13
Gae Oieba
Deu 19:15; Mat 18:16; 1Ti 5:19 Mame ye guniyap koni duwamdesiyawa amdau neumawa. Natawa undag me iyayapan duwam go duwamdesi nouwa taibe wayawa me gumbe kini aya. Ne koni duwameba kumiwa apa ye guniyap wakenawa, ne gae wait ye yenna, sira ne gare ye guniyap painau wakena, megara ne sira diruitna. Iyayapan numan kukaeba ag onamiyawa ge iyayapan upeba undag dirumpna. Kum da ye guniyap amdau onetnawa, ne munan papara den atna. Kuiyawa Keriso ne gunap waiviwa me natawa oya ne divi da toyau yentan oya kinuniya negene. Keriso me ye guniyap yusiwa den uwane, sira ye yapeyap me yusiatatu. Pir 2:7-8 Natawa di, Keriso me yusi uwane gumbe korosi egave toya botone, go me God yusiwa meuma gumbe vinivi. Nu me mina Keriso gumbe yutunwa uwane, go ye guniyap God yusiwa gumbe Keriso gaibu vinete.
1Ko 11:28 Ye anotumat gumbe wakeyana go onan? Ye yembovit yaimoyai yauya sira ye yembovit ag yauya. Iesu Keriso ye daneyap wakeivi ye den yaug anoyana? Ye yembovit ag yauyanawa gumbe waropiyaya ipewa, me oya den anoya. Megara ne owanowan eni, ye yaug anoya nu numbovit ag yautuwa gumbe den waropiyatu. Nu God gumbe yenan nun vete. Ye kukaeba divi da den aya. Nu imunup nu atuwa gumbe den waropiyatu mina iyayapan yau nuntan oya onan. Nu atuwa gumbe waropiyatu mina iyayapan yau numpe, go nu imunup ye oraiwa aigimiya. Nu natawa topai atawa divi da oma den ane ata, go natawa oya nu oma ane dividivi undag ata. Nu yutunwa onan, megara ye yusipam ipewa, nu degadega ete. Nu nun vete ye oraivit atan oya. 10  2Ko 10:8 Ne gare ye guniyap painau wakena dividivi mame teeni. Kuiyawa ne yenan uwatnawa, yusiwa me numan Ayapan negnewa gumbe ne yaigipam ye guniyap den atan anoeni. Ayapan yusiwa ne negnewa, me ye si em dottan oya, ye yauyemtan aiktan oya onan.
Kaiwan Oieba
11 Oiebairenwa, tatangwanen. Degadega aya, oraivit aya, watmemeyam auya, nonewa desirom ape, yum danave wakeigimiya, me gumbe baigan ge yum Goddeba me guniyap wakeigimpe.
12 Ye uwatoto iyakaisi gumbe gaun garawan aya.* Poru wakene kumiwa apa, iyayapan gaun muma garawan atan oya uwa toeme. 13 Iyakaisi igiyawa undag gaun muma ye guniyap veme.
14 Ayapan Iesu Keriso ano oraiwa, God baiganeba ge Guwawa Iyakaisiyapama agonagon ye undag guniyap wakeigimpe.

13:1: Deu 19:15; Mat 18:16; 1Ti 5:19

13:4: Pir 2:7-8

13:5: 1Ko 11:28

13:10: 2Ko 10:8

*13:12: Poru wakene kumiwa apa, iyayapan gaun muma garawan atan oya uwa toeme.