5
Tawara Ge Nawanunun Igiyawa Waya Anope
Ye tawara igiyawa, gare anoya. It kokavit waya. Kuiyawa yaigiwa ye guniyap uwaivi. Mat 6:19Ye tawara yeuma putaine, sira namatam ye wape yeuma naya. Gooru ge siruva yeuma ten idne. Ten mumawa kep te yempe sira mu yauyempe. Mu ye kwapuiwa iyam mina ikpe. Kum oieba apa ye tawara yeuma wait tamiyana. Deu 24:14-15Yauya. Maura uwane nau igiyawa nau yeuma danave kwapiya. Ye garawa den amuniyana. Garawa muma ye guniyap iruveme. Iyayapan mu kwapiyawa kwat veme, sira nouwa Ayapan Yusipamitwa gumbe uwane anone. Ruk 16:25Piyu egave ye vinene, dividivi undag noidauwane go amat yai den eme. Ye yekut degadega ene. Guttan kumiwa oya ye daneyap nag tantan gitene. Kukaeba da den ane abnawa gumbe ye kukaeba abnawa waya toya. Me guniyap gwambe da den ane.
Edawai Danave Iyai Waketanwa
Deu 11:14; Jer 5:24Tatangwanen, meoya iyaiyai di wakeg aisigimiya. Matai Ayapan uwape. Yauya. Nau waruwad piyu egave divi vednewa maura oya iyaiyai di wakeg amaraivi. Matai uvin kumiwa uvin aikpe. Rom 13:11-12; 1Pi 4:7Ye gaibu iyaiyai wakeke kikikit yoiya. Kuiyawa Ayapan koni uwape. Tatangwanen, ye yano garawa den aigimiya. Kuiyawa ye matai keptete aiyempetan. Yauya, kep tete abnawa ankwin noive yokene.
10 Tatangwanen. Propeta mu Ayapan iviwa gumbe waya. Mu guwaguwawa yeuma ape. Mu edawai auya megara iyai wakeya. 11  Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8Yauya. Nu anotu iyaiyai wakeyawa mu waribiyaya. Ye anoyana Job me iyaiyai wakene. Sira ye yauyana Ayapan oieba apa me gumbe dimbae ane, Ayapan me baigan ge ano guniyap anewa me noidauwane.
12  Mat 5:34-37Tatangwanen. Undag namuiren den agi waya. Kwimin gumbe onan, piyu mame gumbe onan, dividivi undag gumbo onan. Ye waya, “E,” me “E.” “Onan,” me “Onan.” Kuiyawa ye matai keptete aiyempetan.
Anotumat Nun Meuma
13 Ye yapeyap bira da danadawai aviviwa me nun wape. Bira da degadega aiviwa me waiya bererinawa tope. 14  Mak 6:13Ye yapeyap bira da yuwat da aunewa me siosi namuyoiyoi igiyawa auwape. Mu Ayapan iviwa gumbe oira wat nun kuiyave wape. 15  Mat 17:18-20Anotumat nun meuma me yuwaranewa me inaipe. Ayapan me owan enagatpe yoipe. Sira me kukaeba ane ipewa, me matai anog yankwepe. 16 Meoya ye desirom desirom kukaeba yeuma vesiya, desirom desirom oya nun waya, ye matai inaigisia oya. Oraivit abnawa nun meuma me yusiatatu ge nau kokavit ape.
17  1Ki 17:1; 18:1Eraija nu minun. Me uvin den aiktan oya nib danawa undag anog nun wanewa, bairawan duwamdesi ge dud 6 mina piyu egave uvin den aigne. 18  1Ki 18:42-45Me nun sira wanewa, kwimin apa uvin aigne. Piyu egave nakwai natawa iniya. 19  Gar 6:1Tatangwanen. Ye yapeyap bira da natawa danave da ampa dauwag aipewa, bira da me sira aug taig ompe. 20  Pro 10:12; 1Pi 4:8Ye yaug anoya. Bira da kukaeba abnawa ebuwawa gwambe gumbe tobiyape sira taig ompewa, me bo gumbe waita wampe sira kukaeba obiren umpe.

5:2: Mat 6:19

5:4: Deu 24:14-15

5:5: Ruk 16:25

5:7: Deu 11:14; Jer 5:24

5:8: Rom 13:11-12; 1Pi 4:7

5:11: Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8

5:12: Mat 5:34-37

5:14: Mak 6:13

5:15: Mat 17:18-20

5:17: 1Ki 17:1; 18:1

5:18: 1Ki 18:42-45

5:19: Gar 6:1

5:20: Pro 10:12; 1Pi 4:8