16
Amaraiviwa Kokawa Me Ugauga Aiviwa Me Maibeyawa
Iesu aigowawa dirumne. “Tawara abnawa da me amaraivi abnawa da aune. Sira amaraivi abnawa me tawara abnawa tawara meuma wakukamivine oya diyag waya. Meoya me menan wane unig onne singui ane, ‘Ne genan oya mame anona, me divi? Ge oma den ane sira amaratanwa aigima, meoya nau geuma egewa umumawa didnega.’
Amaraivi abnawa membovit gumbe wane, ‘Gare ne aninin atna? Kokawa neuma me nau neuma atan avivi. Ne yutunwa oma den ane dukup watna, sira nun watan oya ubmam wadnegivi. Ne yaug anona divi atna. Me gumbe nau neuma mame apa waropiyatnawa, iyayapan matai gwe muma gumbe auneg kaiwa wape.’
Meoya me kokawa meuma gumbe anmagawa ingui tamiyawa me desirom desirom auwane. Me namuiren abnawa singui ane, ‘Ge anintom kokawa gumbe iyai auwana?’
Me garawa wane, ‘Oira meuma 100 bate.’* 1 bate me 37 ritas mina. Amaraivi abnawa me dine, ‘Ingui auwanawa gigirum auwa, tatevit yanwakeg tonkuiya 50 ape.’
Meve me apan duwameba gumbe singui ane, ‘Ge anintom ingui auwana?’ Me garawa wane, ‘Parawa 100 koru.’ 1 koru me 370 ritas mina. Me gumbe dine, ‘Ingui auwanawa gigirum geuma auwa, sira tonkuiya 80 ape.’
Kokawa meuma me natawa den aivi amaraivi abnawa gumbe nau meuma oraivit ane oya wane. Kuiyawa me anewa membo oya di ano ag ane. Piyu mame igiyawa mumbo oraiwa muma oya ano ag eme, megara eyawa igiyawa mu mina onan. Ne ye diruitna. Ye piyu tawara meuma oraiwa tam yembovit oya oveaiwa danowa auya, me gumbe me onanapewa, yaibobot gweyawa danave ye matai kaiwa kaiwa aiempe.
10  Ruk 19:17-26Bira da dividivi kusikarenwa gumbe owaniyapewa, sira me dividivi kokavitwa gumbe me mina owaniyape. Bira da dividivi kusikarenwa gumbe den owaniyapewa, sira dividivi kokavitwa gumbe me mina den owaniyape. 11 Meoya ye piyu tawara oraiwa meuma gumbe den owaniyayawa, bira tawara natapama gumbe owanowan ye guniyap ape? 12 Sira ye apan da tawara meumawa gumbe owanowan den ayawa ipewa, guniyap den owaniyemtawa ipewa, bira tawara yeuma yempe?
13  Mat 6:24Bira da nau wariviwa oma den ane apan koka duwam gumbo nau muma ape. Me apan koka da topayape, dawa wat baigan awampe, sira me dawa wan enagatpe, dawa topayape. Ge oma den ane God ge anmaga nauwawa duwam wara.”
14 Parisi igiyawa anmaga oya anoemewa undag mame anoya, sira aenaen Iesu gumbe eme. 15  Mat 23:28; Ruk 18:9-14Iesu mu gumbo wane, “Iyayapan yangowo ye yembovit oraivitwa oya ene, megara God nonenmagewa yeuma yaug anone. Iyayapan gumbo ayamat kokavit anoemewa mu God yangave den ewaniyane.
Toyau Toyau Egavewa
16  Mat 11:12-13Gwangwan ge Propeta mu namuwa waya sira Jon gumbe onanane. Me kumiwa apa man onne, gae oraiwa God toimuwawa oya opata veme, sira iyayapan undag ayamuneme ebu me danave unikpe. 17  Mat 5:18Kwimin ge piyu inanatanwa me bembemu. Megara Gwangwan gigirum danave tenewa koni desirom dauwag aikpewa me yaigiwa dadi.
18 Bira da biviwa yankwepe sira vesin da ube aupewa, me uinantaraki. Sira apan da vesin memawa yankwenewa me aupewa me uinantaraki.”
Tawara Abnawa Ge Rasaros
19 Tawara abnawa me wape gamat pundirit ge diyapam yapavewa enivi, wape rinen oraiminawa enamivi, maura gumbe kum evedni vinivine. 20 Me ankwin noive, apan nun abnawa iviwa Rasaros me kwapiwa sisipopot obiren tamnewa wakene. 21 Sira divi tawara abnawa teboro meuma gumbe musimusi aigiviwa natan oya anoivine. Kweyau gaibu uwag sisipopot meuma dimui eme.
22 Kum uwanewa nun abnawa botone, sira aneya mu aug Ebraam wakenewa oya amiya. Sira tawara abnawa mina boane, sira yanpot apa barauya.
23 Ades Me, gae Ibru gumbe, at kukaeba me anotumat den eme igiyawa matai unikpewa. danave me dawai avivi, yangut anewa, Ebraam at painauvit Rasaros gaibu wakene yaune. 24 Meoya me gumbe auwane, ‘Maman Ebraam, ano nunigima, Rasaros barauwa ompe, naniwa yoi danave empe sira pednanwa empe taigiwape, kuiyawa ne iyam danave edawai gumbe wakeeni.’
25 Megara Ebraam garawa wane, ‘Ud, imug anoa. Wait inaiinai geuma kumiwa apa ge dividivi oraiwa tamana. Me kumive Rasaros dividivi kukaeba tamne. Megara gare me oraivit amat awaniya sira ge edawai gumbe wakeyana. 26 Undag mame wakeya sira upeba wakeya, nu ge ye bunangave me karirin koka wakene, meoya iyayapan bira imuwo mame apa genan onantanwa oma den ane, sira oma den ane da bira yan me apa nunan dauwag onampe.’
27 Me garawa wane, ‘Maman, gare ne nun gungap veni. Rasaros barauwa me maman gweyawa aipe. 28 Kuiyawa ne tatanaiwa naningambenit wakeya. Gwangwan dirumpe, me gumbe mu mina at mame edawai arawa den onampe.’
29 Ebraam garawa wane, ‘Mu Mosisi ge Propeta gumbo wakeya, yankwema mu gumbo anope.’
30 Me wane, ‘Onan, maman Ebraam, iyayapan da boriruwayawa apa munan aipe ipewa, mu matai nonenmagowa biroriyape.’
31 Me me gumbe wane, ‘Mu Mosisi ge Propeta gumbo den anope ipewa, apan da boriruwayawa apa sira inaipewa, mu matai nouwa den aupe.’ ”

*16:6: 1 bate me 37 ritas mina.

16:7: 1 koru me 370 ritas mina.

16:10: Ruk 19:17-26

16:13: Mat 6:24

16:15: Mat 23:28; Ruk 18:9-14

16:16: Mat 11:12-13

16:17: Mat 5:18

16:23: Me, gae Ibru gumbe, at kukaeba me anotumat den eme igiyawa matai unikpewa.