2
Keriso Mina Mokona Aya
Meoya Keriso gumbe yunatt wakeg inaiinai mataiwa yusiwa auyanawa, baigan meuma gumbe watmemeyam yemnewa, Guwawa gumbe desirom toboraya ipewa, baigan ge ano yenigimtanwa gumbe wakeenewa, degadega neuma noidauwatan oya ye desirom toboraya, baigan desiroma auya, nonemagewa desirom ape, anoenewa desirom ape. Gar 5:26Dividivi ye enewa, yembovit anoenewa gumbe den aya, sira eyawa natawa onanwa oya den aya. Megara ye mokona aya, sira ye anoya iyayapan upeba mu oraimina megara ye onan. 1Ko 10:24Ye yembo yenan yekut den anoya, iyayapan upeba munan gaibu anoya.
Ye yapeyap ye meib di anoya. Me Iesu Keriso danave gaibu
yavetewa.
Jon 1:1-2; 17:5Keriso me God irawa di,
megara me den anone God arawa waketanwa oma den ane kwene.
Jon 1:14; 2Ko 8:9Me membovit nata onan mina ane.
Sira me ankwatave nau aivi abnawa ane, me iyayapan mina ane.
Ibr 5:8; 12:2Keriso viniviwa me apan mina.
Me membovit mokona ane, ebnotu aine bo gumbe,
sira ebnotu aine korosi egave boane.
Apa 2:33; Epe 1:20-21; Ibr 1:3-4Meoya, God Keriso aug painauiren baraune,
me iviwa wanne mu ivuwo undag me ankwatave.
10  Rom 14:11Me, kwiminau, piyu egave, piyu ankwatavewa undag,
Iesu iviwa gumbe koniwa yupe,
11  Rom 10:9sira “Iesu Keriso me Ayapan,”
pednunwa undag taibe meib wag Mamawa God gumbe waiya aigimtan oya.
Marantun Mina Esigimiya
12 Meoya, iyayapan neuma baigan yeneniwa, ye kum evedni ebnotu ene. Ne guniyap wakenawa ye ebnotu aya. Gare ne ye guniyap den wakena, megara ebnotu kokavit ene. Sira aepam ge daram daram gaibu waita yeuma oya nau ag aisigimiya. 13 Kuiyawa, God me ye noneyap nau ape ano meuma gumbe ano yeuma aiyempe sira nau yeuma gumbe waribiya yempe.
14 Yano den waigimiya diguragut den aigimiya, sira ye dividivi nau undag aigimiya. 15  Dan 12:3; Pir 1:10; 1Te 2:19Ye meib ayawa, ye matai enwaruwat den auya nonewa esipe. Ye God usitainawa kukaeba den auya pui den yuyempe danowa gegeru kukaeba eme igiyawa yapeyap, sira ye marantun mina esigimiya piyu mame gumbe, 16 inaiinai gaiyawa kikikit yumnasiya gumbe. Ye meib ayawa, ne kin tonawa sira nau yaigipam anawa me undag nata onanwa den ape. Sira Keriso kumiwa apa oma ane dividivi anawa oya ne degadega atna. 17 Ye anotumat yeumawa puyowawa ge taparoro yeuma gaibu, ne arerieme puyowawa atna ipewa, ne degadega atna. Ye undag guniyap gaibu degadega atna. 18  Pir 3:1; 4:4Ye gaibu meib degadega aya. Degadega ne gunap aya.
Timoti Ge Epaproditas
19 Megara, ne gaibu yenan dividivi yaug anog yusiwa autan anoeni. Meoya ne Ayapan Iesu gumbe owanowan eni, ne koni Timoti barautna yenan ompe. 20 Timoti nonewa me ne nonenwa mina. Da bira da me mina onan. Me nonewa gumbe yenan danadawai anoivi. 21  2Ti 4:10Iyayapan undag mumbo munan kinuni eme, megara Iesu Keriso gumbe onan. 22 Ye yaug anoyana, Timoti me nau oraimina ane. Usiwa me mamawa gumbe nau ankwatave ane mina, me gae oraiwa nauwawa ne gunap ane. 23 Meoya, ne mameib owanowan eni. Dividivi ne gunap aninin matatpewa me anotnave, tatevit Timoti barautna yenan ompe. 24 Ne anotumat yusipamit Ayapan gumbe eni. Ne nembo koni onekna.
25  Pir 4:18Epaproditas me gwanenwa, ne nau desiroma aiviwa, ne mut abnawa desiroma. Sira ye gae yeuma watan oya barau negiyana, me anoeniwa kumiwa apa nenan nau ane. Ne anoeni me sira barautna yenan taig ompe. 26 Me yenan undag kokavit anoivi, sira me danadawai kokavit avivi kuiyawa me yuwaranewa ye anoyana. 27 Natawa di, me yuwat ag koni bo totan ane. Megara, God ano wanne. Me mekut onan, ne gaibu nedne, meoya ne danadawai da nonenap den auna. 28 Meoya ne Epaproditas tatevit barautna ompe. Ye me sira yaug degadega aya. Ne danadawai neuma kusikaren ape. 29 Ye Ayapan gumbe degadega kokavit ag me en gaun waniya. Sira ye iyayapan me mina ayamat amuniya. 30 Kuiyawa me Keriso nau meuma oya inaiinai meumawa topai ane koni bototan ane. Ye oma den ane waita negiyana, megara ye waita nettan anoenewa me ne gunap ane.

2:3: Gar 5:26

2:4: 1Ko 10:24

2:6: Jon 1:1-2; 17:5

2:7: Jon 1:14; 2Ko 8:9

2:8: Ibr 5:8; 12:2

2:9: Apa 2:33; Epe 1:20-21; Ibr 1:3-4

2:10: Rom 14:11

2:11: Rom 10:9

2:15: Dan 12:3; Pir 1:10; 1Te 2:19

2:18: Pir 3:1; 4:4

2:21: 2Ti 4:10

2:25: Pir 4:18