MAK
Gae Oraiwa Mak Tenewa
1
Babataito Abnawa Jon Eb Waribiyaivi
God Usiwa Iesu Keriso gae oraiwa amatonewa.
Mak 3:1Propeta Aisaya buka meuma danave tene,
“Yawa, ne umum abnawa barautna namugap ompe, me ebu geuma waribiyape.”
Ais 40:3“At inguiwa arawa danave apan da noiwa auwaivi,
‘Ayapan oya ebu waribiya, ebu siwavit menan waribiya.’ ”
Apa 13:24; 19:4Meve Jon uwane, at inguiwa arawa apa babataito amunivi, sira opata me nonemagowa biroriyag babataito atan oya, wag dirumivi. At Judia ge Jerusarem igiyawa undag menan amiya. Mu kukaeba muma boruwa aya, sira mu yoi Jodan danave me gumbe babataito aya.
2Ki 1:8; Mat 11:8Jon wape ennewa me mae kameru gumawa gaibu, kwit gumbe powawa topanne, sira me paki ge kemari mundanavewa naivi. Apa 13:25Mame me gaiyawa, “Sira apan ne amanap uwapewa me yusipama, ne me mina onan. Ne oma den ane kwanasik amawa sandoro vetna. Ne yoi gumbe babataito ayenna, go me Guwawa Iyakaisiyapama gumbe babataito ayempe.”
Iesu Babataito Anewa Amaorot Uwa Wanne
Me kumiwa apa Iesu at Nasaret Gariri danave apa onne, sira me Jon gumbe yoi Jodan apa babataito ane. 10 Sira Iesu yoi gumbe dauwanewa, kwimin watabne Guwawa me umuk mina aig onivi yaune. 11  Sam 2:7; Ais 42:1; Mat 12:18; Mak 9:7Sira noiwa kwimin apa uwane, “Ge ne utunwa ne baigan neuma gungap, ge gungap ne degadega eni.”
12 Tatevit Guwawa me baraune at inguiwa arawa aine. 13  Sam 91:11-13At inguiwa arawa apa me kum 40 wakeg Seitan amaorot uwag wanne. Mundanavewa maeba me gaibu wakeya, sira aneya me gumbe uwag waniya.
Iesu Aigowawa Meuma Namuirenwa
14  Mak 6:17Jon me nog barauya aignewa, meve Iesu Gariri aine God gae meuma oraiwa opata wane. 15  Mat 3:2Me wane, “Kum me uwaivi, God toimuwawa me koni aivi. Ye nonemagewa biroriyaya sira gae oraiwa anotumat aya.”
16 Sira Iesu poeman Gariri visive ainewa, me yawamne Saimon ge gwaneba Andru mu poeman danave uwariri aoreme. Kuiyawa mu gwambui upeme igiyawa. 17 Iesu dirumne, “Amanap oneya. Wag toyau yentna, ye iyayapan upeme igiyawa aya.” 18 Tatevit uwariri muma yankweg me amave amiya.
19 Sira me kusi atan aike Jebedi usiwa Jemus ge gwaneba Jon mu wa danave uwariri muma tamibarip eme yawamne. 20 Munan tatevit auwanewa, mu mamowa Jebedi ge nau meumawa igiyawa wa danave kwemiya. Mu me amave amiya.
Apan Me Airapu Kukaeba Gaibu
21 Mu at Kapenaum amiya. Sabat Kumiwa apa Iesu sinagogu unig aine, sira me amatok wak toyau munne. 22  Mat 7:28-29Iyayapan toyau munnewa anog teraya. Kuiyawa apan da bira yusiwa aunewa mina toyau munne, me Gwangwan toewanewan igiyawa mina onan. 23 Sira sinagogu me danave apan da wakene. Me danave airapu kukaeba wakeya. Me kwaruwag wane. 24  Mak 5:7“Nasaret apan Iesu, ge nugunup divi amon? Nu watkukam nuntan onagana? Ne yaug anona ge bira. Ge God Apan Iyakaisi meuma.”
25 Iesu gae yusipamit wane, “Gae yankweya! Me gumbe yankweg dauwaya!” 26  Mak 9:26Airapu kukaeba mu apan yusipamit ipuniyane, me gumbe awauepam dauwag amiya.
27 Iyayapan undag yaveg anoya, mu garawag anoya, “Mame divi? Mame toewanewan yusipama mataiwa? Me yusipamit airapu kukaeba dirumnewa, mu noiwa auya.” 28  Mat 4:24Me umum meuma tatevit at Gariri apa undag wateteyamne.
Iesu Iyayapan Obiren Warinamunne
29 Koni mu sinagogu yankweg dauwag amiyawa, me Jemus ge Jon gaibu Saimon ge Andru gwe muma amiya. 30 Saimon nimnagawa vesinawa yuwat amipam aug gweyau deriyat egave wakene. Iyayapan mu Iesu gumbe umum waya. 31 Me menan aine, me nanive aug enagadne yoine. Yuwat amipam onanane, me amatog munan amat munivi.
32 Kum aigne augoiyau, iyayapan yuwat igiyawa ge airapu kukaeba doramnewa tam Iesu gumbe uwaya. 33 At toimu igiyawa undag ankwin noive agoniyag wakeya. 34  Mak 3:10-12Iesu iyayapan obiren yuwat gina ubeube warinamunne. Me airapu kukaeba imne amiya. Me den bainda wane airapu kukaeba divi da wape, kuiyawa mu anoya me bira.
Gariri Apa Iesu Opata Wane
35  Mat 14:23; Mak 6:46Mumbevit aram muniwa apa, Iesu wan yoine, gwe kwene sira pontone arawa aike nun waivi. 36 Saimon ge me owowaviwa meuma menan yob onamiya. 37 Mu me yauyawa mu boboepaniyawa me diya, “Iyayapan undag genan yob eme!”
38 Iesu garawa wane, “Marewan gwe manmanwa ampa ampa anta. Asimeve gaibu ne oma ane opata wak dirumpna, kuiyawa me oya onedna.” 39  Mat 4:23; 9:35Me at Gariri undag amdau birorot aine. Me sinagogu muma danave opata wak dirumne, sira airapu kukaeba imne amiya.
Iesu Apan Warinamne
40 Apan me yuwat warumne iviwa reprosi aunewa uwane. Me koniwa yug nun wane, “Nenan ano negawa, ge waribiya nega oraimina atna.”
41 Iesu danadawai aune, me naniwa ereriyane apan gumbe yum dig wane, “Ne imunap, oraimina a!” 42 Tatevit yuwat warumne iviwa reprosi yankwene, sira me oraimina ane.
43 Iesu gwangwan yusipamit gaibu tatevit me baraune aine, 44  Rvt 14:1-32me apa didne, “Yaukapa. Iyayapan da den diruma. Megara gembovit ag pirisi gumbe toyauwana. Sira Mosisi gwangwan wanewa mina gembo muintan oya puyo barauwa wana me gumbe iyayapan yaug anope ge oraimina ana.” 45 Megara aike amatog me iyayapan umum dirum wane. Gae mame wateteyamne. Meoya, Iesu at kokawa oma den ane taibe aine, me iyayapan onanwa arawa apa daieve aig wakene. Megara iyayapan mu ampa ampa omeg me gumbe uwaya.

1:2: Mak 3:1

1:3: Ais 40:3

1:4: Apa 13:24; 19:4

1:6: 2Ki 1:8; Mat 11:8

1:7: Apa 13:25

1:11: Sam 2:7; Ais 42:1; Mat 12:18; Mak 9:7

1:13: Sam 91:11-13

1:14: Mak 6:17

1:15: Mat 3:2

1:22: Mat 7:28-29

1:24: Mak 5:7

1:26: Mak 9:26

1:28: Mat 4:24

1:34: Mak 3:10-12

1:35: Mat 14:23; Mak 6:46

1:39: Mat 4:23; 9:35

1:44: Rvt 14:1-32