22
Memgebip Buyunaeba Maibeyawa
Iesu sira maibe gumbe mu dirumne. Kwimin toimuwawa me kin me usiwa meuma memgebip buyunai tamibarip aivi mina. Me nau meuma aiviwa tene amiya iyayapan buyunai munan ep tenewa uwape, megara mu topayag den onamiya.
Meve sira me nau usiwa meuma upeba tene amiya sira wane, Iyayapan munan ep tenawa dirumiya, Ne augoi nakwaeba neuma wait tamibarip ana, burumakau apan neumawa sira mae me kadnawa koka gaibu wait gattona, sira dividivi undag wait waribiyana. Memgebip buyunaeba oneya.
Megara mu gae meuma den auya, sira mu amiya. Desirom nau meuma aine, dawa anmaga nauwawa aine. Mat 21:35 Iyayapan upeba nau meuma aiviwa yumamiya, wakukam muniya sira guriya boriruwaya. Kin me danapiriwane. Me mut igiyawa meuma tene amiya, sira iyayapan kaninga guriyawa me guriya sira gwetoimu muma iyam okeriya idne.
Meve me nau meuma aiviwa dirumwane, Memgebip buyunai nakwaeba me wait waribiyatu, megara iyayapan ne ep munan tenawa mu oma den ane buyunai oya. Ebu kokawa aisiya sira bira da undag ye yauyawa ep teya buyunai nakwaeba onampe. 10 Meoya nau meuma emewa ebu taibe amiya iyayapan undag mu yawamiyawa agoniyag tam onamiya. Mu iyayapan oraiwa ge kukaeba igiyawa. Mu uwag buyunai arawa noi dauwane.
11 Megara kin dauwag munan wanewa igiyawa yawamnewa, me apan da memgebip wapeyawa den ennewa me yaug anone. 12 Me singui ane, Enda, ge memgebip wapeyawa den enkapa ge aninin unigana? Apan me noi onan wakene.
13  Mat 8:12; 25:30; Ruk 13:28 Meve kin me nau eme igiyawa dirumwane, Me naniwa ge amawa murap tuya, sira me daieve aoreya, sisip danave wakepe, asimeve me iruwaigimpe donawa kitosaigimpe.
14 Obiren munan ep tene, megara duwamit tamne.
Siisa Gumbe Takesi Tetanwa
15  Mak 3:6 Meve Parisi igiyawa dauwag amiya, Iesu gae meuma gumbe me amawa ororiyatan oya gae yuya. 16 Mu aigo muma teya iyayapan mu dam iviwa Erod danave wakeyawa gaibu Iesu oya amiya, sira mu waya, Toewanewan, nu yaug anotu ge gae natawa vege, sira ge God ebuwawa natawa gumbe toyau nunege. Ge iyayapan gumbo a den ege, kuiyawa ge munan den anoege mu bira. 17 Did nuna anota, ge imugap aninin? Siisa gumbe takesi barauta me oraimina go onan?
18 Megara Iesu imu danowo yaug anone me wane, Ye ugauga vene igiyawa, ye divi oya ne ugai negatan ene? 19 Anmaga me ye takesi oya garawa atanwa me toyau negiya. Mu anmaga 1 denari* 1 denari me apan desirom oiyat desirom nau atanwa garawa. menan aug onamiya, 20 sira me singui munne, Mame bira ginanamiwa ge bira iviwa?
21  Rom 13:7 Mu garawa waya, Me Siisa meuma. Meve me dirumwane, Meoya Siisa meumawa me Siisa waniya, sira God meumawa me God waniya.
22 Mu gae mame anoyawa, mu teraya. Meoya mu yankwek amiya.
Sira Inaig Yoinewa Ge Memgebip
23  Apa 23:8 Sadusi igiyawa mu anog veme iyayapan boriruwapewa sira den inaipe. Kum desiroma apa, mu Iesu gumbe uwag singui aya. 24  Deu 25:5 Mu waya, Toewanewan, Mosisi wane, Apan da me ud onan me boipewa, gwaneba me tatawa kwapuraeba aupe meve mu ud da aupe. 25 Gare nu tatanaiwa undag 7. Tatawa namuwa vesin aug me boane, ud onan, me biviwa kwene gwaneba vesin me aune. 26 Gwaneba duwameba ge duwamdesiyawa aig onne undag 7 gumbo ebu desiroma meib sira aya. 27 Oieba, vesin me boane. 28 Gare mu boriruwaya sira mu yoipewa kumiwa apa, vesin me undag 7 danave bira biviwa ape, kuiyawa mu undag vesin me auya?
29 Iesu garawa wane, Ye anopipanum ene, kuiyawa Baiboru ge God yusiwa den yaug anoyana. 30 Iyayapan boriruwape sira yoipe kumiwa apa, apan vesin den aupe, sira vesin apan den aupe, kwimin danave mu matai aneya mina wakepe. 31 Megara bo igiyawa sira yoipewa me gumbe God yenan anin wanewa den basiyana, 32  Eks 3:6; Mat 8:11 Ne Ebraam God meuma, Aisak God meuma, sira Jekob God meuma. Me bo igiyawa God muma onan, megara me kaninga wakeemewa God muma.
33 Iyayapan mame anoyawa, mu Iesu toyau toyau meuma gumbe teraya.
Gwangwan Kokavitwa
34 Iesu Sadusi igiyawa nouwa tobodnewa Parisi igiyawa anoyawa mu onam agoniyaya. 35 Mu danave apan desirom me gwangwan gumbe ano kokavitwa me amawa ororiyag Iesu gumbe singui ane:
36 Toewanewan, Gwangwan undag me danave gwangwan ambuwa me kokavitwa? 37  Deu 6:5 Iesu garawa wane, Nonegmagawa undag gaibu, guwawa geuma undag gaibu, imugwa undag gaibu, Ayapan God geuma gumbe baigan a. 38 Mame gwangwan namuirenwa ge gwangwan kokavitwa. 39  Rvt 19:18; Mat 7:12 Sira duwameba me mamaib, Ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina. 40  Rom 13:10; Gar 5:14 Gwangwan undag ge Propeta undag, gwangwan duwam mame ankwatave wakeya.
Keriso Me Bira Usiwa
41 Parisi igiyawa undag agoniyayawa, Iesu me singui munne, 42  Jon 7:42 Ye Keriso oya aninin anoene? Me bira usiwa?
Mu garawa waya. Devid usiwa.
43 Me mu dirum wane, Me aninin, Devid me Guwawa Iyakaisiyapama gumbe gae waivi me auwane Ayapan,
44  Sam 110:1; Mat 26:64 Ayapan me Ayapan neuma dig wane:
Nanin yutanwa apa wakeigima,
ivi ne anavi geuma amag danawa ankwatave tetna.
45 Devid me Keriso gumbe Ayapan waiviwa, me aninin Devid usiwa?
46 Bira da Iesu gumbe garawa den watan anoya. Me kum me apa man onne bira da Iesu gumbe singui da watan den anone.

22:6: Mat 21:35

22:13: Mat 8:12; 25:30; Ruk 13:28

22:15: Mak 3:6

*22:19: 1 denari me apan desirom oiyat desirom nau atanwa garawa.

22:21: Rom 13:7

22:23: Apa 23:8

22:24: Deu 25:5

22:32: Eks 3:6; Mat 8:11

22:37: Deu 6:5

22:39: Rvt 19:18; Mat 7:12

22:40: Rom 13:10; Gar 5:14

22:42: Jon 7:42

22:44: Sam 110:1; Mat 26:64