2
Gwangwan Togomiyaiviwa Abnawa Uwape
Tatangwanen, Ayapan numa Iesu Keriso sira uwatan aiviwa, sira me gumbe nu agoniyatan etewa, nu me oya ye diruiete. Guwawa gumbe go, gae gumbe go, gigirum me uga abnawa nu ivunwa gumbe tenewa go, mu Ayapan kum meuma wait uwane vemewa ye anoyana. Megara, tate ye danewa tet ag ipunapun den aya, sira daneyap ano pipanum den aya. 1Ti 4:1; 1Jn 2:18; 4:3Bira da uga ebuwawa undag gumbe den ugai yempe. Kuiyawa, namu iyayapan anotumat muma epa aoretanwa uwape. Sira apan da uwape me gwangwan togomiyape, apan mame me watkukamtan usiwa. Ivi Ayapan kum meuma uwape. Ejk 28:2; Dan 11:36Iyayapan God numa vemewa undag gumbo, go waiya waiya emewa undag gumbo, apan mame daiewa tobiyape. Me membovit iviwa wan enagatpe, sira me God temporu meuma danave seya meuma baraug yan wakeg me membovit God wape.
Ye imug anoene? Ne ye guniyap wakenawa kumiwa apa dividivi mameiba oya diruina. Ye anoyana, gare dimbae da me yumnasivi. Kuiyawa me kum meuma apa matai uwape. Gwangwan togomaiviwa yusiwa meuma me wait guwave nau aivi. Megara gare me yumnasiviwa wakene me yumnasivi. Matai yumnasiviwa ebuwawa atan aupe. Ais 11:4; Rev 19:15Ivi gwangwan togomiyaiviwa abnawa uwape. Ayapan Iesu noiwa gaup meuma gumbe me toen gutpe. Ayapan eyawa danave uwape, me eyawa gumbe gwangwan togomiyaiviwa abnawa wakukampe onanape. Rev 13:11-13Gwangwan togomiyaivi abnawa onivi. Me Seitan nauwawa gumbe onivi. Me ugauga irayauyau meuma, irawa, anopipanum undag gaibu. 10 Sira iyayapan upeba mu watkukampe onanapewa wakeya. Mu gumbo me kukaeba gina ubeube undag ape. Mu watkukampe onanape, kuiyawa mu waita autan oya natawa baiganeba topai aya. 11 God mu gumbo anopipanum atan oya yusiwa baraupe aipe. Mu uga muma gumbe anotumat ape. 12 Iyayapan mu natawa gumbe anotumat den eme, kukaeba gumbe degadega emewa undag, mu matai keptete aupe.
Kinkin Yoiya
13  Epe 1:4; 2Te 1:3Megara tatangwanen, Ayapan baigan yeniviwa, nu evedni yenanwa God gumbe gaun wantanit di. Kuiyawa God ye waita yentan oya amatoto gumbe ye wagomi yenne. Meoya Guwawa gumbe iyakaisi ai yenne sira natawa gumbe anotumat ai yenne. 14 Mame mina God gae oraiwa numawa gumbe yenan auwane. Sira Ayapan numa Iesu Keriso eyawa yenivi ye auyana. 15 Meoya tatangwanen, ye yaimoyai yoiya. Nu opata numa gumbe, go gigirum gumbe, toyau wayau ayentuwa me yumnasiya.
16 Ne anoeniwa Ayapan numa Iesu Keriso ge Mamunwa God, me nu baigan nunivi sira ano oraiwa gumbe me yaibobot wattu nunne sira owanowan oraiwa nunnewa, 17 me membovit ye nonewa wattu yempe yusiwa yempe, ye oraivit aya sira oraivit waigimiya.

2:3: 1Ti 4:1; 1Jn 2:18; 4:3

2:4: Ejk 28:2; Dan 11:36

2:8: Ais 11:4; Rev 19:15

2:9: Rev 13:11-13

2:13: Epe 1:4; 2Te 1:3