17
Vesin Ge Mae Yusiatatuwa
Jer 51:12-13Aneya 7 kabum muma 7 gaibu. Mu desirom da ne gunap on gae gunap wane, “Onaga. Uinantaraki vesinawa kokawa me yoi kokawa egave wakene. Ne vesin ibnawa meuma toyau gentna. Ais 23:17; Jer 51:7; Rev 14:8Piyu ayapanowa me gaibu viniya. Sira piyu igiyawa me uinantaraki wain meuma gumbe nag kuiyowa pipammusia.” Rev 13:1Sira ne guwawa gunap wakene. Aneya at inguiwa arawa danave auneg aine. Asimeve ne vesin da yauna. Me mae yusiatatuwa burutatae. Vesin me egave wakeivi. Mae yusiatatuwa ivuwa gumbo noidauwane. Ivuwa God gumbe ae veme. Me kuiyowa 7 sira kuiyowa donawa 10 gaibu. Jer 51:7; Rev 18:16Vesin me diyapam ge burutatae enne. Sira me gooru, an oraiwa, keri gaibu. Sira gooru apawa me nanive yumnadne. Ap me topaiemewa ge uinantaraki meuma gumbe noidauwane. Me namive iviwa meib teya. Iviwa me natawa den yaug anotunewa.
“Babiron Kokawa.
Me Uinantaraki Vesinawa Sira Piyu
Ega Topaiemewa Mu Inowa.”
Rev 18:24; 19:2Ne vesin yauna. Me iyakaisi igiyawa ge Iesu oya taibe watanwa igiyawa ganigani muma nag pimpa noine. Ne me yaunawa ano pipanum ana. Rev 13:1Meve aneya ne gunap wane, “Dimbae oya ge terana? Ne gungap taibe watna. Natawa guwavewa vesinawa oya sira mae yusiatatuwa oya. Mae yusitatatuwa me vesin avivi sira me kuiyowa 7 ge kuiya donawa 10 gaibu. Dan 12:1; Rev 11:7; 13:7Mae yusiatatuwa ge yawana. Me numan wakene go gare onan. Me matai nog epampa danave dauwag ompe me wakukamtan aivi. Piyu igiyawa mu piyu wadnewa gumbe on inaiinai bukaeba danave ivuwa den teyawa wakeya. Mu mae yusiatatuwa yaupewa mu terape. Kuiyawa mae yusiatatuwa me numan wakene gare onan. Me matai uwapewa mu terape. Mapa ugen me anoano oraiwa gaibu wakene. Kuiyowa 7 me tui 7 me egowo vesin yan wakenewa. 10 Sira me apa kin igiyawa 7. Kin igiyawa 5 wait aigiya, desirom wakene, sira desirom da ande den uwane. Me uwapewa me koni pipi wakepe. 11 Mae yusiatatuwa me numan wakene gare den wakenewa, me kin naningamben botone duwamdesiyawa. Me desirom da kin igiyawa 7 danowo sira ivi wakukamtan oya aivi. 12  Dan 7:7,24Kuiyowa donawa 10 ge yawamanawa mu kin igiyawa 10. Mu kin at muma den auya, go matai kum koniwa desirom mina mae yusiatatuwa gaibu mu kin atanwa yutuwa muma aupe. 13 Mu danowa desirom aya. Mu mae yusiatatuwa yusiwa ge ano yusipam wampe. 14 Mu Sip Usiwa gumbe murape, go Sip Usiwa mu gumbo yan baraupe. Kuiyawa Me Ayapan Painauvitwa, sira me Kin Painauvitwa. Me gaibu wakeemewa mu auwane onamiya, sira auwag gomiya munne, sira nau muma gumbo aug amave amome.” 15 Aneya gunap wane, “Yoi ge yawamanawa me apa uinantaraki vesinawa yan wakeivi. Sira me iyayapan, iyayapan agoniyayawa, at sinsin igiyawa ge gae mumawa. 16  Rev 18:8Kuiyo donawa 10 ge yawamanawa sira mae yusiatatuwa uinantaraki vesinawa topayape. Mu me wakukam, me uiwa taibe kwepe. Sira mu me kwapiwa nape iyam gumbe oketpe. 17 Kuiyawa God anoano meuma mu atan oya God mu nonomagowa munne. Mu danowa desiromit aya mae yusiatatuwa at amaratan oya yusiwa waniya. Meve God gaiyawa undag natawa ape. 18 Vesin ge yawanawa me gwetoimu kokawa. Gwetoimu kokawa me piyu ayapan mumawa amat amunivi.

17:1: Jer 51:12-13

17:2: Ais 23:17; Jer 51:7; Rev 14:8

17:3: Rev 13:1

17:4: Jer 51:7; Rev 18:16

17:6: Rev 18:24; 19:2

17:7: Rev 13:1

17:8: Dan 12:1; Rev 11:7; 13:7

17:12: Dan 7:7,24

17:16: Rev 18:8