7
Iesu Gwanebaviwa Me Gumbe Anotumat Den Eme
Jon 5:18Meve Iesu Gariri apa birorot guidne. Me imive Judia apa den waketan anoivi, kuiyawa Ju igiyawa imuwo me totan oya eme. Rvt 23:34Megara Ju igiyawa buyunaeba iviwa Gwe Gopad Buyunaeba me koni aivi. Iesu gwanebaviwa me gumbe waya, “Ge at mame yankweg Judia aga. Me gumbe aigo geumawa mu ge divi egewa yaupe. Bira da me imive membo iyayapan undag namuwo taibe wakepe ipewa, divi da den guwave ape. Ge dividivi mame egewa, gembovit at piyu mame toewan muna yaupe.” Apa 1:14Gwanebaviwa mu mina gaibu me gumbe anotumat den eme.
Meoya Iesu mu dirumne, “Ne kum neuma oraiwa ande den uwane. Megara ye kum yeuma evedni wait uwag mapa wakene. Piyu mame oma den ane ye topai yempe. Megara ne topai nekpe. Kuiyawa mu kukaeba emewa ne taibe wana. Ye buyunai oya dog aisiya. Ne buyunai mame oya den anekna. Kuiyawa ne kum neuma oraiwa ande den uwane.” Me mameib wag Gariri apa wakene.
10 Megara gwanebaviwa buyunai oya amiyawa, me mina guwave aine, taibe onan. 11 Buyunai apa Ju igiyawa menan didimama ag, singui veme, “Apan me ampa?”
12 Iyayapan obiren yapowo mu menan kigemug veme. Upeba waya, “Me apan oraimina.” Iyayapan upeba gara waya, “Onan, me iyayapan gwambe namuyoiyoi ag munivi.” 13 Megara bira da menan oya divi da taibe den wane. Kuiyawa Ju igiyawa munan a aya.
Iesu Buyunai Egave Toyau Munivi
14 Buyunai emewa yapave wait uwaiviwa, Iesu temporu arawa dog aig amatog toyau munivi. 15  Mat 13:54; Ruk 2:47Ju igiyawa mu terag waya, “Apan mame gigirum da den tene. Me aninin dividivi kokawa meiba yaug anone.”
16  Jon 12:49; 14:10Iesu gara gumbo wane, “Ne toyau muneniwa me neumawa onan. Apan me ne baraunedne onednawa me meumawa. 17 Bira da imive God anoiviwa atan anope ipewa, me matai yaug anope, ne toyau muneniwa God gumbe onne go, ne nembo imunap veni go? 18  Jon 8:50Bira da membovit wapewa membovit oya waiya autan anope. Megara me baraune onnewa oya waiya autan anopewa me natawa. Sira me gumbe ugauga da den wakene. 19  Apa 7:53; Rom 2:21-24Mosisi Gwangwan meuma ye yenne go onan? Megara ye gwangwan den yumnasiyana. Divi oya ye ne tonektan oya ene?”
20  Jon 8:48; 10:20Iyayapan obiren gara waya, “Ge airapu kukaeba gungap. Bira ge toattan oya aivi?”
21 Iesu gumbo wane, “Ne irayauyau da ana, sira ye undag terayana. 22  Gen 17:9-13; Rvt 12:3Mosisi kwapituitui ye yenne. (Megara me Mosisi gumbe den onne, isimuranaiwa gumbo onne,) sira ye Sabat Kumiwa apa kwapituitui ene. 23  Jon 5:8-10,16Mosisi Gwangwan meuma amaratan oya, ye Sabat Kumiwa apa kwapituitui enewa, divi oya apan kwapiwa undag meuma Sabat Kumiwa apa ne warinameni oya ye ne gunap danewa piriwaivi? 24 Yautanwa gumbe puiyuyu yankweya, sira natawa gumbe puiyuyu aigimiya.”
Iesu me Keriso?
25 Meve Jerusarem igiyawa upeba waya, “Apan mame mu tope boatan aiviwa go? 26 Yauya, apan mame me iyayapan yangowo taibe waivi, megara mu gae da den me gumbe veme. Amareme igiyawa yaiyai yaug anoya me Keriso? 27  Jon 7:41; 9:29Megara apan mame ampa onnewa nu yaug anotu. Keriso uwapewa bira da den yaug anope me ampa onne.”
28  Mat 11:27; Jon 8:55Iesu temporu arawa danave toyau munivi gumbe noiwa kokavit wane, “Ye ne yauneg anoyana, sira ye yaug anoyana ne ampa onedna. Ne nembo anoano neuma oya mapa den uwana. Ne baraunedne onednawa me natawa. Ye me den yaug anoyana. 29 Ne me yaug anona, kuiyawa ne me gumbe onedna, me ne baraunedne onedna.”
30  Jon 7:44Meve mu amatog me yumiya, megara da bira den naniwa me gumbe tone. Kuiyawa kum meuma den uwane, matai. 31 Iyayapan obiren mu me gumbe anotumat eme, sira waya, “Keriso uwapewa irakoniwa me matai kokavit ape, megara apan mame mina ape go?”
32 Parisi igiyawa anoya iyayapan obiren anoano meiba me oya kigemug veme. Meve pirisi koukawa ge Parisi igiyawa mu temporu amaremewa teya me tutan oya amiya.
33 Iesu wane, “Ne kum kusida ande ye gaibu waketna. Meve ne baraunedne onednawa gumbe anekna. 34  Jon 8:21; 13:36Ye matai nenan oya didimama aya, megara ye ne den yaunegiya. Sira ampa ne waketnawa ye oma den ane oneya.”
35 Ju igiyawa gae garawano aya, “Me wane, ‘Nu oma den ane me yauta.’ Apan mame ampa aitan aivi? Iyayapan numawa Griisu igiyawa yapowo wakeg ampa ampa vineme. Me aig mu toyau mumpe? 36 Me aib wane, ‘Nenanwa didimama aya, megara ye ne den yaunegiya,’ sira ‘Ne ampa waketnawa ye oma den ane oneya.’ Me natawa aninin?”
37  Rvt 23:36; Ais 55:1; Jon 4:14Buyunai oieba kumiwa me kum muma kokawa. Me kumive, Iesu wan yoig sira noiwa kokavit wane, “Da bira meyawa toyaigimpewa me kweya nenan ompe sira yoi nape. 38  Ais 58:11Da bira anotumat ne gunap apewa, Baiboru waiviwa mina, yamarogu yoi inaiinai gaibuwa matai me danave noidauwag egamigimpe.” 39  Jon 16:7; 20:22; Apa 2:4Mame me wane. Me bira da me gumbe anotumat emewa matai Guwawa autan oya wane. Kum me apa Guwawa ande den munne, kuiyawa Iesu eyawa ande den aune.
40  Jon 6:14Iyayapan gae meuma anoemewa, upeba waya, “Natawa di, apan mame me propeta,”
41  Jon 1:46sira upeba waya, “Me Keriso.” Upeba waya, “Aninin oma ane Keriso Gariri apa ontan? 42  Sam 89:3-4; Mik 5:2Keriso Devid dam meuma gumbe ompe, sira Betureem at kokawa Devid wakenewa apa ompe. Meib Baiboru waivi go onan?” 43 Iyayapan meiba Iesu oya gomiyag ge yoig aya. 44 Mu yapowo upeba me totan oya anoeme, megara bira da me gumbe nanuwa da den yumiya.
Ju Namu Yoiyoi Igiyawa Anotumat Den Eme
45 Meve temporu amaremewa mu pirisi koukawa ge Parisi igiyawa munan sira taig amiya. Mu waya, “Diwan ye me den aug oniyana?”
46  Mak 1:22Amaremewa mu gara waya, “Apan mame gae waivi minawa bira da den wane.”
47 Parisi igiyawa gara waya, “Ye mina uga yemne? 48  Jon 12:42Namuyoiyoi igiyawa go Parisi igiyawa daneyap bira da me gumbe anotumat eme? 49 Megara iyayapan obiren mame mu Gwangwan da den yaug anoya. Mu anokukam gumbe wakeya.”
50  Jon 3:1-2Nikodemas wag dirumne. Me namu Iesu oya onne, sira me mu desirom. 51 “Gwangwan numawa gumbe, namu me divi anewa yaug anotanwa oya me gumbe anoigimpe, meve pui yupe keptete ape, go onan?”
52  Jon 7:41-42Mu gara waya, “Ge mina Gariri apa onagana, go? Baiboru gumbe yaug anoa, propeta me Gariri apa den dauwag ompe.”
 
[Baiboru Namu tenewa obiren danave Jon 7:53–8:11 den wakene.]
 
53 Meve mu desirom desirom taig gweyowon amiya.

7:1: Jon 5:18

7:2: Rvt 23:34

7:5: Apa 1:14

7:15: Mat 13:54; Ruk 2:47

7:16: Jon 12:49; 14:10

7:18: Jon 8:50

7:19: Apa 7:53; Rom 2:21-24

7:20: Jon 8:48; 10:20

7:22: Gen 17:9-13; Rvt 12:3

7:23: Jon 5:8-10,16

7:27: Jon 7:41; 9:29

7:28: Mat 11:27; Jon 8:55

7:30: Jon 7:44

7:34: Jon 8:21; 13:36

7:37: Rvt 23:36; Ais 55:1; Jon 4:14

7:38: Ais 58:11

7:39: Jon 16:7; 20:22; Apa 2:4

7:40: Jon 6:14

7:41: Jon 1:46

7:42: Sam 89:3-4; Mik 5:2

7:46: Mak 1:22

7:48: Jon 12:42

7:50: Jon 3:1-2

7:52: Jon 7:41-42