KOROSAI
Poru Gigirum Meuma Korosai Igiyawa Munan Tenewa
1
Poru me Iesu Keriso apasoro meuma God anoiviwa gumbe, sira Timoti me nu gwanunwa,
nu ye iyayapan iyakaisi sira tatungwanun anotumat oraiwa igiyawa mu Korosai apa wakeyawa gumbo yenan teete.
Mamunwa God gumbe God ano oraiwa ge yum ye guniyap wakeigimpe.
Gaun Ge Nun
Epe 1:15-16Nu yenan evedni nun vete, God me Ayapan numa Iesu Keriso Mamawa gumbe gaun vete. Kuiyawa nu anotu anotumat yeuma Keriso Iesu gumbe, sira baigan yeuma me iyayapan iyakaisi undag gumbo auene. Epe 1:13; 1Pi 1:4Ye mame enewa me owanowan me kwimin dana yenan teg wakeiviwa apa, uwane. Ye gae oraiwa gae natawa danave owanowan mame oya wait anoyana. Ye God ano oraiwa anoyana, sira natawa di yaug anoyana kumiwa apa onne gare, ye yapeyap gae oraiwa me wateteyamivi sira natawa inivi. Me mina, gae oraiwa mame tatevit wateteyamivi at undag piyu mame danave, sira natawa inivi. 1Ko 4:12; Prm 23Epapiras me ne baigan neuma da sira nau neuma desiroma aiviwa da, me gumbe meib ye anog yaug anoyana. Me nunanwa oya Keriso gumbe anotumat ag nau meuma aivinewa da. Me baigan yeuma me Guwawa Iyakaisiyapama yennewa oya nu didnunne anotu.
Epe 1:16-17Nu me anotu, meoya me kumiwa apa onne gare, nu evedni yenan nun vete. Ne imunap guwawa anoanowawa ge guwawa yaug anotanwa gumbe, anoano natawa me God ano meumawa oya me guniyap noidauwape. 10 Sira nu imunup ye Ayapan amave aisenewa me dividivi undag gumbe God degadega ape, ye dividivi oraiwa enewa undag gumbe natawa inampe, sira God gumbe anoano meuma obiren egave ye auya. 11  Epe 1:19; 3:16Sira nu imunup God eyawa yusipama gumbe yusiwa kokavit yempe, sira yaimoyai wakeigimiya imidanewa oraiwa gumbe wakeigimiya. 12  Epe 1:11,18Nu imunup Mamunwa God gaun waniya. Me ane nu kwan me eyawa danave wakenewa autanwa igiyawa atu. God kwan mame tamibarip ane iyayapan iyakaisi oya. 13  Ruk 22:53; Epe 2:2God nu tam nunne sisip yusiwa gumbe, sira nu tam tenunne Usiwa yusiwa ankwatave. 14  Epe 1:7Nu Usiwa danave wakeete. Me garawa baraug nu sira gwiruwad nunne, kukaeba numawa anog yankwene.
Keriso Gumbe Ano Kokavitwa
15  Jon 1:18; 2Ko 4:4Me God me guwavewa irawa, sira me ud namuiren yainewa, dividivi undag ivi wadne. 16 Kuiyawa dividivi undag me Usiwa gumbe wadne. Kwimin danavewa ge piyu egavewa, yavetewa ge den yavetewa, kin seyaeba, yusiwa kokavitwa, amaratanwa sira ano yusiwa, mame undag me gumbe wadne. Usiwa me dividivi undag wadne, sira menan oya wadne. 17  Jon 1:1; 8:58Usiwa namuiren wakene, ivi dividivi undag wakeya. Dividivi undag Usiwa gumbe oma ane wakeeme. 18  Apa 26:23; Epe 1:22-23; Rev 1:5Sira siosi me Usiwa kwapiwa, Usiwa me siosi kuiyawa. Usiwa me namuirenwa, me namuiren yainewa boriruwayawa gumbo. Mame mina, dividivi undag gumbo me namuiren ane. 19  1Ko 2:9Kuiyawa God me ano meuma gumbe ane God imidanawa noidauwanewa dividivi undag Usiwa danave wakepe, 20  Epe 1:10God me yoma korosi diyawa gumbe yum baraune. Me Usiwa gumbe dividivi undag gumbo baigan toborane. Me dividivi undag piyuwauwa ge kwiminauwa gumbo Usiwa gumbe baigan toborane.
21  Rom 5:10; Epe 2:12Ye namu God gaibu onan, sira anoano yeuma gumbe ye God anaviyawa, sira anoano kukaeba ene. 22  Rom 5:10; Epe 5:27Megara gare mame Usiwa kwapiwa meuma ge bo meuma gumbe God ye guniyap baigan toborane. Natawa me ye iyakaisiyapama, kukaeba da onan, pui den yuyempewa igiyawa atanwa oya, sira aivine ye God namive yoitanwa oya. 23 Megara ye nium apa yaimoyai yokeya, sira ye gae oraiwa owanowan me wait anoyanawa gumbe den kweg aisiya. Ye anotumat apa di wakeya. Opata gae oraiwa mame iyayapan undag me God kwimin ankwatave wadnewa gumbo wag wateteyameme. Ne Poru me nauwawa eni abnawa ana.
Poru Nau Meuma Siosi Oya
24 Divi yenan edawai aunawa oya gare ne degadega eni.
Keriso kwapiwa oya ne anoeniwa, Keriso edawai me oma den anewa oya ne kwapunwa gumbe matai noidauwape. Keriso kwapiwa me siosi. 25  Epe 3:2,7-8Ne nau me God yenan oya nednewa auna. Nau me gumbe, ne siosi oya nau eni abnawa ana. Natawa me God gaiyawa undag wateteyamtan oya. 26  Rom 16:25-26; Epe 3:5,9Anoano guwavewa mame me guwave wakene yobu watavit ampa di onne, megara iyayapan iyakaisiyapama gumbo God me taibe toyau munne. 27 God imive iyayapan iyakaisiyapama mu yaug anope anoano guwavewa me taibe anewa me Ju onan igiyawa yapowo eyawa gumbo noidauwane. Anoano guwavewa taibe anewa me Keriso me guniyap wakenewa. Keriso me eyawa owanowan meuma.
28 Nu Keriso mame wag wateteyamete. Nu anoano numa undag gumbe iyayapan gwangwan wag dirumete, sira toyau munete. Natawa me nu ata iyayapan undag yaig yoipe Keriso gumbe oraiminavit ag wakepe. 29  Epe 3:7,20; Pir 4:13Mame oya Keriso yusiwa me daneyap nau aiviwa gumbe, ne mina gaibu nau eni sira nau yusipamit eni.

1:3: Epe 1:15-16

1:5: Epe 1:13; 1Pi 1:4

1:7: 1Ko 4:12; Prm 23

1:9: Epe 1:16-17

1:11: Epe 1:19; 3:16

1:12: Epe 1:11,18

1:13: Ruk 22:53; Epe 2:2

1:14: Epe 1:7

1:15: Jon 1:18; 2Ko 4:4

1:17: Jon 1:1; 8:58

1:18: Apa 26:23; Epe 1:22-23; Rev 1:5

1:19: 1Ko 2:9

1:20: Epe 1:10

1:21: Rom 5:10; Epe 2:12

1:22: Rom 5:10; Epe 5:27

1:25: Epe 3:2,7-8

1:26: Rom 16:25-26; Epe 3:5,9

1:29: Epe 3:7,20; Pir 4:13