20
Bairawan 1,000
Rev 9:1Ne aneya kwiminau aigivi yauna. Me nanive nog epampa kii meuma ge aiyan murapeba sein kokawa yumnadne. Gen 3:1; Rev 12:9Me dragon yumne sira bairawan 1,000 danave yumnadne. Mae dragon me Seitan ge airapu kukaeba kokawa, sira mae dragon me mokare namuwa. Me dragon nog epampa danave aorene. Me tobodne egave Guwawa tobatamne. Mae dragon me at sinsin igiyawa den ugai mumpe, sira bairawan 1,000 onanane. Dividivi mame onanapeve kum pipi danave dragon me vettanit di.
Dan 7:9,22,27; 1Ko 6:2; Rev 13:17Ne koukawa wakeemewa arawa yawamna. Mu egowo wakeeme keptete atan oya yutuwa gaibu wape nouwa autan yusiwa munne. Sira ne iyayapan guwowa yawamna. Mu Iesu oya taibe watanwa oya sira God gaiyawa oya meyowa kesaya boriruwaya. Sira ne iyayapan yawamna. Mu mae yusiatatu go Guwawa meuma wai den ag mu namuwa ge nanuwa mae yusiatatu makaeba den tobatamiya. Mu sira taig inaiinai auya bairawan 1,000 danave Keriso gaibu amareme. Boriruwayawa upeba sira den taig inaiinai auya. Bairawan 1,000 onanane. Mame inaig yoine namuwa. Rev 1:6Inaig yoine namuwa gaibu wakenewa me waribiyane sira iyakaisi. Iyayapan mame gumbo bo duwameba me yutuwa onan. Mu God ge Keriso pirisi ape Keriso gaibu bairawan 1,000 danave amarape.
Seitan Inaiinai Meumawa
Bairawan 1,000 onananewa Seitan me nog gumbe arob baraupe dauwape. Ejk 38:2,9,15-16Piyu egave ginawa 4 apa at sinsin igiyawa wakeya. Mu Gog ge Magog. Me mu ugai muntan oya dauwape sira mu mut atan oya agoniya mumpe. Mu basiyapewa dawara nugeyawa mina. 2Ki 1:10Mu at taibe bindara dauwag dog amiya. Mu iyakaisi igiyawa tai muma ge gwetoimu kokawa me baigan ayawa birorot yud eniya. Megara iyam kwimin apa* Namu tenewa da waivi, “God apa.” aig igamne onanane. 10  Sam 11:6; Rev 19:20; 21:8Seitan mu ugai munne. Me iyam ge sarupa igeme kondowin danave aoreya. Me apa mae yusiatatu ge propeta ugaugaeba gaibu wakeya. Mu kum ge aram edawai avigimpe viripusi onan.
Boriruwayawa Keptete Mumpe
11 Sira ne God wakeivi arawa me koka puipuyu yauna. Ne me egave yan wakenewa yauna. Piyu ge kwimin me namive a amiya asime apa at mumawa da onan. 12  Dan 7:9-10; Mat 25:31-46; Apa 17:31; 2Ko 5:10; Rev 13:8Ne boriruwayawa yawamna. Mu koukawa ge kusikusiwa. Mu God wakeiviwa arawa namive yokeeme yawamna. Buka upeba wakeya mu watapiya. Buka dawa me watapiya. Me inaiinai bukaeba. Me danave boriruwayawa mu ayawa teya. Mu desirom desirom mu ayawa gumbo mu keptete aupe. 13  Rom 2:6; 1Pi 1:17; Rev 2:23; 22:12Poeman me boriruwayawa teyawa yoig poeman wan dauwaya. Sira ades me boriruwayawa teyawa yoig ades wan dauwaya. Mu desirom desirom mu ayawa gumbo keptete auya. 14 Meve bo ge ades iyam igivi kondowin danave emeya. Mame bo duwameba. 15 Bira da inaiinai bukaeba danave iviwa den teya yauyawa, me iyam igivi kondowin danave emeya.

20:1: Rev 9:1

20:2: Gen 3:1; Rev 12:9

20:4: Dan 7:9,22,27; 1Ko 6:2; Rev 13:17

20:6: Rev 1:6

20:8: Ejk 38:2,9,15-16

20:9: 2Ki 1:10

*20:9: Namu tenewa da waivi, “God apa.”

20:10: Sam 11:6; Rev 19:20; 21:8

20:12: Dan 7:9-10; Mat 25:31-46; Apa 17:31; 2Ko 5:10; Rev 13:8

20:13: Rom 2:6; 1Pi 1:17; Rev 2:23; 22:12