28
Iesu Sira Inaig Yoine
Sabat Kumiwa onanane, pura danave kum namuirenwa mumbevit apa, Magdara vesin Meri, ge Meri dawa dagup yautan oya amiya.
Yauya! Pinunu koka ipuniyane. Kuiyawa Ayapan aneya meumawa kwimin apa aigne, dagup aine, an watariyag egave yan wakene. Ginanamiwa yautanwa me kapisi mina warivi, sira wape meuma me puipuyu snow* Me puipuyu, taig arawa apa kwimin apa uvin mina aigivi. mina. Mut igiyawa mu aneya yaug a aya, mu daram daram ag bo igiyawa mina aya.
Aneya vesin dirumwane, A den aya. Ne yaug anona ye Iesu me korosi gumbe toyawa oya yobene. Mat 12:40; 16:21 Me mapa onan. Me wanewa mina sira yoine. Oneya mu barauyawa arawa yauya. Meoya tatevit aiseg aigowawa dirumiya, Iesu bo igiyawa gumbo sira yoine. Me namuiban Gariri aivi, asimeve ye me yauya. Ne mame diruina.
Vesin a aya, megara degadega gumbe tatevit dagup apa yankweg amiya, aigowawa dirumtan oya kintog amiya. Tatevit Iesu nuntosa munne, me gaun munne. Vesin uwag Iesu amave yumiya, sira watdega aya. 10  Mat 26:32 Iesu dirum wane, A den aya. Aiseg ne tatanaiwa dirumiya, Gariri ampe. Asimeve mu ne yaunetpe.
Mut Igiyawa Umum Mumawa
11 Vesin ebu taibe amomewa, mut igiyawa upeba wait toimu kokawa Jerusarem amog, pirisi koukawa gumbo dividivi matadmusiawa undag umum waya. 12 Meve pirisi koukawa mu namuyoiyoi igiyawa upeba gaibu agoniyag dima yuya. Mu mut igiyawa anmaga kokavit muneg waya, 13 Me aigowawa arampuna nu kubvineteve omog Iesu kwapiwa ub ag aug amiya. 14 Umum mame kansoru kokawa anopewa, nu gae yaimoyai wag dita, ye danadawai onan. 15 Meve mut igiyawa mu anmaga tam aninin dirumiyawa mu meib aya. Meoya gae mame Ju igiyawa yapowo wateteyamne onne gare mame.
Iesu Gae Kokawa Aigowawa Munne
16  Mat 26:32 Meve aigowawa 11 Gariri amiya, tui me Iesu dirumnewa dog amiya. 17 Mu Iesu yauyawa, waiya aya. Megara upeba pipammusia. 18  Jon 13:3; Epe 1:20-22 Meve Iesu mu gumbo uwag wane, Yusiwa undag kwimin danavewa ge piyu egavewa me ne nedne. 19  Mak 16:15-16; Apa 1:8 Meoya ye aisiya, aya iyayapan mu at da undag danave wakeyawa mu aigowawa ape. Sira Mamawa Usiwa Guwawa iviwa gumbe babataito amuniya. 20 Sira ye anoano undag me ne toyau yennawa toyau muniya, anoano undag noiwa aug amarape. Yauya, ne kum evedni ye guniyap, piyu mame oieba gumbe viripusiwa onan.

*28:3: Me puipuyu, taig arawa apa kwimin apa uvin mina aigivi.

28:6: Mat 12:40; 16:21

28:10: Mat 26:32

28:16: Mat 26:32

28:18: Jon 13:3; Epe 1:20-22

28:19: Mak 16:15-16; Apa 1:8