7
Oraiwa Ge Miyotapam
Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan upeba mu Jerusarem apa onamiya mu Iesu empaniya. Ruk 11:38Mu yawamiya Iesu aigowawa upeba mu nanuwa miyot den muinkapa nakwai neme. Parisi igiyawa ge Ju igiyawa undag mu upanaiwa kuinui muma ag omome, meoya mu nanuwa den muinpewa nakwai den nape. Mat 23:25Mu gwiruwaremewa arawa apa taig onampewa mu mumbo kwapuwa den muinpewa divi da den nape. Sira wagobaviwa wakewake mumawa gwangwanepam obiren. Mu ap, noum, ui yaigipama, upeba gaibu muineme.
Meoya Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan singui Iesu gumbe waya, “Divi oya ge aigowagwa mu upanaiwa kuinui mumawa gaibu den amat nanuwa miyotapam gumbe nakwai nape?”
Ais 29:13Iesu gara wag dirumne, “Aisaya me ye ugauga ene igiyawa guniyap wanewa bainda wane. Me aib tene,
‘Iyayapan mame nouwa muma gumbe ebnotu nenan eme, megara imudanowo muma ne gunap painau.
Mu imuwa undag ne gunap den waiya eme; mu iyayapan toyau toyau muma mekut toyau muneme.’
Ye God Gwangwan meuma yan kweyana, iyayapan kuinui mumawa aug ongene.”
Sira me wag dirumne, “Ye upeaiwa ano muma amat ag ongetan oya God Gwangwan meuma atan barauyana! 10  Eks 20:12; 21:17; Deu 5:16Sira Mosisi wane, ‘Ye mameaiwa ge ineaiwa gumbo ebnotu amuniya.’ sira, ‘Bira da inawa ge mamawa gumbo anokukam apewa me matai tope boape.’ 11 Megara ye vene, apan da inamamawa gumbo aib wape, ‘Dividivi me ne yenan tamnawa me Korban ane’, (Korban me God puyowawa.) 12 ye me apan gumbe diya inamamawa oya divi da den ape. 13 Mamaib Ye upanaiwa kuinui yeuma gumbe God gae meuma yusi onan ane. Sira mame mina ye obiren ayana.”
14 Iesu sira iyayapan obiren munan auwane menan onamiya, “Ye undag ne watna anoya, mame yaug anoya. 15  Apa 10:14-15Divi da asipa daieve wakenewa me apan danave unikpe me oma den ane apan miyot ape. Megara apan gumbe dauwag onnewa me apan miyot ape.” 16 (-)* Namu tenewa upeba V16 oya aib veme. V16: Apan naunawa gumbe anotan anoiviwa me anope.
17 Iesu iyayapan obiren yankwemne sira gwe unig ainewa, aigowawa me gumbe maibe mame oya singui waya. 18 Iesu dirumne, “Ye me kwiyewa boredne? Ye den yaug anoyana, divi da me apan danave unignewa me oma den ane me miyot ape? 19 Kuiyawa me apan nonemagawa danave den unikpe, go danave unikpe, meve kwapive uwag aipe.” Iesu me mame waivi, me watabne nakwai undag oraimina.
20 Sira me wane, “Divi da apan gumbe uwag oniviwa me apan miyot ape. 21 Kuiyawa apan danave wakeyawa, sira taibe watna, apan miyot ayawa me nonemagawa gumbe wakeya me dauwag omome. Mu ano kukaeba anoiviwa, vesin apan payaupayau, ub, toenguttan, yaug anogugurivi, 22 nunipama, ano kukam, ugauga, yaug anoguguraiviwa, yano, membo iviwa wai yaivi, warago aiviwa. 23 Kukaeba mame undag apan danave dauwape. Me ape apan miyot ape.”
Sairopenisia Vesin Anotumat Meuma
24 Iesu at me yankweg at Taiya Namu tenewa upeba veme Taiya ge Saidon. megiyawa oya aine. Me gwe danave unignewa, me imive iyayapan me den yaug anope, go me oma den ane guwave ape. 25 Vesin da me gwaitawa kusiwa airapu kukaeba aunewa me Iesu oya anone. Me tatevit uwane amave aigne. 26 Me at Griisu vesinawa, at Siria Penisia apa yaine. Me Iesu gumbe nun wane airapu kukaeba gwaitawa gumbe dauwag aitan oya.
27 “Ud usiusiwa kwema namu nape divi undag mu anoemewa,” Iesu wane, “Kuiyawa me oraimina onan ud bredi muma aug kweyau aoretna nape.”
28 Vesin garawa wane, “Ayapan, me natawa. Megara, kweyau me teboro ankwatave wakenewa ud usiusiwa bredi mumawa musimusiwa nape.”
29 Me vesin gumbe wane, “Ge garawa geuma me oraiminavit! Aga. Airapu kukaeba ge gwaitagwa wait yankweg dauwag aine.”
30 Vesin gweyawa aine yaune me gwaitawa parao viniviwa. Airapu kukaeba wait me yankweg dauwag aine.
Iesu Naunawa Boredne Noiwa Borednewa Warinamne
31 Meve Iesu at Taiya yankweg at Saidon uwag aine, meve me sira Gariri poeman gumbe at Dekaporis megiyave uwane. 32 Me apa, iyayapan upeba apan me nauna boredne sira gae yaimoyai den waiviwa aug Iesu gumbe uwaya. Mu Iesu gumbe nun waya naniwa apan egave barautan oya.
33 Iesu me iyayapan obiren yapowo me atan aune. Me naniguriwa duwam apan nauna nogave enne. Meve me gwitup emne apan pednawa yumne. 34 Me kwimin owan yaune anogugut ane wag dine, “Epata!” Me natawa, “Me watapa!” 35 Meve apan naunawa watabne. Sira me pednawa bururuwane me amatog gae siwavit wane.
36  Mak 1:43-45Iesu gwangwan wag dirumne bira da den dipe. Iesu gae sira dirumne, megara iyayapan egave me oya gae wag amome. 37  Ais 35:5Iyayapan tet kokavit ag waya, “Me dividivi anewa undag oraiminavit. Nauna borednewa me anone, noi borednewa me gae wane.”

7:2: Ruk 11:38

7:4: Mat 23:25

7:6: Ais 29:13

7:10: Eks 20:12; 21:17; Deu 5:16

7:15: Apa 10:14-15

*7:16: Namu tenewa upeba V16 oya aib veme. V16: Apan naunawa gumbe anotan anoiviwa me anope.

7:24: Namu tenewa upeba veme Taiya ge Saidon.

7:36: Mak 1:43-45

7:37: Ais 35:5