11
Rasaros Boawa
Ruk 10:38-39Gare apan da iviwa Rasaros me yuwarane. Me at Betani apan, at me Meri ge yogiyawa Maata gwetoimu mumawa. Jon 12:3Vesin Meri mame me vesin desiroma me oira tayapama oraiwa Ayapan gumbe egamne sira me amawa kuiyagumawa gumbe muinnewa. Me yuba Rasaros yuwarane. Meoya yogiyawaiwa Iesu oya gae baraug waya, “Ayapan, apan me ge baigan niegewa yuwarane.”
Jon 9:3Iesu mame anog wane, “Yuwat mame matai bo gumbe den onanape. Me God eyawa meuma oya. God Usiwa me gumbe eyawa aupe.” Iesu baigan ane Maata ge me yogiyawa ge Rasaros gumbo. Iesu anone Rasaros me yuwarane, megara me wakenewa apa oiyat duwam sira wakene.
Meve me aigowawa gumbo wane, “Sira Judia anta.”
Aigowawa me gumbe waya, “Rabai, watavit koni kusi da, Ju igiyawa an gumbe tottan aya, megara sira taig asime agetan ege?”
Iesu gara wane, “Kum me kum koniwa 12 gaibu, go onan? Da bira kum aipewa me uyug den aikpe. Kuiyawa me piyu mame eyawa meuma yavivi. 10 Da bira arampuna aipewa me uyug aikpe. Kuiyawa me danave eyawa den wakene.”
11 Namu me mame wane, ivi sira dirum wane, “Apan numawa Rasaros me di kubvinivine, megara ne asime angeni, me wagwa nampna wan yoipe.”
12 Me aigowawa garawa me gumbe waya, “Ayapan, me kubvinigimpe ipewa, me sira oraimina ape.” 13 Iesu me bo meumawa oya wane. Megara me aigowawa anoyawa me kubiren oya waivi.
14 Meve Iesu taibe mu dirumne, “Rasaros me boane. 15 Ne yenan degadega eni ne me apa onan. Kuiyawa ye anotumat aigimtan oya. Megara menan anta.”
16  Mak 14:31Meve Tomas (mu waya Didimas) aigowawa upeba gumbo wane, “Nu mina anta, sira me gaibu bo ata.”
Iesu Yogiyawaiwa Watmemeyam Munne
17 Iesu uwanewa, me yaug anone Rasaros wait dagup danave barauya kum duwam ge duwam onanane. 18 Betani me Jerusarem megiyave, 3 kiromitas mina. 19 Sira Ju igiyawa obiren tatowa oya Maata ge Meri munan watmemeyam muntan oya onamiya. 20 Maata Iesu onivi anonewa, me yautan dauwag aine. Megara Meri gweyau wakene.
21 Maata Iesu gumbe wane, “Ayapan, ge mapa wakepa ipawa, ne yunwa den bo apa. 22 Sira ne gare mame ande yaug anoeni ge divi oya wawa me God matai gempe.”
23 Iesu me gumbe wane, “Ge yugwa matai sira inaig yoipe.”
24  Jon 6:40Maata gara me gumbe wane, “Ne yaug anoeni kum oieba apa sira inaig yoitanwa kumive me sira inaig yoipe.”
25 Iesu me gumbe wane, “Ne sira inai muttanwa, ge inaiinaiba. Da bira ne gunap anotumat apewa, me boape ipewa matai sira inaig wakepe. 26 Sira da bira wakeg anotumat ne gunap apewa, me bo den di ape. Ge mame anotumat ege?”
27  Jon 6:69Vesin me gumbe wane, “E, Ayapan. Ne anotumat eni ge me Keriso God Usiwa. Ge piyu mame gumbe uwatanwa oya wayawa.”
28 Namu me mame wanewa, ivi me taig aine sira yogiyawa Meri auwane menan onne. Me wane, “Toewanewan me asime. Me genan oya waivi.” 29 Meri mame anonewa, me tatevit wan yoig menan aine. 30 Gare Iesu gwetoimu den unigne. Maata menan yaunewa arawa apa ande wakene. 31 Ju igiyawa mu Meri gaibu gwe danave watmemeyam wakeyawa yawamiya, me tatevit wan yoig aine. Me dagup aig asime apa iruwatan aivi anog, mu me amave amiya.
32 Meri at me Iesu wakenewa uwane. Me yaunewa, me amave namive aig wane, “Ayapan, ge mame apa wakepa ipawa, ne yunwa bo den apa.”
33 Iesu yaune me iruwaivi sira Ju igiyawa me gaibu onamiyawa mina iruveme. Me guwawa gumbe anogugut kokavit ag danadawai aune. 34 Me wane, “Ye me ampa barauyana?” “Ayapan. Onag yawa,” mu me gumbe waya.
35 Iesu iruwane.
36 Meve Ju igiyawa waya, “Yauya, me gumbe baigan koka meuma me aninin!”
37  Jon 9:6-7Megara mu upeba waya, “Apan me apan yangabored yangawa watabne, megara me oma den ane apan mame yumnadne me bo den ape?”
Iesu Ane Rasaros Sira Inaine
38 Iesu sira danadawai kokavit aune, sira dagup oya onne. Dagup me nog kokawa an gumbe ankwin toboremewa. 39 Iesu wane, “An me atan auya.” Maata me boanewa yogiyawa wane, “Ayapan. Gare mame gumamawa kukaine. Kuiyawa me barauya kum duwam ge duwam onanane.”
40 Iesu me gumbe wane, “Ne ge dirugna, go onan? Ge anotumat a ipewa, ge God eyawa meuma yawa.”
41 Meve mu an atan auya. Iesu yangut wan yaune sira wane, “Maman, ne ge gungap gaun veni ge ne wana anoana. 42 Ne anona ge kum evedni ne veni anoege. Megara ne mame wana iyayapan obiren birorot yokeyawa oya, sira ge ne baraunegana onedna me mu matai anotumat atan oya.”
43 Iesu meib wanewa, noiwa kokavit wane, “Rasaros, dauwag onaga!” 44 Bo abnawa me naniwa ge amawa wape yobutataewa gumbe paniya sira wape da ginangawa paniyawa gaibu dauwag onne. Iesu mu gumbo wane, “Enwapeyawa atan vesiya sira yankweya aipe.”
Iesu Totanwa Oya Iyapeba Paniyawa
45  Jon 7:31Meoya Ju igiyawa obiren mu Meri oya amdau onamiya sira Iesu anin anewa mu yauyawa, Iesu gumbe anotumat aya. 46  Ruk 16:31Megara iyayapan upeba Parisi oya amiya, sira wag dirumiya Iesu anin ane. 47 Meve pirisi amaraiviwa ge Parisi igiyawa Daiboru Painauvitwa autan oya auwaya, sira waya, “Nu divi etan? Apan mame irakoniwa obiren aivi. 48 Nu me yankweta meib aigimpe ipewa, iyayapan undag matai me gumbe anotumat ape. Sira meve Romu igiyawa onampe at numawa ge iyayapan numawa undag aupe.”
49 Meve Kayapas me iyayapan mu danowo apan desirom sira bairawan me danave pirisi painauvitwa anewa mu gumbo gae wane, “Ye divi da den yaug anoyana. 50 Ye den yaug anoyana me oraiwa yenan oya apan desirom boape iyayapan munan, megara iyayapan numawa undag boriruwapewa me oraimina onan.”
51 Mame me membo oya den wane. Me pirisi painauvitwa aneve iyape wane me Iesu Ju igiyawa undag oya bo totan aivi, 52  Jon 10:16sira Ju igiyawa undag mukut oya onan, iyayapan ampa ampa God usitainawa amiyawa oya, me mu tam onampe agoniyape desirom ape oya me bo totan aivi. 53  Jon 5:18Me kumiwa apa, mu Iesu totanwa oya iyapeba paniya.
54 Meoya Iesu Ju igiyawa gumbo taibe sira den gigivi. Meve Iesu yankweg at inguiwa megiyave aine sira gwetoimu me iviwa waya Epuraim unig aine, sira me apa me aigowawa gaibu wakeya.
55 Sira Ju Uwag Gaveya Buyunaeba koni ane. Iyayapan obiren at kusikusiwa apa uwag agoniyag Jerusarem dog amiya, namu buyunai gumbe mu muintanwa oya, ivi Uwag Gaveya Buyunaeba kumiwa uwape. 56 Mu Iesu oya didimama eme, sira mu temporu arawa apa yokeya, sira mu gae gara wag anoeme, “Ye aninin anoenan? Me buyunai oya ompe go onan?” 57 Megara pirisi koukawa ge Parisi igiyawa gae yusipamit muneg waya, da bira Iesu ampa wakepe yaug anope ipewa, mu gumbo umum wape.

11:1: Ruk 10:38-39

11:2: Jon 12:3

11:4: Jon 9:3

11:16: Mak 14:31

11:24: Jon 6:40

11:27: Jon 6:69

11:37: Jon 9:6-7

11:45: Jon 7:31

11:46: Ruk 16:31

11:52: Jon 10:16

11:53: Jon 5:18