14
Sip Usiwa Ge Iyayapan 144,000
Meve ne yauna. Yawa. Sip Usiwa tui Saion egave yokeivi. Me gaibu iyayapan 144,000 wakeya. Mu namuwo Sip Usiwa iviwa ge Mamawa iviwa teya. Rev 1:15; 19:6Ne kwiminau noiwa anona. Me yoi aig onivi noiwa mina, sira kwimin noiwa kokavit mina anona. Sira ne noiwa anona. Me iyayapan bererin kae aap muma eme mina. Ais 42:10; Rev 5:9; 7:4Mu kin seya meuma namive, vinemewa 4 namuwo ge koukawa igiyawa namuwo bererin mataiwa toya. Iyayapan 144,000 mu piyuwau sira autan oya gwiruwadnewa mukut yaug anoya. Iyayapan upeba mu oma den ane bererin mame yaug anoya. Iyayapan mame vesin gumbe miyot den aya. Mu mumbovit miyot gumbe amaraya. Iyayapan mame Sip Usiwa aipewa ampa ampa me amave ampe. Mu iyayapan yapowo me sira autan oya gwiruwaramne. Mu magawa namuirenwa ake God ge Sip Usiwa gumbo puyo aya. Mu nouwo uga den wakene. Mu pui den auya.
Aneya Duwamdesi
Sira ne yauna. Aneya dawa me piyu kwimin yapave vereg aivi. Me gae oraiwa yaibobot yumnadne piyu egave vinemewa opata watan oya. Piyu egave wakeemewa mu at sinsin igiyawa desirom desrom, ganigani desirom igiyawa desirom desirom, gae desirom desirom sira iyayapan desirom desirom. Me noiwa kokavit wane, “God gumbe a ag eyawa waniya. Kuiyawa keptete kumiwa uwane. God waiyaya. Me kwimin, piyu poeman ge yamarogu wadne.”
Ais 21:9; Jer 51:7-8; Rev 17:2; 18:2,3Aneya duwameba me amave aig uwane wane, “At kokawa Babiron aigne. Aigne. Me at sinsin igiyawa undag wain munne mu naya. Mu wain nayawa uinantaraki aya sira God danawa piriwane.”
Rev 13:12-17Sira aneya duwamdesiyawa mu amowo aig uwane. Noiwa kokavit wane, “Bira da mae yusiatatuwa ge irawa wariyawa meuma waiyapewa, sira bira da namive, go nanive irawa aupewa, 10  Gen 19:24; Sam 75:8; Ais 51:17,22; Jer 25:15-16; Ejk 38:22; Rev 16:19; 20:10me God danapiri wain meuma nape. Wain yoi gaibu bidwak den ayawa. Sira wain me God danapiri ap meuma danave areriyape. Iyayapan mu aneya iyakaisi namuwo ge Sip Usiwa namive iyam ge sarupa igiviwa gumbe dawai aupe. 11  Ais 34:10Mu dawai aueme, sira aup evedni dauwaivi. Bira da mae yusiatatuwa ge irawa wariyawa meuma waiyapewa, sira bira da me irawa iviwa irayauyau aupewa, mu aram kum nonuwa den emigimpe.” 12  Rev 13:10Mapa iyakaisi igiyawa kikikit waketanwa wakene. Mu God gwangwan meuma ge Iesu gumbe anotumat muma yumnateme.
13 Sira ne kwiminau noiwa anona me wane, “Teya. ‘Bira da Ayapan gumbe bo apewa me waribiyape. Gare amatog utan meib di aigimpe.’ ” Guwawa gaibu wane, “E. Natawa di. Mu nau koka eme gumbe nonowa empe. Kuiyawa mu ayawa mu amowo ampe.”
Piyu Mauraeba
14  Dan 7:13Sira ne yauna. Yawa. Gwaberu puipuyu uwag guwaveru egave apan usiwa mina yan wakene. Me kuiya egave kin keretawa gooru gumbe wariyawa tonadne, sira peto wagegeramiyawa dona waipam me nanive yumnadne. 15 Sira aneya dawa temporu danave dauwag onne. Gwaberu egave yan wakenewa gumbe noiwa wansin auwane, “Peto wagegeramiyawa geumawa aug kesia kesia ag agoniya. Kuiyawa piyu egave dividivi undag maura uwane kesiag agoniyatan kumiwa uwane.” 16 Gwaberu egave yan wakenewa peto wagegeramiyawa meuma aug piyu egave viyane. Me piyu dividivi kesiag agoniyane.
17 Aneya dawa kwiminau tomporu danave dauwag onne. Me gaibu peto wagegeramiyawa yumnadne. 18  Joe 3:13Aneya da me iyam amaraiviwa me kem iyakaisi gumbe dauwag onne. Me peto wagegeramiyawa dona waipam yumnadnewa gumbe noiwa wansin auwane, “Peto wagegeramiyawa dona waipam geuma viyag piyu greip magawa gomiyag agoniya. Kuiyawa greip magawa kweraimusia.” 19 Aneya peto wagegeramiyawa aug piyu egave viyane, greip magawa kesiag agoniyane. Sira me amowo emag gotosaya at kokawa danave emeya. Amowo emag gotosaya at kokawa me God danapiri meuma. 20  Ais 63:3; Rev 19:15Amowo emag gotosaya arawa me gwetoimu daieve wakene. Me danave greipu magawa amowo emag gotosaya. Amowo emag gotosaya arawa apa ganigani dauwane. Ganigani me mae osi ginangawa toboriyawa painau dauwag 1,600 stadia* 1 stadia me 185 mitas. 1,600 stadia me 300 kiromitas mina. aramawa aine.

14:2: Rev 1:15; 19:6

14:3: Ais 42:10; Rev 5:9; 7:4

14:8: Ais 21:9; Jer 51:7-8; Rev 17:2; 18:2,3

14:9: Rev 13:12-17

14:10: Gen 19:24; Sam 75:8; Ais 51:17,22; Jer 25:15-16; Ejk 38:22; Rev 16:19; 20:10

14:11: Ais 34:10

14:12: Rev 13:10

14:14: Dan 7:13

14:18: Joe 3:13

14:20: Ais 63:3; Rev 19:15

*14:20: 1 stadia me 185 mitas. 1,600 stadia me 300 kiromitas mina.