2
Poru Nau Meuma At Tesaronika Apa
Tatangwanen ye yaug anoene, amdau numa ye guniyap me gwambe onan. Apa 16:19-24; 17:1-9Ye yaug anoene, namu danadawai koka ge ubmam at Piripi apa autu, megara God numa waita gumbe God gae oraiwa meuma danadawai kokawa danave ye guniyap yusipamit di watu. Nu watuwa me anopipanum onan, me nu danunwa den esine gunup dauwag onnewa onan, sira me uga onan. Gar 1:10Nu God wat kiniya nunne gae oraiwa amaratan igiyaven atu. Meoya nu iyayapan gumbo den wag degai ata. God gumbe degai ata. God me danunwa yaimoyai yaupe. Ye yaug anoene, nu gae ube den watu, nu ororog ag tamtan oya gae den watu. God me yaug anone. Nu iyayapan gumbo waiya den autu, ye guniyap den autu, sira bira da gumbe den autu. Nu Keriso apasoro meuma. Nu oma ane ye guniyap ibnawa yentu, megara den yentu. Nu ye yapeyap oraivit atu, inawa me ud usiusiwa amara munivi mina. Nu baigan kokavit aiyentu. Meoya nu ye guniyap degadega gumbe keb atan anoete, God gae oraiwa meuma mekut onan, inaiinai numa gaibu. Kuiyawa nu baigan numa ye guniyap. Apa 20:34Tatangwanen, nau yaigipam atan numawa ge mut yusipamit aigimtan numawa ye imug teg anoene. Nu bira da ibnawa wantanwa topai atu. Meoya nu aram ge kum nau ete, God gae oraiwa meuma ye guniyap opata watu.
10 Nu anotumat igiyawa yapeyap waketuwa, nu yaimoyai wakeete God namive, oraivit ge puiyu nuntan mina onan. Ye yangeyap yaununiyana, sira God yangave yaununne. 11  Apa 20:31Ye yaug anoene, Mamawa me usitainawa gumbo aiviwa mina nu ye desirom desirom guniyap atu. 12 Nu wasiwam yenete, wat tuwanete, sira diruete. God toimuwawa ge eyawa danave unigtan oya yenan auwane. Ye inaiinai meib di wakeigimiya.
13  2Te 2:13Meoya nu gaibu God gumbe gaun evedni vete. Ye God gae meuma nu gunup auyanawa, ye yaug anoyana, me iyayapan gae muma onan, me God gaiyawa. Me ye anotumat igiyawa daneyap nau aivi. 14  Apa 17:5Tatangwanen, God siosi meuma at Judia apa Iesu Keriso danave wakeya. Ye God siosi meuma amave aisiene. Mu Ju igiyawa gumbo danadawai auya. Ebu desiroma meib ye gaibu iyayapan yeuma gumbo danadawai auyana. 15  Apa 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19Ju igiyawa mu Ayapan Iesu ge propeta guriya boriruwaya. Sira mu nu atatai inuniya dauwag antu. God mu gumbo degadega den ane, sira mu iyayapan undag gumbo anavi aya. 16 Nu Ju onan igiyawa matai waita autan oya gae vete, go Ju igiyawa mu tobot nuniya. Sira ebu meib mu evedni kukaeba muma noidauwag wakene. God danapiri meuma mu gumbo oieba gumbe uwane.
Poru Me Tesaronika Igiyawa Yawamtan Kokavit Anoivi
17 Tatangwanen, nu ye guniyap kum pipi at ubeube apa waketu.—Ginungunwa garayau den ete, go danunwa me desirom.—Nu yau yemtan kokavit opa di anoete. 18 Meoya nu imunup ye yavetan anoete. Ne Poru ongetan eni, sira amdau duwameba ongetan eni. Go, Seitan tobot nunne. 19  Pir 2:15-16; 4:1; 2Te 1:4Ayapan numa Iesu uwapewa, me namive bira nu owanowan numawa, degadega numawa, waiya waiya keret numawa ape? Me ye. 20 Natawa di, ye me eyawa numawa ge degadega numawa.

2:2: Apa 16:19-24; 17:1-9

2:4: Gar 1:10

2:9: Apa 20:34

2:11: Apa 20:31

2:13: 2Te 2:13

2:14: Apa 17:5

2:15: Apa 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19

2:19: Pir 2:15-16; 4:1; 2Te 1:4