11
Iesu Eyawa Gumbe Jerusarem Unig Aine
Mu at Jerusarem uweme tui Orivu kuiyave at Betepage uwayawa, Iesu aigowawa duwam tene amiya, dirum wane, “Gwetoimu da namuyep aisiya. Ye me unigiyawa, eme apa mae donki mataiwa me gerave bira da den dauwanewa murap gumbe tuya wakene ye yauya. Murap atan vesiya, sira aug mame oneya. Da bira ye guniyap singui aib wapewa, ‘Ye divi oya mae donki mataiwa murap tuyawa vetene?’ me gumbe aib waya, ‘Ayapan imive wakene. Me sira baraupe koni kusi da mapa ompe.’ ”
Mu amiya sira donki usiwa me ebu taibe ankwin gumbe murap tuya wakenewa yauya. Mu murap vetemewa, iyayapan upeba asimeve yokeyawa mu dirum waya, “Ye divi oya donki usiwa murap vetene?” Mu Iesu dirumne mina garawa wayawa mu bainda waya. Mu donki usiwa Iesu gumbe aug uwaya. Mu wape geravewa mumawa donki gerave emeya, Iesu me gerave dauwag wakene. Iyayapan obiren wape geravewa mumawa ebu taibe yayabeyaya, sira upeba mundana yoma naniwa kesiag ebu taibe yayabeyaya. Sam 118:25-26Iyayapan namive yoig amomewa amave yoiemewa mu kwaruwaya, “Osanna! Apan me Ayapan iviwa gumbe uwapewa, me gumbe waribiya wakeigimpe!”
10 “Mamunwa Devid kin arawa meuma me oniviwa, me gumbe waribiya wakeigimpe!
Osanna at painauiren danave!”
11 Iesu Jerusarem aig temporu arawa unig aine. Me atan yaug man yaug dividivi undag yaune. Kum wait onanane, me aigowawa 12 gaibu dauwag Betani amiya.
Iesu Temporu Muinne
12 Wantene mu Betani kweemewa, Iesu iyagon adne. 13  Ruk 13:6Me painau yangurane inaru kwayawa gaibu yaune. Magawa da gaibu go onan me yautan aine. Inaru gumbe uwanewa, me yaune magawa onan, kwayawa mekut, kuiyawa inaru kumiwa onan. 14 Meve Iesu yoma gumbe wane, “Da bira matai ge magawa geuma den nape.” Me waiviwa aigowawa anoya.
15 Jerusarem uwaiviwa Iesu temporu arawa unigne, Iesu temporu arawa unignewa, iyayapan mu gwiruwaremewa ge garawa emewa amatog atatai imne dauwag amiya. Me teboro me anmaga biroriyag auemewa sira umuk gwiruwaremewa undag aug tobiyane. 16 Da bira bainda gumbo den wane gwiruwaremewa muma tam temporu arawa danave unig dauwag ampe. 17  Ais 56:7; Jer 7:11Sira me mu toyau mum wane, “Me da den tene? ‘Ne gwe neuma wape nun gweyawa iyayapan undag oya.’ Megara ye ayana me yuaore toaore igiyawa dagup muma mina ane.” Meib tene.
18  Mak 14:1Pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mame anoyawa mu amatog toatan oya ebu didimama aya. Kuiyawa mu Iesu gumbe a aya, natawa iyayapan undag me Iesu toewanewan meuma gumbe degadega eme.
19 At augoi adnewa, mu gwetoimu kokawa yankweg dauwag amiya.
Yoma Inaru Toyaine
20 Mumbevit mu yoma inaru megiyave uwag amomewa, mu yauya yoma inaru taiwa gaibu undag toyaine. 21 Pita meve imug anone Iesu gumbe wane, “Rabai, Yawa! Yoma inaru me ge yawag wanawa me toyaine!”
22 “God gumbe anotumat a,” Iesu garawa wane. 23  Mat 17:20“Ne natawa diruitna. Bira da tui mame gumbe aib wapewa, ‘Aga, poeman danave aiga,’ sira me nonemagawa apa anopipanum den ape me membo wanewa pawape anotumat apewa, me gumbe pawape. 24  Mat 7:7Meoya ne ye diruitna. Divi da oya nun wayanawa, me ye wait auyana anotumat ayawa me yeumawa ape. 25  Mat 6:14-15Ye wan yoig nun waigimiyawa, ye bira da gumbe anokukam ag a ayawa, kukaeba meuma anog yankweya. Meib aya ipewa Mamewa kwiminauwa me mina ye kukaeba yeuma anog yankwepe.” 26 (-)* Watavit ampa namu tenewa upeba V26 apa mameib waivi, “Megara ye iyayapan upeba kukaeba mumawa den anog yankweyawa, Mamewa kwiminauwa me mina kukaeba yeumawa den anog yankwepe.”
Iesu Yusiwa Meuma Oya Singui Waya
27 Mu sira Jerusarem uwaya. Iesu temporu arawa danave yoig gigiviwa, pirisi koukawa, Gwangwan toewanewan igiyawa sira namuyoiyoi igiyawa me gumbe uwaya. 28 Mu singui waya, “Ge dividivi mame egewa divi yusiwa gumbe ege? Sira yutugwa mame bira genne?”
29 Iesu garawa wane, “Ne singui desirom yentna. Ye garawa didnegiya, ne matai ye diruitna ne divi yusiwa gumbe dividivi mame eni. 30 Jon babataito meumawa me kwimin apa onne go iyayapan gumbo onne? Ne didnegiya!”
31 Mu mumbovit gae wageyau aya, sira waya, “Nu aib wata ipewa, ‘Kwimin apa onne,’ me matai wape, ‘Divi oya ye anotumat me gumbe den ayana?’ 32 Sira nu aib wata ipewa, ‘Iyayapan gumbo onne’....” (Mu iyayapan gumbo a aya, kuiyawa iyayapan undag yumnasiya Jon me propeta da.)
33 Meoya mu Iesu gumbe garawa waya, “Nu den yaug anotu,” Iesu wane, “Ne mina ye den diruitna yutunwa divi gumbe ne mame eni.”

11:9: Sam 118:25-26

11:13: Ruk 13:6

11:17: Ais 56:7; Jer 7:11

11:18: Mak 14:1

11:23: Mat 17:20

11:24: Mat 7:7

11:25: Mat 6:14-15

*11:26: Watavit ampa namu tenewa upeba V26 apa mameib waivi, “Megara ye iyayapan upeba kukaeba mumawa den anog yankweyawa, Mamewa kwiminauwa me mina kukaeba yeumawa den anog yankwepe.”