2
Iesu Apan Da Amananiwa Buburuimusiawa Warinamne
Kum oiyat dawa apa, Iesu Kapenaum unigne, iyayapan anoya me gweyau onne. Iyayapan obiren uwag agoniyaya. Gwe danawa at da den wakene ankwin noiwa gaibu noidauwane. Me gae wag dirumne. Apan duwam ge duwam mu apan amananiwa buburuimusiawa yotug me gumbe onamiya. Me kumive mu oma den ane me aug Iesu gumbe barauya, kuiyawa iyayapan noidauwane. Mu Iesu egave gwanob yayag apan amananiwa buburuimusiawa parauvinne gomaepam murap kwigieneya aigne. Iesu anotumat muma yawamne, meve apan me amananiwa buburuimusiawa gumbe wane, “Utunwa, kukaeba geuma anog yankwene.”
Megara Gwangwan toewanewan igiyawa upeba mu asime wakeya, mu danowo wag dirumiya, “Apan mame divi oya gae mamaib wane? Me God gumbe watkukamivi. Bira me oma ane kukaeba anog yankwetan, God mekut ape?”
Iesu tatevit me guwawa meuma gumbe mame anone divi mu danowo anoemewa, sira me wak dirumne, “Divi oya ye mame anoene? Ambuwa me taibe; ne watna, apan amananiwa buburuimusiawa gumbe, ‘Ge kukaeba geuma anog yankwena,’ da watna, ‘Wan yoiya goma geuma aug aga.’ 10 Megara, ne imunap ye yaug anoya. Apan Usiwa* Me Iesu Keriso. me piyu egave yusiwa gaibu, me oma ane kukaeba anog yankwepe.” Meve me amananiwa buburuimusiawa abnawa dig wane, “Ne ge dirukna, wan yoiya, goma geuma aug gwe aga.” 11 “Ne ge dirukna, wan yoiya, goma geuma aug gwe aga.” 12 Me wan yoike, goma meuma aug mu undag namuwo dauwag aine. Mu undag mame gumbe teraya, sira mu God waragasiya waya, “Nu meib da den yavetewa!”
Iesu Rivai Menan Auwane
13 Iesu sira awau visive aine. Iyayapan obiren me gumbe onamiya, me amatog wag toyau munne. 14 Me aiviwa, me Rivai me Arupies usiwa takesi tamivi abnawa gweyawa kusi apa wakene yaune. “Amanap onaga,” Iesu me dine, Rivai wan yoik amave aine.
15 Iesu me Rivai gweyave augoi nakwaeba naiviwa, yauya, takesi tameme igiyawa ge kukaeba igiyawa obiren uwag Iesu ge me aigowawa gaibu nakwai neme. Kuiyawa iyayapan obiren mu mina Iesu amave amome. 16  Mat 11:19Gwangwan toewanewan igiyawa mu Parisi igiyawa, me iyayapan kukaeba ge takesi tamemewa gaibu neme yawamiya. Mu singui aigowawa gumbo waya, “Divi oya me takesi tamemewa ge iyayapan kukaeba gaibu wakeg neme?”
17 Iesu mame anone mu dirumne, “Ui oraimumu igiyawa mu doketa oya den anoeme, megara yuwat igiyawa mu doketa oya anoeme. Ne iyayapan oraiwa auwatan oya den uwana, go iyayapan kukaeba oya munan uwana.”
Iesu Gumbe Kwit Oya Singui Aya
18 Gare Jon aigowawa ge Parisi igiyawa kwit eme. Iyayapan upeba uwag Iesu gumbe singui aya, “Jon aigowawa ge Parisi igiyawa aigowawa mu kwit eme, megara geumawa mu onan. Me aninin?”
19 “Memgebip abnawa me amdau igiyawa meuma gaibu wakeyawa, oma ane kwit ape? Mu me gaibu wakeyawa oma den ane kwit ape. 20 Megara kum uwape me memgebip abnawa gumbo aug aipe. Me kumiwa apa mu kwit ape.
21 “Bira da wape musiwa mataiwa waremig wape namuwa gumbe den agenpe, me meib apewa, matai wape musiwa mataiwa me wape namuwa viviyotpe sira me koka ape. 22 Sira bira da wain mataiwa mae kwapiwa irut namuwa danave den egampe. Me meib apewa, wain me mae kwapiwa irutawa dumetpe, sira wain ge kwapiwa irut duwam onanape. Meoya me wain mataiwa kwapiwa irutawa mataiwa danave egampe.”
Sabat Kumiwa Ayapaneba
23 Sabat Kumiwa da, Iesu me nau danave aivi. Me aigowawa amome. Mu amatog nakwai wiit Bredi me nakwai wiit gumbe wareme. upeba tameme neme. 24  Deu 23:25Parisi igiyawa wag diya, “Yawa, divi oya mu Sabat Kumiwa apa Gwangwan togomeme?”
25  1Sm 21:1-6Me garawa wane, “Ye Devid ge owawa iyagon wakeyawa kumiwa me aninin ane? Ye basiyayana go onan? 26  Rvt 24:5-9Me Abiataru me pirisi kokawa kumiwa apa, Devid me God gweyawa unigne bredi me waribiyanewa nane. Me Gwangwaneba me pirisi igiyawa mukut nape. Sira me upeba aigowawa munne naya.”
27  Deu 5:14Meve me wag dirumne, “Sabat Kumiwa me apan oya, sira apan me Sabat Kumiwa oya onan. 28 Meoya Apan Usiwa me Sabat Kumiwa Ayapaneba.”

*2:10: Me Iesu Keriso.

2:16: Mat 11:19

2:23: Bredi me nakwai wiit gumbe wareme.

2:24: Deu 23:25

2:25: 1Sm 21:1-6

2:26: Rvt 24:5-9

2:27: Deu 5:14