12
Poru Irakoniwa Me Uyavi Minawa Meuma Ge Gan Meuma
Me oraimina onan go, ne waiya atanit di. Ne Ayapan irakoniwa me uyavi minawa meuma ge ano guwavewa taibe toyau negnewa gumbe watan eni. Ne apan da Keriso gumbe wakenewa yaug anona. Me kwimin duwamdesiyawa aug dog aine, meve bairawan 14 onanane. Ne den yaug anona me kwapiwa gaibu go kwapiwa gaibu onan go, God yaug anone. Ne apan mame yaug anona. Ne den yaug anona me kwapiwa gaibu go, kwapiwa gaibu onan go, God yaug anone. Me paradais aug dog aine. Me apa me gae anone me iyayapan oma den ane noiwa wape anope, bira da oma den ane wape. Ne apan meiba waiya atna, go nembo waiya den atna. Ne yutunwa onan oya waiya atna. Ne waiya atan anotna ipewa, ne kuiyanwa den kukaipe. Kuiyawa ne gae natawa watna. Megara, ne nembo waiya den atna, kuiyawa bira da ne yaunekpe sira ne anonekpewa, ne topai eni ne gunap kokawa egave wape.
Job 2:6 Ano guwavewa taibe toyau negnewa oraimina di. Meoya ne me waiya den atan oya kwapunwa gan negne. Gan me Seitan umum meuma aug onivi abnawa. Ne me den waiya atan oya tonegivi. Koni duwamdesi ne gunap atan aug aitan oya Ayapan gumbe nun wana. Pir 4:11-13 Megara, Ayapan ne gunap wane. Ne ano oraiwa neuma ge gungap oma ane. Kuiyawa ne yutunwa oraimina pawape ge yutugwa onan gumbe. Meoya ne yutunwa onan oya degadega gumbe waiya atna. Me gumbe Keriso yusiwa meuma eganap umneppe. 10 Ne Keriso oya degadega gumbe tamna, yutu onanwa, yan yautanwa, ibnawa koka, edawai nektanwa, nau yaigipamit. Kuiyawa ne yutun onan apewa, ne yutunwa wape.
Poru Korint Igiyawa Munan Danadawai Aune
11  2Ko 11:5 Ne kuiyanwa kukaine, go ye ayana ne kuiyanwa kukaine. Ye ne waiya neppono. Kuiyawa ne apan kusikaren, go ne apasoro koukawa ankwatawo onan ne mu mina. 12  Rom 15:19 Ne yapeyap dananwa memeyu kokavit gumbe ana irayauyau, anopipanum, yusiwa irakoniwa. Dividivi mame gumbe ne nembovit apasoro guniyap toyau yenivi. 13  2Ko 11:9 Ye siosi upeba ankwatawo, mame aninin? Me ne ye ibnawa den yenna. Ano gwambe mame oya anog yankwenegiya.
14 Gare ne amdau koni duwamdesiyawa onektan oya tamibarip ana. Ne ye ibnawa den yentna. Kuiyawa ne anoeniwa ye tawara yeuma onan, ne anoeniwa ye. Ud usiusiwa inomamowa oya tawara munan den amarape, go inomamowa ud usiusi muma oya tawara amarape. 15 Ne ye guwewa oya degaepam yenan tetna onanape tawara neuma mekut onan, nembo gaibu. Ne baigan ai yenna koka egave ipewa, ye baigan gunap kusikaren aya, go? 16 Ne yenan ibnawa den yenna, go iyayapan veme ne ugai abnawa, sira ugai yen dividivi yeuma bona. 17 Ne iyayapan upeba yenan temunna. Mu yapowo da bira gumbe ne ugai yen tawara yeuma bona, go? 18  2Ko 8:6,16-18 Ne anog Taitosi dina yenan onne, sira ne tatangwanen gaibu tena yenan onamiya. Taitosi me ugai yen tawara yeuma bone, go? Nu ye gaibu guwawa desirom gumbe, sira angetewa desirom gumbe angete, go onan?
19 Ye numan anog ongene gare uwane, nu yenan numbovit kwayub ete. Megara God namive Keriso gumbe vete. Ye nu nonunmagawa, sira nu dividivi undag ye siem dottan oya ete. 20 Ne dividivi upeba oya a eni. Ne yenan oneknawa, ne yau yempna ye me ne anoeniwa onan, sira ye yau negiya ne me ye anoenewa onan. Sira, ne a eni yau yempna, ye garadi ene, anokukamene, danewa igne, ubeube kepteene, pui yuene, yano vene, nami nami ene, irobabai ene. 21  2Ko 13:2 Ne sira uwatnawa, anten God neuma ye namuyap ubmam nekpe go? Ne kukaeba aya igiyawa oya veni. Iyayapan obiren ande kukaeba aigimpe, mu miyotapam wakeigimpe, uinantaraki aigimpe, kukaeba apan vesin yapowo aigimpe, mu nonemagowa den biroriyape, go onan? Ne mu yawampnawa danadawai autna, go onan?

12:7: Job 2:6

12:9: Pir 4:11-13

12:11: 2Ko 11:5

12:12: Rom 15:19

12:13: 2Ko 11:9

12:18: 2Ko 8:6,16-18

12:21: 2Ko 13:2