5
Siosi Igiyawa Oya Poru Me Timoti Toewanivi
Iyayapan tayawa mu gae yaigipamit den dirum waigima. Megara a mamagaiwa mina ape. Iyayapan mataiwa gumbo aigima tatagaiwa mina ape.
Vesin tayawa gumbo aigima inagaiwa mina ape. Vesin mataiwa gumbo meib aigima yogiyagaiwa mina ape nonegwa iyakaisi gumbe. Kwapura undag yapowo kwapura natawa mu ayamat amunigima. Megara kwapura da usitainawa go wagobaiwa gaibu ipewa, namu ge toyau muna mu aninin kwapura gweyowo ayamat amunigimtanwa, sira aninin inamamawa ge wagobaiwa gumbo garawa a munigimpe. Kuiyawa mameiba gumbe God degadega ape. Kwapura natawa me mekut wakeiviwa me owanowan meuma God gumbe, sira kum ge aram evedni God gumbe waita oya nun waivi. Megara kwapura me piyu mame degadegaeba anoiviwa, me kaninga wakeivi megara me bo vesin. Dividivi mame ge diruma, kuiyawa mu matai pui den yumumpe. Apan da bira iyayapan meuma ge me membo biviusitainawa inamamawaiwa den yaimoyai amat amunigimpewa, me anotumat meuma epa aoreivi. Anotumat onan igiyawa mu kukaine, megara apan mame me di kukai gugudne.
Ge kwapura iviwa barauwawa, me bairawan 60 apa utan ainewa. Sira me memawa desirom. 10 Sira iyayapan undag inaiinai meuma oraiwa oya gumbe ayamat eme, guwaguwawa mamaib, me usitainawa tam amara munne, amdau igiyawa munan amara munne, iyayapan iyakaisiyapama amowa muinamne, sira me anoano oraiwa oya nau obiren yaigipamit ane.
11 Kwapura mataiwa topai muna. Kuiyawa mu imuwo apan da yaug anog autan anopewa, me Keriso gumbe wakewake gwambe aivi, meoya me memgebip atan aivi. 12 Meve iyayapan wape kwapura mame agi meuma namuwa yankwene, meoya mu matai ikikiyape. 13  2Te 3:11Sira me yaug anope nau den ag ui onan yai wakeg gwe gwe amdau guigimpe. Me ui onan yai wakeigimtan mekut onan, megara iyayapan upeba munan yano wag guigivi, sira me dividivi mu imuwo den wakenewa me aivi.
Sira me wape megara den watanwa me waivi. 14  1Ko 7:9Meoya ne imunap mamaib. Kwapura mataiwa me memgebip ape, ud kikiyan baraupe, gwe amarape, sira anavi kum den wampe gae kukaeba me gumbe watan oya. 15 Kuiyawa iyayapan upeba wait anotumat ebuwawa aug tobiroriyag Seitan amave amiya.
16 Anotumat vesin da me kwapura gaibu wakenewa, me kwapura amarape. Kwapura ibnawa siosi den wampe. Mu meib apewa, siosi oma ane kwapura natawa waita wampe.
17 Siosi namuyoiyoi abnawa me iyayapan toyau muniviwa me ayamat aupe. Sira namuyoiyoi abnawa me God gaiyawa ge toyau nauwawa oya nau yaigipamit aiviwa me ayamat duwam egave autanit di. 18  Deu 25:4; Mat 10:10; 1Ko 9:9Kuiyawa Baiboru wane, “Mae burumakau me peape goyauviviwa me noiwa den toboriya,” sira, “Nau igiyawa garawa muma autanwa me bainda.” 19  2Ko 13:1Yangowo yauyawa duwam go duwamdesi den wakepewa, siosi namuyoiyoi abnawa gumbe pui yutanwa me den anoa. 20  Epe 5:11Apan me kukaeba aiviwa me gumbe iyayapan undag namuwo pui yuya. Kuiyawa iyayapan upeba me yaug a ape.
21 Ne ge gae yaigipamit dirukna God ge Keriso Iesu sira aneya wagomiyamunnewa namuwo. Dividivi undag mame ge yaimoyai amara. Sira mame gamben gamben ge a.
22 Sira ge iyayapan gumbo nanigwa kuiyowo tetanwa me meib taibe den ape. Iyayapan upeba kukaeba mumawa ge gaibu den a. Ge gekut iyakaisi gumbe amara.
23 Yoi mekut den na, megara wain kusi gaibu na. Me bainda danagwa ge kum da da yuwarege oya.
24 Iyayapan upeba kukaeba mumawa namu yaug anope, keptete kumiwa me ivi. Megara iyayapan upeba kukaeba mumawa me ivi meve yaug anope. 25 Ebu desiroma mina, wakewake oraiwa iyayapan undag yaveg anoeme, megara mu gare den yaveg anoemewa, me oma den ane guwave kum evedni wakeigimpe.

5:13: 2Te 3:11

5:14: 1Ko 7:9

5:18: Deu 25:4; Mat 10:10; 1Ko 9:9

5:19: 2Ko 13:1

5:20: Epe 5:11