19
Areruya!
Dividivi mame onananewa, kwimin danave iyayapan agonagon kokavit ayawa nouwa mina veme ne anona,
“Areruya.* Natawa me Ayapan waiyaya.
Waita ge eyawa ge yusiwa God numa meuma.
Deu 32:43; Rev 6:10God keptete meuma me natawa ge oraimina.
Me uinantaraki vesinawa kokawa ibnawa wanne.
Vesin me uinantaraki meuma gumbe piyu wakukamne.
Sira God me nau meuma eme igiyawa ganigani muma oya garawa vesin gumbe ane.”
Mu sira waya,
“Areruya.
Aup meuma yaibobot dauwaivi.”
Koukawa igiyawa 24 ge vinemewa 4 mu God wakeivi arawa namive konuwa yug waiyaya. Mu waya,
“Amen! Areruya!”
God wakeiviwa arawa apa noiwa uwag waivi,
“God nauwawa eme igiyawa ye undag God numa waiyaya.
Iyayapan koukawa ge kusikusiwa,
me gumbe a anewa ye undag God waiyaya!”
Rev 14:2Iyayapan agonagon ayawa nouwa mina, yoi koka noiwa mina, aeg koka noiwa mina, me wane anona,
“Areruya!
Kuiyawa Ayapan God Yusipamitwa numa me dividivi undag amaraivi.
Ais 61:10; Rev 21:2Degadega ag waiyata,
sira me eyawa wanta.
Kuiyawa Sip Usiwa memgebip kumiwa uwane.
Me biviwa tamibarip ane. Wape rinen me esinewa ge miyot onan. Biviwa me entan oya wanne.
Wape me oraiwa me iyakaisi igiyawa oraivit ayawa.”
Mat 22:2Aneya gunap wane, “Teya. Sip Usiwa memgebip nakwaeba oya munan auwanewa mu waribiya munne. Sira me gunap wane, “Gae mame natawa, me God gaiyawa.” 10  Apa 10:25-26; Rev 22:8-9Me kumive, ne me waiyatan oya amave koninwa yuna. Me gunap wane, “Den a. Ne ge mina sira tatagaiwa mina nau meuma eniwa. Ne mina Iesu oya taibe watanwa abnawa yumnadna. God waiyaigima. Kuiyawa Iesu oya taibe watanwa me propeta guwawa meuma.”
Mae Osi Pupuyu Egave Dauwanewa
11  Sam 96:13; Ais 11:4; Rev 1:5; 6:2Ne kwimin watabne yauna. Yawa. Mae osi pupuyu wakene. Me egave wakeiviwa me nau meuma gumbe aug aiviwa ge natawa veme. Sira me keptete oraivit ag mut ape. 12  Dan 10:6; Rev 1:14; 2:17Me yangawa iyam meru mina igivi. Kin keretawa obiren kuiyave tonadne. Me iviwa mu gumbo tene. Me iviwa bira da den yaug anoya, go me membovit yaug anone. 13  Ais 63:1-3; Jon 1:1,14Me wape ganigani gumbe emnewa enne. Me iviwa God gaiyawa. 14 Mut igiyawa kwiminau mae osi pupuyu egave wakeg me amave amome. Mu wape pupuyu ge miyot onan wapeyawa eniya. 15  Sam 2:9; Rev 1:16; 14:20Deba donapam me noive dauwaivi. Me gumbe me at kokawa igiyawa obiren gutpe. Sira me tutuwawa aiyan gumbe amaramumpe. Me wain amave emnewa empe. Wain amave emnewa me God Yusipamitwa danapiri meuma. 16  Rev 17:14Wape meuma egave sira me maunawa egave me iviwa tene. Iviwa meib tene, Kin Painauvitwa, me Ayapan Painauvitwa.
17  Ejk 39:17-20Sira ne aneya desirom kum danave yokeivine yauna. Me noiwa wansin nenip undag gumbo kwaruwane. Nenip mu piyu kwimin yapave vereg gigeme. Me wane, “Oneya. God nakwaeba kokawa oya agoniyaya. 18 Kin kwapuwa, mut namu yoiyoi igiyawa kwapuwa, yutuatatu kwapuwa, mae osi kwapuwa, mae osi egave amomewa kwapuwa, sira ui onan igiyawa ge ankwatave nau eme igiyawa undag kwapuwa, iyayapan kusikusiwa ge koukawa undag kwapuwa, ye naya.”
19 Sira ne mae yusiatatuwa, piyu kin muma ge mut igiyawa mumawa agoniyag toboraya yawamna. Mut igiyawa muma mae osi egave wakeiviwa ge mut igiyawa meumawa gumbo mut eme yawamna. 20  Rev 13:12-17; 20:10Mae yusiatatu yumne. Me gaibu propeta ugaugaeba yumamne. Propeta ugaugaeba me mae yusiatatu namive irayauyau ane. Irayauyau meuma gumbe iyayapan ugai mun mae yusiatatu irawa kusi auya. Sira propeta ugaugaeba iyayapan ugai mun mae yusiatatu guwawa waiyaya. Propeta ugaugaeba me gaibu yumamne. Duwam mu ande kaninga kondowin iyam igiviwa danave emeya. Me danave sarupa Me meutan minawa. igivi. 21 Iyayapan upeba deba gumbe gudne boriruwaya. Deba me mae osi egave wakeiviwa noive dauwaivi. Sira nenip undag mu kwapuwa naya oma ane.

*19:1: Natawa me Ayapan waiyaya.

19:2: Deu 32:43; Rev 6:10

19:6: Rev 14:2

19:7: Ais 61:10; Rev 21:2

19:9: Mat 22:2

19:10: Apa 10:25-26; Rev 22:8-9

19:11: Sam 96:13; Ais 11:4; Rev 1:5; 6:2

19:12: Dan 10:6; Rev 1:14; 2:17

19:13: Ais 63:1-3; Jon 1:1,14

19:15: Sam 2:9; Rev 1:16; 14:20

19:16: Rev 17:14

19:17: Ejk 39:17-20

19:20: Rev 13:12-17; 20:10

19:20: Me meutan minawa.