4
Sabat Kumiwa Apa God Iyayapan Meuma Nonowa Emtanwa
Meoya God oya unig nonunwa emtanwa oya agiyawa, me ande wakene. Ye da bira oma den ane unikpewa, me bainda onan. Meoya nu yaiyai amarata. Gae oraiwa nunanwa oya opata wayawa nu me gaibu anotu. Mu anoya mina, nu meib anotu. Me desirom. Megara mu gae me anoyawa mu gumbo nau den ane, kuiyawa gae anoyawa anotumat gumbe den aune. Sam 95:11; Ibr 3:11Nu me anotumat atuwa nonunwa emtanwa unikta.
“Ne danapiriwa gumbe agi neuma ana.
Ne mu gumbo bainda den veni, mu ne nonenwa emeniwa den aupe.”
God meib wane. God dividivi undag wadnewa kumiwa apa amatonewa, God nau meuma onanane. Gen 2:2Kuiyawa God wane kum naningamben duwam oya, “Sira dividivi undag God nau meuma wadne onanane, sira nonewa emne kum naningamben duwam apa.” Sam 95:11Sira mapa wanewa, “Ne mu gumbo bainda den veni, mu ne nonenwa emeniwa den aupe.”
Meoya iyayapan upeba mu matai nonowa emtanwa oya unig atanwa mu ande wakeya. Iyayapan mu namu gae oraiwa anoyawa mu anotumat onanwa gumbe oma den ane unigiya. Sam 95:7-8Sira God ane kum da me “kum gare mame” ane. Sira bairawan obiren onanane, ivi God me Devid gumbe desiroma wait namu wanewa mina wane,
“Ye gare mame noiwa anoyawa, nonewa den yaigiwape.”
Deu 31:7; Jos 22:4Josiya mu munan nonowa emtanwa munnewa, God ivi kum upeba oya da den wane. Meoya Sabat Kumiwa nonewa emtanwa me ande wakene God iyayapan meuma oya. 10  Ibr 4:4God me nau meuma yankweg nonewa emne. Me mina bira da me God nonewa emtanwa unig aunewa, me nau meuma yankweg nonewa emne. 11 Meoya nu nonunwa emtanwa mame nau yusipamit ag unikta. Noiwa den auyawa guwaguwawa mina bira da uyug aikpewa, me oraimina onan.
12  Epe 6:17; Rev 1:16; 19:13-15God gaiyawa me wakeivi sira yusipama. Me donapama, donawa duwam debaiba mina onan. Me oma ane nonemagawa ge guwawa yu gomiyape, sira koniwa ge marednawa gaibu yu gomiyape. Me mina, anoano numawa ge inaiinai me nonun magave wakeiviwa, me oma ane yaug anope. 13 Dividivi undag me God wattenewa me matai God gumbe den guwave ape. God yangave, dividivi undag en wape onan me taibe. Nu matai God gumbe nunanwa oya wata.
Iesu Me Pirisi Painauvitwa
14  Ibr 3:1; 10:23God Usiwa Iesu me nunanwa oya wakene. Me pirisi painauvitwa me kwimin danave wait aig unigne. Meoya nu anotumat gumbe boru atanwa me yusipamit amaraigimta. 15 Apan da oma den ane yutun onanwa oya den ano nunigimpe. Megara Pirisi numa kokavitwa me apan mame mina onan. Me kukaeba da den ane, megara nu mina dividivi undag gumbe amaorot me aune. 16  Ibr 10:19Meoya nu yusipamit anta ano oraiwa kin seyaeba oya. Me nu anogugut autan oya, sira me waita anoetewa gumbe ano oraiwa me waita nuntan oya.

4:3: Sam 95:11; Ibr 3:11

4:4: Gen 2:2

4:5: Sam 95:11

4:7: Sam 95:7-8

4:8: Deu 31:7; Jos 22:4

4:10: Ibr 4:4

4:12: Epe 6:17; Rev 1:16; 19:13-15

4:14: Ibr 3:1; 10:23

4:16: Ibr 10:19