4
1Te 2:19-20Meoya, tatangwanen baigan yeneni ano yeneniwa, ye degadega neuma ge kin keretawa neuma. Owanaiwa, Ayapan gumbe kikikit yoiya!
Poru Gaun Meuma
Yuodia ge Sintaik, ne yusipamit diruieni. Garawapa Ayapan gumbe desirom toboraya. Ruk 10:20E, nau desirom oraiwa egewa,* Watavit teyawa da waiviwa me iviwa Susugas. ge gaibu kinuni gentna. Vesin mame waita muna. Vesin mame gae oraiwa oya ne gaibu nau yaigipam eme, sira Krement ge ne nau desiroma ete upeba gaibu mu ivuwa inaiinai bukaeba danave wakeya.
Kum evedni Ayapan gumbe degadega aigimiya. Ne sira veni. Degadega aigimiya. Ibr 10:25; Jms 5:8-9Ye kwayup yeuma iyayapan undag gumbo toyau muniya yaupe. Ayapan uwatanwa koni aivi. Mat 6:25-34; 1Ko 4:2Divi da oya danadawai den auya. Dividivi undag gumbe gaun gaibu nun waya kinuni aigimiya, God anope. Ais 26:3; Jon 14:27; 1Ko 3:15Meib aya ipewa, God yum meuma ye nonewa ge kuiewa amat aiyenigimpe Iesu Keriso gumbe. God yum meuma oraimina egave, iyayapan anoemewa undag kusikaren.
Oieba, tatangwanen. Dividivi me natawa, dividivi me iviwa kokawa, dividivi me oraiminawa, dividivi me esinewa, dividivi me baiganeba, dividivi me yaunapam, sira divi da oraimina di ge divi da wai emewa, dividivi mame ye noneyap yai amaraya. Rom 16:20Dividivi ne gunap ye yaug anoyawa, dividivi ne gunap auyanawa, dividivi ne gunap anoyanawa, dividivi ne yaunegiyanawa, ye mame aya. Yum Goddeba me ye guniyap wakeigimpe.
Mu Puyo Muma Gaun Munne
10 Ne Ayapan gumbe degadega kokavit eni, kuiyawa ye nenan anogugut ayana ye sira mataiven biroriyag nenan anoyana. Natawa di, ye nenan anogugut ene, megara kum onan. 11 Ne puk puk wagawag oya mame den veni. Ne yaug anona, kum da da inai ano meiba ne matai oma ape nonenwa memeyaipe waketna. 12 Tawara onan gumbe aninin waketanwa yaug anona, tawara obiren gumbe aninin waketanwa yaug anona. Ne nakwai natna oma apewa, iyagon adnekpewa, tawara obiren ge tawara onan dana waketanwa, me kumive kumive aninin waketanwa, ne ano guwavewa yaug anona. 13  2Ko 12:10Ne oma ane Ayapan me yusiwa negnewa gumbe dividivi undag atna.
14 Ne danadawai neuma danave ne gaibu kebag oraimina wakeyana. 15  2Ko 11:9Piripi igiyawa ye gaibu mameib anoyana. Ne gae oraiwa amatog opata wanawa at Masedonia yan kwena me kumiwa apa, nau neuma oya dividivi negiyana sira ye gunap auyanawa, siosi yeuma mekut me ayana, siosi da gau onan. 16 Ne Tesaronika apa wakena kumiwa apa gaibu, ne tawara onan anawa, desirom onan koni duwam ye waita te negiyana onamiya. 17 Ne puyo yeuma oya den anoeni. Ne anoeniwa, dividivi undag ye ayanawa oya, waribiya kokavit yempe noidauwape. 18 Ne dividivi undag auna me noidauwane, kuiyawa ne Epaproditas gumbe puyo yeumawa waniyana me ne auna. Me tayawa oraiminawa, puyo yeuma me God degadega gumbe aupe. 19 God neuma ye anoenewa undag yempe noidauwape, kuiyawa Iesu Keriso eyawa meuma danave God tawara meuma noidauwane.
20 Nu Mamunwa God gumbe eyawa evedni wakeigimpe. Amen.
Kaiwa Kaiwa Oieba
21 Iesu Keriso gumbe ye iyakaisi igiyawa undag gumbo kaiwa kaiwa veni. Tatangwanen ne gaibu waketuwa kaiwa kaiwa yenan baraueme. 22 Iyakaisi igiyawa undag kaiwa kaiwa ye guniyap baraueme. Siisa gwe meuma danave wakeyawa kaiwa kaiwa nonowa undag gumbe baraueme. 23 Ayapan Iesu Keriso ano oraiwa meuma ye guwewa gumbe wakeigimpe. Amen.

4:1: 1Te 2:19-20

4:3: Ruk 10:20

*4:3: Watavit teyawa da waiviwa me iviwa Susugas.

4:5: Ibr 10:25; Jms 5:8-9

4:6: Mat 6:25-34; 1Ko 4:2

4:7: Ais 26:3; Jon 14:27; 1Ko 3:15

4:9: Rom 16:20

4:13: 2Ko 12:10

4:15: 2Ko 11:9