14
Vesin Da Iesu Kuiyave Oira Egamne
Gare Uwag Gaveya Buyunaeba ge Bredi Iisut Onanwa Buyunaeba oya oiyat duwam wakeya. Pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu aninin ake Iesu aug totanwa oya gaiyawa dima yuya. Mu waya, “Buyunai danave oraimina onan, kuiyawa iyayapan mut yoipetan.”
Ruk 7:37-38Iesume at Betani apa apan Saimon gweyave wakene. Me yuwat warumne iviwa reprosi aunewa. Me teboro apa wakenewa, vesin da uwane. Arabasta ap* Ap an uiwa muinne gumbe wariyawa me danave Narudo oira tayapama me garawa kokawa wakenewa, me aug uwane. Me ap warensine oira tayapama Iesu kuiyave egamne.
Iyayapan upeba asimeve wakeyawa mut igamne gae garawa aya, “Me divi oya oira tayapama beregam aivi? Me gwiruwatponowa me garawa 300 denari sira egave aupono. Sira anmaga me gwandokuwaeba igiyawa mumpono.” Mu gae gera gerave me gumbe wa ge wa aya.
Megara Iesu wane, “Yankweya me anoiviwa ape. Divi oya ye me pui yuene? Me ne gunap oraimina di ane. Deu 15:11Gwandokuwaeba igiyawa mu kum evedni ye gaibu wakeya. Sira ye oma ape mu waita muniya kum da ye imuyep apewa. Megara ne guniyap evedni den wakeeni. Jon 19:40Vesin mame oma ane anewa ane. Me oira tayapama kwapunwa egamnewa me bo neuma oya namiven tamibarip ane. Ne natawa diruieni. Piyu mame danave at ampa ampa undag gae oraiwa mame opata wapewa, vesin mame anewa gaibu dirumpe me imug anope.”
10 Meve Judas Isukariot, aigowawa 12 danowo desirom da, me Iesu ominawa tetan oya pirisi koukawa munan aine. 11 Mu mame anoyawa degadega aya. Mu anmaga wantan oya agi waya. Meoya Judas me Iesu nanuwo barautan oya ebu da oraiwa diune.
Ayapan Augoi Nakwaeba
12  Eks 12:6Iist Onanwa Bredi Buyunaeba kum namuirenwa, me Uwag Gaveya sip usiwa toin guttan kumiwa, Iesu aigowawa me gumbe singui waya, “Ampa ge imugap Uwag Gaveya Buyunaeba nakwai meuma ge natan oya nu ampa anke tamibarip ata?”
13 Meoya me aigowawa duwam tene amiya, sira dirum wane, “Gwetoimu kokawa danave aisiya. Me apa apan da me yoi irutawa aug aivinewa me ye yauyempe, me amave aisiya. 14 Gwe danave unig amiyawa, gwe abnawa gumbe waya, ‘Toewanewan didnunne. Ne amdau pantut neuma ampa? Me danave ne Uwag Gaveya Buyunaeba aigo neuma gaibu nata.’ 15 Pantut kokawa painauwa me toyau yempe yauya teboro ge seya dividivi wait tamibarip ane. Me apa nunan tamibarip aya.”
16 Me aigowawa dauwag amiya. At kokawa danave unigiyawa mu yauya dividivi wait Iesu mu gumbo wanewa mina. Meve mu Uwag Gaveya Buyunaeba oya tamibarip aya.
17 At augoi uwag onnewa, Iesu aigowawa 12 gaibu asime uwaya. 18  Sam 41:9Mu teboro apa wakek nakwai nemewa, Iesu wane, “Ne natawa diruitna. Ye da ne omin neuma barautan aivi—ud me gare ne gaibu nakwai netewa da.”
19 Mu danadawai auya desirom desirom me gumbe waya, “Natawa di me ne onan?”
20 Iesu garawa mu gumbo wane, “Me aigo neuma 12 danowo desirom da. Me ne gaibu bredi kabum danave puwamnewa. 21 Baiboru gumbe nenan tenewa mina Apan Usiwa me matai kweg aipe. Apan Usiwa gumbe omin meuma tepewa me gumbe ano kukaeba wakeigimpe! Me den yaipawa me menan oya oraimina.”
22 Mu nakwai nemewa Iesu bredi aune, engaun wanne sira wapeyam aigo meuma munne. Me wane, “Auya, mame ne kwapunwa.”
23 Meve me ap aune, engaun wanne, sira aigo meuma munne me gumbe mu undag naya.
24  Eks 24:8; Jer 31:31-34; Jak 9:11; 1Ko 10:16; Ibr 9:20Iesu mu gumbo wane, “Mame ne ganigani neuma agi wanawa, ganigani areriyag aikpe iyayapan obiren munan. 25 Ne ye natawa diruitna. Ne yoma greip magawa yoiba sira den natna. Ne waketna God toimuwawa danave meve mataiwa natna.”
26 Mu waiyawaiya bererinawa toya onananewa, mu dauwag tui Orivu oya amiya.
Iesu Yaug Anone Pita Uyai Wape
27  Jak 13:7Iesu mu gumbo wane, “Ye undag matai uyug aigiya. Kuiyawa me wait tenewa di: ‘Mae sip amaraivi abnawa ne totnawa sip mu marewampe.’
28  Mat 28:16; Mak 16:7Megara ne sira wan yoitnawa, ivi ne matai namuiban at Gariri anekna.”
29 Pita taibe wane, “Anten undag matai uyug aikpe mina, go ne onan.”
30 Iesu garawa wane, “Ne natawa diruktna. Kum garewa,—aram garewa—, namu ge koniwa duwamdesi wa me ne den yaug anonega, ivi kokorek koniwa duwameba wape.”
31  Jon 11:16Megara Pita noiwa yusipamit wane, “Anten ne ge gaibu bo ata go, megara ne den di watna, ‘Ne den yaug anogemna.’ ” Sira aigowawa upeba undag gae desiroma waya.
Gessemani
32  Jon 18:1Mu at iviwa Gessemani oya amiya. Aigo meuma gumbo Iesu wane, “Ne nun waigimpnawa ye mapa wakeya.” 33 Me Pita, Jemus ge Jon tam gaibu amiya. Me amatog danadawai kokavit aune. 34  Jon 12:27Me gumbo wane, “Danadawai kokavit auna guwanwa bo yumatawa apa avivi. Mame apa wakeg yangewa mereruwape.”
35 Kusi utan aig petat piyu egave aigne nun wane, “Me oma ape ipewa kum mame ne gunap uwag gaveyag aipe.” 36  Mak 10:38; Jon 6:38Me sira wane, “Abba Natawa me Maman. Maman, ge gungap dividivi undag oma ane. Ne gunap ap mame atan auwa. Megara ne anoeniwa onan, anoegewa a.”
37 Meve aigo meumawa Iesu sira taig onne. Me yawamnewa mu kubvineme. Me Pita gumbe wane, “Saimon, ge kubvinege? Ge kum desirom mina oma den ane yangut aigima? 38 Yangagwa mereruwape kaipat aigima sira nun waigima. Amaorot danave den uyug aiga. Guwagwa imive aivi, go kwapugwa yusiwa onan.”
39 Iesu me sira taig aig gae desiroma gumbe nun wane.
40 Me sira taig onnewa, me yawamne mu sira ande kubvineme. Kuiyawa yangowa ibnawaya. Mu den yaug anoya anin Iesu gumbo wape.
41 Koni duwamdesiyawa Iesu sira taig uwane mu gumbo wane, “Ye kub ande vinene, nonewa emene? Minambe! Kum uwane. Yauya, Apan Usiwa kukaeba igiyawa nanuwo omin meuma baraupe. 42 Wan yoiya! Anta! Mame ne omin neuma tenewa abnawa uwane!”
Iesu Yumiya
43 Iesu me gae waivinewa, Judas me aigowawa 12 danowo desirom da uwane. Me gaibu iyayapan obiren deba ge gadiga tam uwaya. Pirisi koukawa, Gwangwan toewanewan igiyawa sira namuyoiyoi igiyawa mu teya onamiya.
44 Gare omin baraunewa abnawa mu gaibu ebu wariya. “Apan me ne uwa totnawa me me. Me yum yusiwa veyag aug aisiya.” 45 Judas tatevit Iesu gumbe uwag wane, “Rabai!” Natawa me toewanewan. sira me uwatone. 46 Iyayapan Iesu yum auya. 47 Me apa Iesu gumbe yokeemewa danowo desirom da me deba meuma arobne pirisi painauvitwa nau meuma wariviwa da viyag naunawa kwagomiyane aigne.
48 Iesu wane, “Ne ub igiyawa tam namuyoiyoi eni go? Meoya ye deba ge seri gumbe ne yumnektan uwayana? 49  Ruk 19:47; 21:37; Jon 18:20Kum evedni ne ye gaibu, sira temporu arawa danave ye toyau emeni, megara ye den ne yum negiyana. Megara Baiboru gaiyawa me di veniyape.” 50  Sam 31:11Meve iyayapan undag Iesu yankweyeg a amiya.
51 Apan mataiwa me taibe, wape rinen egavewa mekut enne. Me Iesu amave aivinewa mu me yumtan eme. 52 Me wape meuma yankweg taibe kintog a aine.
Daiboru Painauvitwa Namive
53 Mu Iesu pirisi painauvitwa gumbe aug amiya. Pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa undag uwag agoniyaya. 54 Pita kusi isinutiren me amave aig pirisi painauvitwa gwe arawa unigne. Me apa gwe amaremewa gaibu yan wakeg iyam veraivi.
55 Pirisi koukawa ge Daiboru Painauvitwa igiyawa undag Iesu tope boatan oya gae umum natawa didimama eme. Megara mu natawa da den yauya. 56 Iyayapan obiren me gumbe ugauga waya, megara umum muma wayawa me den yunadne.
57 Meve iyayapan upeba wan yoike ugauga umumawa mame me gumbe waya: 58  Jon 2:19-21“Nu anotu me wane, ‘Ne temporu mame me iyayapan siyawa wakukampna, sira kum duwamdesi danave dawa me iyayapan nanuwo den sipewa ne sitna.’ ” 59 Megara me apa umum mumawa den yunadne.
60 Meve pirisi painauvitwa iyayapan yapowo wan yoine Iesu gumbe singui wane, “Ge garawa wa go onan? Iyayapan mame umum kukaeba gungap vemewa ge anin anoege?” 61 Megara Iesu ande iyaigidne garawa den wane. Pirisi painauvitwa me gumbe singui sira wane, “Ge Keriso, Waribiyanewa Usiwa?”
62 Iesu garawa wane, “Ne me. Ye matai yauya Apan Usiwa me Yusipama naniyutanwa apa wakeigimpe, sira guwaveru kwiminau egave wakeg uwaigimpe yauya.”
63 Pirisi painauvitwa wape meumawa warimine. Me wane, “Divi oya nu yauyawa da tamta? 64  Rvt 24:16; Jon 19:7Ye God gumbe iyagau mina anoene. Ye anin anoene?” Mu undag me gumbe anog waya me boatanit di. 65 Meve iyayapan upeba amatog gwitup me gumbe emiya. Mu me yangawa tuboriya nanuwa gumbe toya, sira waya, “Ge wa, bira toagivi!” Sira gwe amaremewa me aug toya.
Pita Iesu Gumbe Uyai Wane
66 Pita me gwe visive painau wakenewa vesin otau me pirisi painauvitwa nauwawa aiviwa da megiyave uwane. 67 Me yaune Pita iyam iraivi, sira me gumbenut yangut yaune, wane, “Ge mina Nasaret apan Iesu gaibu gigene.”
68 Megara me uyai wag wane, “Ne den yaug anona ge divi oya vege.” Me ankwin noiwa gumbe aine.
69 Meve vesin otau nauwawa aiviwa me Pita yaune, iyayapan birorot yokeyawa gumbo me sira amatog wane, “Apan mame mu dawa.” 70 Me sira uyai wane. Pungi den wane, iyayapan birorot yokeyawa sira Pita gumbe waya, “Natawa di, ge mu desiroma da, kuiyawa ge Gariri apan.”
71 Me amatog aewag wane. Me gae natawa di mu gumbo wane, “Apan mame ye menan venewa ne den yaug anona.”
72 Tatevit kumkum duwameba wane. Meve Pita me watavit Iesu gae wanewa imug anone, “Namu koni duwamdesi ge ne topai negawa, ivi kumkum koni duwam wape.” Sira me petat tog iruwane.

14:3: Ruk 7:37-38

*14:3: Ap an uiwa muinne gumbe wariyawa

14:7: Deu 15:11

14:8: Jon 19:40

14:12: Eks 12:6

14:18: Sam 41:9

14:24: Eks 24:8; Jer 31:31-34; Jak 9:11; 1Ko 10:16; Ibr 9:20

14:27: Jak 13:7

14:28: Mat 28:16; Mak 16:7

14:31: Jon 11:16

14:32: Jon 18:1

14:34: Jon 12:27

14:36: Mak 10:38; Jon 6:38

14:36: Natawa me Maman.

14:45: Natawa me toewanewan.

14:49: Ruk 19:47; 21:37; Jon 18:20

14:50: Sam 31:11

14:58: Jon 2:19-21

14:64: Rvt 24:16; Jon 19:7