10
Sip Amaraiviwa Ge Sip Meumawa
“Ne gae natawa diruieni. Apan da me sip si meuma ankwin gumbe den unikpe, sira ebu da ube gumbe dauwag aikpewa me ub abnawa ge upaatatuwa. Apan da me ankwin gumbe unikpewa me sip meuma amaraiviwa. Ankwin amaraiviwa me oya watappe, sira sip me noiwa anope. Me sip meuma iviwa meuma gumbe auwape, sira tam dauwag aipe. Me sip meuma undag tam dauwapewa, me namuwon yoig aipe. Sira sip meuma me amave ampe, kuiyawa mu me noiwa yaug anoya. Megara mu noi ubewa amave den ampe. Mu matai me gumbe a ampe. Kuiyawa mu noi ubewa noiwa den yaug anoya.” Iesu mu gumbo maibe mame wane. Megara mu den yaug anoya me mu gumbo dimbae waivi.
Meoya Iesu sira wane, “Ne gae natawa diruieni. Ne sip ankwinawa. Jer 23:1-2; Ejk 34:2-3Iyayapan undag wait ne namunap uwayawa mu ub sira upoatatuwa. Sip mu me noiwa den anoya. Ne ankwin. Da bira ne gunap unikpewa me matai waita aupe. Me matai unig ompe sira dauwag aipe, nakwaeba wayo oraiwa yaupe. 10 Ub abnawa me ub atan oya, toen guttan oya, wakukamtan oya uwape. Ne uwanawa mu inaiinai avigimtan oya, sira danowo noidauwatan oya.
11  Sam 23:1; Rev 7:17“Ne sip amat abnawa oraiwa. Sip amat abnawa oraiwa sip meuma oya inaiinai meumawa wavereaivi. 12  Apa 20:29Apan me anmaga gumbe nau wannewa me sip amat abnawa natawa onan, sira sip mu meumawa onan. Meoya mae urup* Me kweyau wasipen mina. ompe yaupewa, me sip yankweg a aipe. Meve mae urup me sip tampe, sira marewam ampe. 13 Apan me a aivi. Kuiyawa me anmaga gumbe nau wannewa oya, sira me sip nonewa den aune oya.
14 Ne sip amat abnawa oraiwa. Ne sip neuma oya yaug anoeni. Sira sip neumawa ne yauneg anoeme. 15  Mat 11:27; 1Jn 3:16Maman ne yaug ano nedne sira ne Maman yaug anona mina di. Sira sip oya ne inaiinai neumawa wavereatna. 16  Ais 56:8; Ejk 34:23Ne sip neumawa upeba gaibu, megara mu sip obiren mame si danave den wakeya. Mu mina ne tam ongetanit di. Mu mina ne nonwa anope, sira meve sip desirom agoniyape sira amat abnawa desirom ape. 17  Pir 2:8-9Ne inaiinai neumawa wavereatnawa inaiinai neumawa sira autna, meoya Maman baigan gunap aivine. 18 Bira da ne gunap inaiinai den aupe, megara nembo anoeniwa gumbe wavereatna. Ne yutunwa auna, me gumbe wavereatna, sira yutunwa gumbe me sira autna. Gwangwan mame Maman gumbe auna.”
19 Ju igiyawa gae mame anoyawa, mu yapowo sira kepteya. 20 Mu obiren waya, “Me airapu kukaeba dodne sira warago tone. Divi oya me gae waiviwa anoene?”
21 Iyayapan upeba waya, “Apan mame gaiyawa me airapu kukaeba dodnewa gaiyawa mina onan. Aninin airapu kukaeba yangawa boredmusiawa oma ane watappe?”
Ju Igiyawa Anotumat Den Eme
22 Me kumive, Jerusarem apa Temporu Waribiyatanwa Buyunaeba Iviwa me Anukaa Buyunaeba. Apan Judas Makabea me God gumbe nun wag, temporu muin sira waribiyane. Bairawan BC 165 apa me ane. Mame buyunai mame amatonewa. kumiwa aune. Me taig kumiwa. 23 Iesu me temporu arawa danave Soromon ebuwawa gwanob gaibuwa danave yoig gigivi. 24 Ju igiyawa gumbe birorot agoniyag waya, “Ge kum koniwa anintom mina nu mapa waketon nu anopipanum ete? Ge Keriso ipewa, taibe di diruna anota.”
25 Iesu mu gumbo gara wane, “Ne ye wait diruina. Megara ye anotumat den ene. Ne Maman iviwa gumbe irakoniwa eniwa me nenan oya taibe waivi. 26 Megara ye anotumat den ene. Kuiyawa ye sip neuma onan. 27 Sip neuma ne nonwa anoya. Ne mu yaug ano munna, sira mu ne amanap onampe. 28  Jon 3:16; 6:39Ne inaiinai yaibobot muntna. Mu bo den di ape, sira da bira oma den ane ne naninap mu tampe. 29 Ne Maman me mu ne gunap negnewa me kokavitwa. Me iyayapan undag mina onan. Da bira oma den ane Maman nanive mu tampe. 30 Ne Maman gaibu desirom.”
31 Ju igiyawa sira me totan oya an tamiya. 32 Iesu mu gumbo gara wane, “Ne irayauyau obiren ag ye toyau yenna. Irayauyau me Maman gumbe uwaya. Irayauyau ambuwa gumbe ye imuyep an gumbe tonektan oya ene?”
33  Rvt 24:16Ju igiyawa me gumbe gara waya, “Nu an gumbe ge toaktan etewa me dividivi mame gumbe da oya onan, megara God gumbe ae vege oya. Kuiyawa ge apanirenwa, megara ge God mina ege.”
34  Sam 82:6Iesu gara mu gumbo wane, “ ‘Ne wana ye God,’ Gwangwan yeuma danave me tene, go onan? 35 Baiboru oma den ane onan di ape.—Iyayapan God gae meuma auyawa gumbo ‘Ye, God,’ meib wapa ipawa,— 36 Maman mu toyau munnewa ne iyakaisiyapama, sira piyu mame oya Me baraunedne uwana. ‘Ne God Usiwa,’ ne wana oya, divi oya ‘Ge God gumbe ae vege,’ ye wayana? 37 Ne Maman nauwawa den aigimpopo ipawa, ne den anotumat negiya. 38  Jon 14:10-11Megara ne me eniwa, sira ande ye ne gunap oma den ane anotumat aya ipewa, irakoniwa neuma me gumbe anotumat aya. Me gumbe Maman ne dananap wakene, sira ne Maman danave wakenawa ye matai yaimoyai anoya sira yaug anoya.” 39 Mu sira me yumtanwa oya aya, megara me nanuwo dauwag aine.
40  Jon 1:28Meve Iesu taig yoi Jodan gambenwa dauwag aine, sira Jon amatog babataito amunivi arawa aine. At me apa wakene. 41 Iyayapan obiren me gumbe onamiya. Mu waya, “Jon irakoniwa desirom da den di ane, megara gae undag Jon apan mame oya wanewa me natawa.” 42 At me apa, iyayapan obiren Iesu gumbe anotumat aya.

10:8: Jer 23:1-2; Ejk 34:2-3

10:11: Sam 23:1; Rev 7:17

10:12: Apa 20:29

*10:12: Me kweyau wasipen mina.

10:15: Mat 11:27; 1Jn 3:16

10:16: Ais 56:8; Ejk 34:23

10:17: Pir 2:8-9

10:22: Iviwa me Anukaa Buyunaeba. Apan Judas Makabea me God gumbe nun wag, temporu muin sira waribiyane. Bairawan BC 165 apa me ane. Mame buyunai mame amatonewa.

10:28: Jon 3:16; 6:39

10:33: Rvt 24:16

10:34: Sam 82:6

10:38: Jon 14:10-11

10:40: Jon 1:28