15
Aneya 7 Kukaeba Aepama 7 Gaibu
Ne yauna. Kwiminau kokawa ge anopipanum irawa da yauna. Aneya 7 kukaeba oieba 7 yumnasiya. Kuiyawa kukaeba oieba 7 gumbo God danapiri meuma wapukiyape onanape. Ne yauna. Iyam bidwak anewa poeman mina geyu geyu aivi. Iyayapan poeman visive yokeg God munnewa kae aap yumnasiya. Mu mae yusiatatuwa, me irawa wariyawa ge iviwa basiyayawa gumbe mut ag garawa auya. Eks 15:1; Sam 139:14; 145:17Mu Mosisi bererin meuma ge Sip Usiwa bererin meuma toya. Mosisi me God nauwawa aivi abnawa.
“Ayapan God Yusipamitwa,
ge anawa kokawa oraimina,
at sinsin igiyawa kin mumawa,
ebu geuma me oraiwa ge natawa.
Sam 86:9; Jer 10:6-7Ayapan, bira ge gungap den a ape?
Bira ge ivugwa waiya den ape?
Kuiyawa gekut iyakaisi.
At sinsin igiyawa undag onam ge namugap waiyape.
Kuiyawa ge keptete geuma oraimina me taibe ane.”
Eks 38:21Mame ivi ne yauna. Temporu kwiminauwa metabenako me taibe watanwa oya. Me watabne wakene, yauna. Aneya 7 mu kukaeba 7 aug temporu dauwak onamiya. Mu wape esine geyu geyu aiviwa eniya, sira mu gooru wapeyawa togowa birorot paniya. Mae vinemewa 4 danave desirom me kabum gooru gumbe wariyawa 7 aneya 7 munne. God evedni wakeigimpe. Me danapiri meuma kabum egamne noidauwane. 1Ki 8:10-11; 2Kr 5:13-14; Ais 6:4Temporu aup dauwak umne. Aup me God eyawa ge yusiwa meuma gumbe dauwane. Aneya 7 mu kukaeba 7 nau wapukiyape onanape. Ivi iyayapan temporu danave oma ane unikpe.

15:3: Eks 15:1; Sam 139:14; 145:17

15:4: Sam 86:9; Jer 10:6-7

15:5: Eks 38:21

15:8: 1Ki 8:10-11; 2Kr 5:13-14; Ais 6:4