10
Keriso Membovit Wanne Iyayapan Undag Munan
Gwangwan me gugup gaibu. Gugup me toyau nuniviwa oraiwa matai oniviwa oya. Gugup me natawa gaibu onan. Iyayapan God oya bairawan evedni omomewa me puyo maeba desirom gumbe. Meoya Gwangwan oma den ane iyayapan oraivit ape. Me meib di apa ipawa, mu puyo maeba wantanwa yankwepono? Kuiyawa waiya eme igiyawa mu muinne esine, sira mu kukaeba muma sira den yaug anoya. Megara puyo maeba mame gumbe, mu kukaeba muma sira yaug anoya. Ibr 9:13Mae burumakau apan ge mae goot diyawa me oma den ane kukaeba muma aug aipe.
Sam 40:6-8Meoya Keriso piyu mame uwag wane,
“Ge puyo maeba ge puyo topayana,
sira nenanwa oya kwapiwa tamibarip ana.
Ge puyo maeba undag okeremewa sira puyo maeba
ano kukaeba oya gumbo ge gungap oma den ane, topayana.
Meoya ne wana, ‘Gare ne mapa uwana.
Buka da Baiboru danave wakenewa gumbe nenan tenewa mina,
God, ge anoegewa atanwa oya ne uwana.’ ”
Namu me wane, “Mae puyowawa, puyo, puyo maeba undag okeremewa sira puyo maeba ano kukaeba oya,—dividivi undag mame mu Gwangwan gumbe wanemewa,—ge me oya den anoegewa. Sira ge gungap oma den ane.” Sira wanewa, “Gare, ne mapa uwana anoegewa atanwa oya.” Me duwameba aug yoitan oya namuwa itan kwene. 10  Ibr 9:12God anoiviwa gumbe Iesu Keriso kwapiwa kum desirom mekut wanne. Me gumbe, nu muin nunne esine iyakaisi atu.
11  Eks 29:38Sira pirisi undag kum evedni yoieg waiya nau meuma eme, sira puyo maeba desiroma waneme. Megara dividivi mame oma den ane kukaeba aug aipe. 12 Megara Keriso me kukaeba muma aug aitan oya yaibobot puyowawa desirom mekut wanne. Meve me God seyaeba yutanwa apa wakeivi. 13  Sam 110:1Sira me gare mame wakeg amaraivi, ivi anaviyawa amawa deriyateba ape. 14 Keriso me puyo desirom gumbe iyayapan oya nau ane onanane viripusiwa onan, anotumat igiyawa me iyakaisiyapama atan oya.
15 Guwawa Iyakaisiyapama gaibu nunan oya mamaib taibe waivi,
16  Jer 31:33; Ibr 8:10“Ayapan waiviwa, kum mame ivi, ne gwangwan agiyawa gumbo atna. Me mame.
Ne Gwangwan neuma nonomagave barautna,
sira nonomagave gigirum tetna.
17 Sira me waiviwa, “Ne kukaeba muma ge naunababat muma
sira den imug anotna.”
18 Dividivi mame God anog yankwene, meoya me apa nu kukaeba puyowawa wantanwa den anoete.
Wakewake Mataiwa Ebuwawa
19  Ibr 4:16Meoya tatangwanen, nu oma ane At Iyakaisiyapama Painauvitwa danave Iesu diyawa ge degadega gumbe unikta. 20  Mat 27:51Iesu nunanwa oya ebu mataiwa yaibobot wakeigimtanwa ane, ankwin wapeyawa kokawa me wata me membo kwapiwa gumbe. 21 Sira nu pirisi painauvitwa me God gweyawa amaraiviwa autu. 22  Rvt 8:30; Ejk 36:25; Epe 5:26Di meuma nonunmagawa apa di yoi mina veramne, sira nonunmagawa kukaeba wakenewa muinne, sira yoi iyakaisiyapama gumbe kwapunwa muinne. Meoya anotumat oraivitwa ge nonunmagawa oraivitwa gumbe, God oya anta. 23 Apan me agi nunnewa me anotumat apan. Meoya anoetewa oya atan man onan siwavit yoig nu wata. 24 Sira yusiwa gara wan ag, gara wa ata gara baigan niyata, anoano oraiwa ata. 25  Ibr 3:13Iyayapan upeba desirom agoniyatanwa topaieme. Ye meib den aigimiya. Ye gara waita aigimiya. Kum onivi koni aivi, meoya nu meib di aigimta.
26  Ibr 6:4-8Nu ano natawa wait autu. Nu kukaeba meib di aigimtawa, me apa kukaeba puyowawa da onan. 27  Ais 26:11Meiba oya nu puyuyu kumiwa ge iyam oya amaraigimta. Me apa ebu da ampa onan di. Iyam mame me iyayapan ambuwa God anavi emewa undag igampe. 28  Deu 17:6; 19:15Bira da Mosisi Gwangwaneba topayanewa, duwam go duwamdesi yangowo yauyawa gumbo ui onan gumbe tope boape. 29  Mat 12:30-32; 1Ko 11:27-29Ye yaug anoya. Bira da God Usiwa amave yan empe, sira me gwangwan agiyawa diyawa me iyakaisi anumpewa yan yaupe, Guwawa me ano oraiwa nuniviwa ayamat den ape ipewa, me anintom mina ibnapamit aupe? 30  Deu 32:35-36; Sam 135:14Nu Me yaug anotu. Me wane, “Garawa atanwa me ne ano neumawa. Ne matai garawa atna,” sira wane, “Ayapan iyayapan pui yu mumpe.” 31 God wakeiviwa nani danave aiktanwa me ui aeba.
32 Kum namuwa apa, ye eyawa guniyap esine, me apa ivi ye mut kokawa gumbe edawai auveg uiwa nikiayana. Me kumiwa apa yaug anoya. 33 Ye upeba mu iyagau ge yuaore toaore gumbe edawai auyana iyayapan obiren namuwo. Sira ye upeba iyayapan mu gaibu desirom toborayana. 34  Mat 5:11-12; 6:20Ye iyayapan nog danave wakeemewa munan danadawai auyana. Ye yaug anoyana ye tawara oraiwa me yaibobot tawaraeba wait auyana. Iyayapan upeba tawara yeuma oraiwa guniyap aug ampe, megara me kumiwa apa ye degadega gumbe me auyana.
35 Meoya anotumat yeuma den aoreya. Me garawa yeuma obiren yempe. 36 Ye uiwa di nikiatanwa yaug anoya. Me gumbe, ye God ano meuma aya, meve divi da God agi wanewa auya.
37  Abk 2:3-4“Kum kusi onanapeve, apan me uwatan aiviwa me uwape.
Me pungi den wape.
38 Apan oraiminavitwa neuma me anotumat gumbe wakeivi.
Me a ag sira daieven aipewa, ne degadega den atna.”
39 Nu a ag daieven am wakukamtanwa igiyawa onan. Nu anotumat ag inaiinai amaraigimtanwa igiyawa.

10:4: Ibr 9:13

10:5: Sam 40:6-8

10:10: Ibr 9:12

10:11: Eks 29:38

10:13: Sam 110:1

10:16: Jer 31:33; Ibr 8:10

10:19: Ibr 4:16

10:20: Mat 27:51

10:22: Rvt 8:30; Ejk 36:25; Epe 5:26

10:25: Ibr 3:13

10:26: Ibr 6:4-8

10:27: Ais 26:11

10:28: Deu 17:6; 19:15

10:29: Mat 12:30-32; 1Ko 11:27-29

10:30: Deu 32:35-36; Sam 135:14

10:34: Mat 5:11-12; 6:20

10:37: Abk 2:3-4