bira me Apan Usiwa gumbe anokukam wanewa me matai kukaeba meuma anog yankwepe, go kum mame gare danave go kum ivi uwapewa danave, apan da bira Guwawa Iyakaisiyapama gumbe anokukam wapewa me matai kukaeba meuma den anog yankwepe.
33  Mat 7:16-20 Yoma oraiwa me magawa oraivit impe, sira yoma kukaeba me magawa kukaeba impe, kuiyawa yoma me magawa gumbe iyayapan yaug anoya. 34  Mat 3:7; 15:18; Ruk 3:7; 6:45 Ye mokare kukaeba upewaiwa mina. Ye kukaeba minawa aninin divi da oraiwa ye vene? Kuiyawa nonemagawa danave noidauwanewa me aigivi noiwa gae waivi. 35 Apan oraiwa dividivi oraiwa nonewa danave wakenew a oraiwa tam ompe, sira apan kukaeba dividivi kukaeba nonewa danave wakenewa kukaeba tam ompe. 36 Ne ye diruitna. Iyayapan gae gwambe gwambe vemewa matai keptete kumive mu natawa dipe. 37 Kuiyawa gae yeuma gumbe ye matai oraivit igiyawa diruipe, sira gae yeuma gumbe ye matai kukaeba igiyawa diruipe.
Jona Irakoniwa Meuma
38  Mat 16:1; Ruk 11:16; Jon 6:30 Meve Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa upeba Iesu gumbe garawa waya, Toewanewan, irayauyau ge gungap yautan anoete.
39  Mat 16:4; Mak 8:12 Iesu garawa dirumne, Kukaeba ge uinantaraki kumiwa igiyawa irakoniwa oya nun veme! Megara propeta Jona irakoniwa meuma mekut mumpe, dawa onan. 40  Jna 1:17 Kuiyawa Jona me kum duwamdesi ge aram duwamdesi gwambui koka danave wakene, me desiroma Apan Usiwa kum duwamdesi ge aram duwamdesi piyu danave wakepe. 41  Jna 3:5 At Nineve igiyawa mu matai pui keptete kumive, kum mame garewa igiyawa gaibu wan yoipe, iyayapan mame dirum wakukamumpe; kuiyawa mu Jona opata meuma gumbe nonemagowa biroriyaya. Megara, yauya, gare apan kokawa mapa, Jona me mina onan. 42  1Ki 10:1-10 Kwiin Me piyu upeba amaraivi vesinawa, sira me kin mina. sausu apa matai uwape, sira pui keptete kumive gare mame igiyawa gaibu yoipe iyayapan mame dirum wakukampe; kuiyawa kwiin me Soromon anoano meuma anotan oya piyu gina gambenwa apa dauwag onne. Megara, yauya, gare apan kokawa mapa, Soromon mina onan.
43 Airapu kukaeba apan danave dauwag ainewa, me yoi onan arawa gigivi nonewa emtan arawa didimama aivi go da den yaune. 44 Meve me wane, Ne gwe wait kwenawa sira taig anekna. Me sira taig uwane gwe danave yaunewa gwe danave ingui, ereri aiyane sira dividivi yaiyai tene. 45  2Pi 2:20 Meve me sira dauwag aine airapu kukaeba upeba yusipama 7 tam onne. Kukaeba muma koka, me membo mina onan. Mu undag uwag asime unig vineme. Meve apan me inaiinai meuma oieba di kukaine, namuwa mina onan. Gare mame kukaeba igiyawa me matai meib ape.
Iesu Inawa Ge Gwanebaiwa
46 Iesu iyayapan undag gae ande dirumiviwa, me inawa ge gwanebaiwa gwe daieve yoiya. Iesu gaibu gae watan anoeme. 47 Apan da me dine, Yawa. Inag ge gwanegaiwa gwe daieve yoieme. Ge gaibu gae watan anoeme.
48 Iesu garawa digwane, Ne inan me bira, tatangwanen mu bira? 49 Me aigowawa naniwa yug wane, Yauya, ne inan ge tatangwanen mawa wakeya. 50  Rom 8:29 Kuiyawa bira da Maman me kwimin danave wakenewa anoano meuma aiviwa me ne tatangwanen ge yogiyanaiwa ge inan.

12:1: Deu 23:25

12:2: Eks 20:10

12:3: 1Sm 21:1-6

12:4: Rvt 24:5-9

12:5: Nam 28:9-10

12:6: Mat 12:41-42

12:7: Ose 6:6; Mat 9:13

*12:8: Me Iesu Keriso.

12:10: Ruk 14:3

12:11: Ruk 14:5

12:14: Jon 5:16

12:16: Mat 8:4; Mak 3:12

12:18: Ais 42:1-4

12:18: Mat 3:17

12:24: Mat 9:34; 10:25

12:28: Apa 10:38; 1Jn 3:8

12:30: Mak 9:40; Ruk 9:50

12:31: Ibr 6:4-6

12:33: Mat 7:16-20

12:34: Mat 3:7; 15:18; Ruk 3:7; 6:45

12:38: Mat 16:1; Ruk 11:16; Jon 6:30

12:39: Mat 16:4; Mak 8:12

12:40: Jna 1:17

12:41: Jna 3:5

12:42: 1Ki 10:1-10

12:42: Me piyu upeba amaraivi vesinawa, sira me kin mina.

12:45: 2Pi 2:20

12:50: Rom 8:29