5
Iesu Paurum Visive Apan Warinamne
Kum da ivi, Ju igiyawa Buyunai muma wakene, meoya Iesu Jerusarem dauwag aine. Jerusarem apa, Ankwin Iviwa Sip wakene. Me megiyave paurum wakene. Paurum me gae Ibru gumbe me iviwa Betuseida waya. Sira me apa, ebu gwanob gaibu 5 wakeya. Mame mu danowo, yuwat igiyawa—yangaboredmusiawa amogegeraimusiawa iruwaru enamiyawa—obiren parau vineme. Mu yoi aitanwa oya amareme. (-)* Namu tenewa upeba danave V4 wakene. Me mamaib waivi: Kuiyawa Ayapan aneyaeba kum da da paurum danave aig yoi eru yuivi. Bira da yuwat tamnewa me paurum danave namuiren aignewa, inaine. Mu danowo apan da yuwaranewa wakene, bairawan 38 onanane. Iesu apan mame parau vinivi yaune, sira yaug anone me danadawai gumbe wakenewa kum yobtaren. Me dig wane, “Ge imugap inaigittan anoege?”
Yuwat abnawa gara wane, “Kokawa, yoi avit wariviwa kumiwa, paurum danave uniktan oya bira da den waita negivi. Ne uniktan eniwa, apan da me namunap aigivi.”
Mat 9:6Meve Iesu me gumbe wane, “Wan yoig goma geuma aug aga.” Koni desirom apan me inaine. Me goma meuma aug aine. Megara kum me Sabat Kumiwa. 10  Nem 13:19; Jer 17:21Meoya Ju igiyawa apan me inainewa gumbe waya, “Gare me Sabat Kumiwa. Meoya Gwangwan tobodne ge goma geuma den aug aga.”
11 Megara me gara wane, “Apan me ne warinam nednewa ne gunap wane, ‘Goma geuma aug aga.’ ”
12 Mu me gumbe singui waya, “Apan me bira ge dirug wanewa, ‘aug aga?’ ”
13 Apan me inainewa me den yaug anone me bira. Kuiyawa Iesu at me apa iyayapan obiren danowo tobiyag aine.
14 Me ivi Iesu apan me temporu arawa danave yaune, sira me gumbe wane, “Yawa, ge sira inaigitana. Kukaeba egewa yankweya, kuiyawa divi da kukaeba ibnapama matai gungap pawapetan.” 15 Apan me aine. Ju igiyawa dirum wane, “Apan me ne warinamnednewa me Iesu.”
16 Meoya Ju igiyawa Iesu edawai waniya. Me dividivi mame Sabat Kumiwa apa ane oya. 17 Me mu gumbo wane, “Ne Maman evedni nau meuma wat onne kum mame gare di, meoya ne mina meib nau wareni.” 18  Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30Mame oya, Ju igiyawa yusiyusi ag Iesu tope bo atan oya ageyau aya. Kuiyawa me Sabat Kumiwa togomiyaiviwa me mekut onan, me God Mamawa waivi, sira me membo God mina omaoma ane waivi oya.
19  Jon 5:30Meoya Iesu gara mu gumbo wane, “Ne ye natawa diruieni. Usiwa oma den ane divi da mekut ape. Me oma ane dividivi Mamawa aiviwa me yaviviwa me ape. Kuiyawa dividivi undag Mamawa aiviwa Usiwa mina meib ape. 20 Kuiyawa Mamawa me baigan ane Usiwa gumbe, sira me aiviwa undag Usiwa toyau wanne. Sira Mamawa matai dividivi koukawa Usiwa toyau wampe kusi mame mina onan. Me gumbe ye teratan oya. 21 Mamawa iyayapan boriruwayawa sira inaiinai mumpe. Me mina di, Usiwa me mina mu me imive wakenewa gumbo inaiinai mumpe. 22  Jon 5:27; Apa 10:42Sira gerave Mamawa bira da den kep tepe, megara keptete yusiwa undag me Usiwa gumbe wanne. 23  Pir 2:10-11; 1Jn 2:23Kuiyawa iyayapan undag Mamawa gumbe mu ayamat eme mina di mu Usiwa gumbe ayamat atanit di. Bira da Usiwa gumbe ayamat den apewa, me Mamawa bira Usiwa baraune onnewa gumbe mina ayamat den ape.
24  Jon 3:15-18Ne ye natawa diruieni. Bira da gae neuma anope sira ne baraunedne onednawa gumbe anotumat apewa, me inaiinai yaibobot aupe. Sira me matai pui den yuwampe, sira me wait bo painau tuiyaug aine inaiinai aune. 25 Ne ye natawa diruieni. Kum uwaivi, iyayapan boriruwayawa me God Usiwa noiwa anope. Kum garewa me me. Sira iyayapan mu anopewa mu matai wakeigimpe. 26 Kuiyawa Mamawa me membo gumbe inaiinai wakene, me mina Mamawa wane Usiwa me membo gumbe inaiinai wakene. 27 Meve me keptete oya me gumbe yusipamit wanne, kuiyawa me Apan Usiwa. Me Iesu Keriso.
28 Mame gumbe den teraya. Kuiyawa kum onivi yampot danave wakeyawa matai Usiwa noiwa anope dauwag onampe. 29  Dan 12:2; Mat 16:27; Apa 24:15Dividivi oraimina ayawa mu matai yoig inaiinai aupe. Dividivi kukaeba ayawa mu matai yoig pui yumumpe. 30  Jon 5:19; 6:38Ne nembovit oma den ane divi da atna. Ne anonawa gumbe keptena. Sira ne keptete neuma me oraimina. Kuiyawa ne nembovit imunap atan oya den anoeni, ne baraunedne onednawa ano meumawa atan eni.
Iesu Oya Taibe Watanwa
31 Ne nembovit nembo oya taibe watnawa ipewa, ne taibe watanwa me natawa onan. 32 Apan da me nenan oya taibe waiviwa wakene. Ne yaug anona me nenan oya taibe waiviwa me natawa.
33 Ye Jon oya iyayapan teyana amiya, sira me natawa gumbe taibe wane. 34 Megara iyayapan taibe watanwa ne matai den autna. Ye waita autan oya ne dividivi mame veni. 35 Jon me damempa ig esiviwa. Sira ye imuyep me eyawa meuma danave koni kusida degadega atan anoyana.
36  Jon 3:2; 14:11Megara taibe watanwa ne gunap me oraiminavit, sira Jon taibe watanwa mina onan. Maman nau nedne. Ne me wapukiyatna undag onanape, sira ne nau mame wareni. Nau mame di me ne Maman baraunedne onednawa oya taibe waivi. 37  Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18Maman baraunedne onedna, sira me membo nenan oya taibe waivi. Ye me noiwa da den di anoyana, sira me irawa aninin mina den di yauyana. 38 Sira gae meuma ye daneyep den wakene. Kuiyawa me baraune onnewa gumbe ye anotumat den ene. 39  Ruk 24:27Ye Baiboru basiyag yobene, kuiyawa ye anoene me danave inaiinai yaibobot wakene. Megara Baiboru me nenan oya taibe waivi. 40 Megara ye ne gunap oneg inaiinai autan oya topai ene.
41 Ne iyayapan gumbo ayamat den autna. 42 Ne ye yaug anoyenna. God baigan meuma noneyep den wakene. 43 Ne Maman iviwa gumbe uwana, megara ye ne den aunegiyana. Apan da me iviwa gumbe uwapopo ipawa, ye me matai aupono. 44 Ye garagara ayamat auene. Megara ayamat me God desiromiren gumbe ompewa ye den auyawa, aninin ye akape anotumat aya?
45 Ye den anoya ne matai yenan Mamanwa namive pui yuentna. Yenan puiyuyu atanwa me Mosisi, me gumbe ye owaniyag barauyanawa. 46  Apa 3:22Ye Mosisi gumbe anotumat aponowa, ye ne gunap anotumat apono. Kuiyawa me nenan tene. 47 Megara tenewa ye anotumat den aya ipewa, gae neumawa ye aninin anotumat aya?”

*5:4: Namu tenewa upeba danave V4 wakene. Me mamaib waivi: Kuiyawa Ayapan aneyaeba kum da da paurum danave aig yoi eru yuivi. Bira da yuwat tamnewa me paurum danave namuiren aignewa, inaine.

5:8: Mat 9:6

5:10: Nem 13:19; Jer 17:21

5:18: Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30

5:19: Jon 5:30

5:22: Jon 5:27; Apa 10:42

5:23: Pir 2:10-11; 1Jn 2:23

5:24: Jon 3:15-18

5:27: Me Iesu Keriso.

5:29: Dan 12:2; Mat 16:27; Apa 24:15

5:30: Jon 5:19; 6:38

5:36: Jon 3:2; 14:11

5:37: Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18

5:39: Ruk 24:27

5:46: Apa 3:22