4
Tawara Oraivitwa Ui Danave Wakenewa
Mame mina, God ano nunne wagomiyag nau mame nunne. Meoya, nu imun nonunwa den yusi uwape, 2Ko 2:17; 1Te 2:5 ubmam ebuwawa guwavewa yankweta, nu ano kukaeba ebuwawa den aigimta, God gaiyawa gwambe gwambe den wata. Megara, nu God natawa taibe ata, sira God namive iyayapan undag nonowa oraiwa gumbe numbovit taibe aigimta, megara, ande gae oraiwa numawa tobodnewa ipewa, me inanat eme igiyawa gumbo tobodne. 1Ko 1:15; Epe 2:2; Ibr 1:3 Piyu ega god mumawa mu anotumat onan igiyawa kuiyowa bored musia. Keriso me God irawa, sira gae oraiwa dun meuma me Keriso eyawa. Piyu ega god mumawa mu gae oraiwa dun meuma ig esiviwa toboriya. Nu numbovit opata den atu, Ayapan Iesu Keriso opata atu. Nu Iesu oya ye yenan ankwateyap nau etewa. Gen 1:3; Ais 9:2; 2Ko 3:18 God wane, Sisip danave dun dauwag aipe eyawa esipe. Sira me dun meuma yune nu nonunwa esine, anoano meuma nunne. Keriso ginangawa danave anoano meuma me God eyawa yaug anotanwa oya wakene.
2Ko 5:1 Nu tawara oraivitwa mame ui piyu gumbe wariyawa danave autu. Me mameib yaug anotan oya. Yusiwa mame oma den ane om wariya, sira me God gumbe uwane nu gunup den uwane. 2Ko 1:8; 7:5 Nu ebu ube ube gumbe yaigiwa auete, go den wakukam nunivi. Ibnawa kokavit auete, megara yan den kweta. Nu edawai nuniya, go amat da den ad nuniyawa onan. Gut nuneme aigete, go den wakukam nuneme. 10  1Ko 15:31 Nu evedni Iesu bo meuma nu kwapunwa gumbe. Me Iesu inaiinai meuma kwapunwa gumbe me iyayapan toyau mumpe taibe atan oya. 11  Rom 8:36 Nu wakeete igiyawa evedni Iesu oya bo atan oya angete. Me nu kwapunwa me boapewa gumbe Iesu inaiinai meuma iyayapan toyau mumpe taibe atan oya. 12 Bo nu danunup nau warivi, go inaiinai ye daneyap nau warivi.
13  Sam 116:10 Anotumat ana, meoya gae wana, me tenewa mina, nu Guwawa anotumat desiroma auete, meoya gae vete. 14  1Ko 6:14 Kuiyawa nu anotu. God me Ayapan Iesu bo gumbe sira inaig yoine. Sira nu meib Iesu gaibu inaig yoita. Me ye guniyap wat numpe namive yoita. 15 Dividivi undag mame yenan oya. Kuiyawa God ano oraiwa iyayapan obiren egowo koka koka ape. Mu gaun muma God gumbe koka koka aivi waya God eyawa meuma taibe ape.
16  Epe 3:16 Meoya nu imun nonunwa topaipam den ape. Kwapunwa daievewa tayawa aivi, go kwapunwa danavewa kum evedni mataiwa aivi. 17  Rom 8:17-18 Kum garewa dawai numawa me bembemu, sira me danunup nau aivi eyawa anumpe. Eyawa me yaibobot ge ibnawa koka, sira ibnawa oma den ane om watta. Me mina, eyawa me garawa kokavitwa. 18  1Ko 1:16 Nu dividivi yavetewa gumbe onan, den yavetewa gumbe temtem yauta. Divdivi yavetewa me pipi wakepe, go den yavetewa me yaibobot wakeigimpe.

4:2: 2Ko 2:17; 1Te 2:5

4:4: 1Ko 1:15; Epe 2:2; Ibr 1:3

4:6: Gen 1:3; Ais 9:2; 2Ko 3:18

4:7: 2Ko 5:1

4:8: 2Ko 1:8; 7:5

4:10: 1Ko 15:31

4:11: Rom 8:36

4:13: Sam 116:10

4:14: 1Ko 6:14

4:16: Epe 3:16

4:17: Rom 8:17-18

4:18: 1Ko 1:16