7
Pui Yuwamtanwa
Rom 2:1; 1Ko 4:5; Jms 4:11-12 Pui den yuwamiya. Pui yuwamiyawa ye gaibu matai pui yuyempe. Mak 4:24 Kuiyawa ye iyayapan upeba pui yuwamiyawa, ebu desirom mina ye matai pui yuepe, sira ye om yuyawa, ebu desirom mina me matai om yuepe.
Ge yangut tatag yangawa danave atapupu wakeya yawa. Megara divi oya den yaug anoa yoma yare yangag danave wakene? Ge aninin tatag dig wamon, ge yangagwa gumbe atapupu atan autna? Yawa, yangagwa danave yoma yare evedni wakene. Ye ugauga igiyawa. Namu gembo yangagwa yoma yare atan aukape, sira meve ge yaiyai yaukape atapupu tatag yangave atan auwa.
Dividivi iyakaisiyapama kweyau den muniya. Keri yeuma bui namuwo den aoreya. Meib ayawa, mu amo danave em babatam ape, sira matai yenan tobiyak tuiyepe musimusi ape.
Diya, Diuya, Papapak Toya
Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24 Kinuni aya yempe; didimama aya yauya; ankwin papapak toya yenan watappe. 1Jn 3:22; 5:14-15 Kuiyawa bira da kinuni apewa aupe; bira da didimama apewa yaupe; bira da papapak topewa me ankwin watappe.
Ye yapeyap bira me ud meuma bredi oya wapewa, an wampe? 10 Sira, me gwambui oya wapewa, bira me mokare wampe? 11  Jms 1:17 Ye kukaeba igiyawa. Megara ye yaug anoyana aninin garawa oraimumu ud yeuma muniya. Meib ye Mamewa kwiminauwa menan nun wayawa garawa oraimumu kokavit anintom yempe! 12  Mat 22:39-40; Ruk 6:31; Rom 13:8-10 Meoya dividivi undag oya, Ye imuyap iyayapan ye guniyap anopewa meib ye mu gumbo aya. Kuiyawa mame Gwangwan ge Propeta.
Ankwin Popotuwa Ge Ankwin Teyapama
13 Ankwin popotuwa gumbe unigiya. Kuiyawa ankwin teyapama ge ebu teteyaine me ainewa watkukamtan arawa. Iyayapan obiren me gumbe unigeme. 14 Megara ankwin kusikaren ge ebu popotu me inaiinai ebuwawa, sira iyayapan aboit onan upeba mukut yaug anoeme.
Yoma Ge Magawa
15  Mat 24:24; Apa 20:29; 2Pi 2:1 Yaimoyai yaukapa ugauga propeta gumbo. Mu sip kwapiwa mina enkapa yenan uwape, megara mu inaiinai mumawa mae urup* Me kweyau wasipen mina. 16  Gar 5:19-22; Jms 3:12 Ye mu yaug anoya yoma magawa muma gumbe. Iyayapan yoma ganapama gumbe greip Me mokot mina. Mame gumbe wain wareme. tampe, go wayo iviwa sisos gumbe inaru tampe? 17 Me mina yoma undag oraimumuwa natawa oraivit impe, megara yoma kukaeba me magawa kukaeba impe. 18 Yoma oraiwa oma den ane magawa kukaeba den impe, sira yoma kukaeba oma den ane magawa oraiwa impe. 19  Mat 3:10; Ruk 3:9; Jon 15:6 Yoma undag me magawa oraiwa me den impewa, me kwatpe aikpe sira iyam danave aorepe. 20  Mat 12:33 Me mina, ye mu yaug anoya natawa muma gumbe.
21  Ruk 6:46; Jms 1:25 Iyayapan mu nenan, Ayapan, Ayapan, vemewa mu matai undag kwimin toimuwawa den unikpe, megara upeba mukut unikpe. Apan bira ne Maman kwiminauwa anoiviwa aiviwa mekut unikpe. 22 Me kumiwa apa, iyayapan obiren nenan wape, Ayapan, Ayapan, nu ivugwa gumbe God gaiyawa keptetu, sira ivugwa gumbe airapu kukaeba atatai imtu, sira irayauyau obiren atu. Ge me yaug anoana. 23  Sam 6:8; 2Ti 2:19 Me kumive ne taibe diruitna, Ne den di yauyem anona. Ye kukaeba ene igiyawa. Gunap asipa aisiya.
Gwe Sisi Igiyawa Duwam: Kukaeba Ge Oraiwa
24 Meoya bira da me gae neuma anopewa mu ageyau gumbe baraupewa, me apan kuiya esinewa me gwe meuma bontatan egave sinewa mina. 25 Uvin aigne, nin uwane, taig gwe tone ipuniyane, go gwe me den aigne, kuiyawa me irap meuma bontatan egave sine. 26 Megara bira da ne gae neuma mame anopewa sira den ageyau gumbe baraupewa me warago apan, me gwe meuma nuge egave sinewa mina. 27 Uvin aigne, nin uwane, taig gwe tone ipuniyane aigne. Me kokavit biyau aig tog yayane.
28 Iesu gae meuma mame wag dirumne onananewa, iyayapan obiren toyau munnewa anog teraya, 29  Mak 1:22; Ruk 4:32 kuiyawa Iesu me apan da bira yusiwa aunewa mina wag dirumne, Gwangwan toewanewan igiyawa mina onan.

7:1: Rom 2:1; 1Ko 4:5; Jms 4:11-12

7:2: Mak 4:24

7:7: Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24

7:8: 1Jn 3:22; 5:14-15

7:11: Jms 1:17

7:12: Mat 22:39-40; Ruk 6:31; Rom 13:8-10

7:15: Mat 24:24; Apa 20:29; 2Pi 2:1

*7:15: Me kweyau wasipen mina.

7:16: Gar 5:19-22; Jms 3:12

7:16: Me mokot mina. Mame gumbe wain wareme.

7:19: Mat 3:10; Ruk 3:9; Jon 15:6

7:20: Mat 12:33

7:21: Ruk 6:46; Jms 1:25

7:23: Sam 6:8; 2Ti 2:19

7:29: Mak 1:22; Ruk 4:32