15
Oraiwa Ge Miyotapam
Meve Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa upeba Jerusarem apa Iesu gumbe onam singui aya, Divi oya aigowagwa upanaiwa kuinui muma togomiyaya? Mu nanuwa den muinekapa naya!
Iesu garawa wane, Divi oya ye upanaiwa kuinui yeuma oya God gwangwan meuma togomiene? Eks 20:12; 21:17; Deu 5:16 Kuiyawa God wane, Mameaiwa ge ineaiwa ebnotu amuniya, sira Bira da inamamawa gumbo anokukam apewa matai tope boape. Megara ye vene, Bira da inamamawa gumbo, dividivi me ne yenan tamnawa me God puyuwawa ane, meib dirumpe ipewa, me inamamawa me gumbe ebnotu den ape. Ye upanaiwa kuinui yeuma oya God gaiyawa natawa onan mina aya. Ye ugauga ene igiyawa! Aisaya guniyap diruinewa me natawa:
Ais 29:13 Iyayapan mame nouwa muma gumbe ebnotu nenan eme,
megara imudanowo muma ne gunap painau.
Mu imuwa undag ne gunap den waiya eme;
mu iyayapan toyau toyau muma mekut toyau muneme.
10 Iesu iyayapan obiren munan auwane menan onamiya, Anoya, sira yaug anoya. 11  Mat 12:34 Divi da apan noiwa danave unikpewa me den ape apan miyot ape, megara divi da noiwa danave dauwapewa me ape apan miyot ape.
12 Meve aigowawa me gumbe uwag singui aya, Ge anoana Parisi igiyawa gae mame anoyawa danopiriwane?
13 Me gara wane, Yauya. Maman kwiminauwa me den vednewa undag matai taiwa gaibu wan biyaupe. 14  Ruk 6:39; Rom 2:19 Mu yankwemiya; mu yangabored igiyawa. Apan da yangaborednewa me eveba yangaborednewa gaibu ampewa duwam matai nog aikpe.
15 Pita wane, Maibe natawa muma didnuna anota.
16 Iesu singui munne, Ye ande ano pimpan gitene? 17 Ye den anoyana dividivi undag noiwa gumbe danave aigeme sira kwapiwa gumbe daueme? 18 Megara divi da nonap dauwaiviwa me nonemagawa apa uwag onivi. Mame apan miyot umpe. 19 Kuiyawa, ano kukaeba anoiviwa, toen guttanwa, uinantaraki, vesin apan payaupayau, ub, gae ugauga, garadi, dividivi undag mame nonenmagawa apa daueme. 20 Mame me apan miyot umpe, megara nakwai naniwa den muinkapa napewa me den ape apan miyot ape.
At Keinan Vesin Anotumat Meuma
21 Iesu at me kwenewa, me uwag aig at Taiya ge at Saidon aine. 22 At Keinan vesin da me at me visive apa onnewa me gumbe uwag kwaruwane, Ayapan, Devid Usiwa, nenan danadawai anoa! Gwaitanwa airapu kukaeba gumbewa me dawai kokavit anoivi.
23 Iesu gae da garawa den wane. Meoya aigowawa me gumbe uwag gae yusipamit nun waya, Kweya aipe. Vesin me amunup kwaruwag onivi.
24  Mat 10:6 Me garawa wane, Ne at Isuraeru sip kwawanewa mukut oya baraunedne aig onedna.
25 Vesin me uwag namive koniwa yug wane. Ayapan. Waita nega.
26 Iesu garawa wane, Me oraimina onan ud bredi muma aug kweyau aoretna nape.
27 Vesin wane, Ayapan, me natawa. Megara kokawa meuma teboro ankwatave bredi musimusiwa aikpewa kweyau me nape.
28 Meve Iesu garawa wane, Vesin, anotumat geuma koka. Nun geuma me atna. Sira me konive me gwaitawa inaine.
Iesu Iyayapan 4,000 Nakwai Utamne
29 Iesu at me kweg poeman Gariri visive aine. Meve me tui gambenwa dauwag aig me apa yan wakene. 30 Iyayapan obiren me gumbe uwaya. Mu amo kukaimusiawa, ama nanuwa gongamayawa, yangowa kukaimusiawa, noi boredmusiawa ge upeba obiren tam uwaya. Mu Iesu amave teya. Iesu mu warinamunne. 31  Mak 7:37 Noi boredmusiawa gae waya, ama nanuwa gongamayawa oraimumu aya, ama kukaimusiawa a amiya, yangowa kukaimusiawa sira yanguraya. Iyayapan obiren mu yawamiya teraya, sira mu Isuraeru God muma watdega aya.
32  Mat 14:14 Iesu aigowawa munan auwane onamiya dirumne, Ne iyayapan mame munan danadawai aueni. Mu ne gaibu wait kum duwamdesi waketu, go mu nakwai onan. Ne iyagon gumbe den tetna sira taig ampe. Mu ebu taibe yangowa viyape uyug aikpetan.
33 Me aigowawa garawa waya, Mapa gina inguiwa arawa. Ampa nu bredi tamta iyayapan undag mame nape oma ape?
34 Iesu singui munne, Ye bredi anintom guniyap wakeya? Mu gara waya, 7, sira gwambui kusikusiwa gaibu.
35 Me iyayapan wag dirumne piyu egave yan wakeya. 36 Meve me bredi 7 ge gwambui wan tamne. Me gaun wanewa, mu warensig aigowawa munne. Mu iyayapan kep teg muniya. 37 Mu undag naya oma ane. Ivi aigowawa bredi musimusiwa tam pot 7 danave eniya noidauwaya. 38 Iyayapan nayawa undag 4,000. Mu vesin ge ud mu gaibu den basiyaya. 39 Iesu iyayapan tene amiyawa, me wa dana unig aig at Magadan gambenwa oya aine.

15:4: Eks 20:12; 21:17; Deu 5:16

15:8: Ais 29:13

15:11: Mat 12:34

15:14: Ruk 6:39; Rom 2:19

15:24: Mat 10:6

15:31: Mak 7:37

15:32: Mat 14:14