14
Yutu Onanwa Ge Yutupama
Rom 15:7Ye bira anotumat meuma yusi uwanewa auya. Anoano meuma den topai aya. Gen 9:3-4Bira da anoiviwa dividivi undag me oma ane naigimpe, megara yutu onan abnawa me nakwai mekut naivi. 1Ko 2:16Naivi abnawa me den naivi abnawa den di yan yaupe. Sira den naivi abnawa me naivi abnawa den di yan yaupe. Kuiyawa God me aune. Mat 7:1; Jms 4:11-12Ge pui yuege. Ge bira? Ge diwan apan da nauwawa aivinewa pui yuege? Me yoipe go wakepe, me kokawa meuma me mekut amara wanivi. Me wan yoipe. Kuiyawa Ayapan oma ane wape me wan yoipe.
Gar 4:10-11Apan da anoiviwa kum da me ano kokawa, sira kum upeba me mina onan. Apan upeba anoemewa kum undag me desirom di. Ye desirom desirom ye yembovit ano yeuma gumbe. Bira da kum amaraiviwa me meib aivi Ayapan oya. Bira da nakwai naiviwa me meib aivi Ayapan oya. Kuiyawa me God gumbe gaun waivi. Bira da nakwai den naiviwa me meib aivi Ayapan oya. Me gaibu God gumbe gaun waivi. Nu bira da numbovit ano numa oya den wakeete. Sira Nu bira da numbovit ano numa oya bo den ata. Gar 2:20Nu wakeigimta ipewa, nu Ayapan oya wakeigimta. Nu bo atawa, nu Ayapan oya bo ata. Kuiyawa nu waketawa go boriruwatawa me Ayapan oya.
Keriso boane sira inaine. Me Ayapan atan oya boriruwayawa igiyawa ge wakeemewa igiyawa munan. 10  2Ko 5:10Me meib. Megara ge divi oya tatagaiwa pui yu munege? Sira ge divi oya tatagaiwa yan yawamege? Nu undag God keptete arawa apa namive yoketa. 11  Ais 45:23; Pir 2:10-11Mamaib tene.
“Ayapan waivi.
Ne yangan kani wakeeni.
Ne namunap konuwa undag yupe,
sira pednowa undag God waiya ape.”
12 Me meib. Meoya nu nunanwa oya God gumbe matai wata.
13 Meoya nu pui gara yu den aigimta. Megara egave upeba gaibu ata. Tateaiwa munan ebu boratanwa den boriya, tog uyug aigatanwa den barauya. Me yaug anotanit di. 14  Apa 10:15; Tai 1:15Ayapan Iesu gumbe ne yaug anona sira yusipamit anoeniwa, God namive nakwai ge mae undag kukaeba da den wakene. Undag me oraimina. Apan da me mekut nakwai kukaeba yaug anope ipewa, me me gumbe me miyot. 15  1Ko 8:11-13Ge tatag nakwai geuma oya anopipanum aiviwa, ge baigan gumbe amat den ege. Keriso me menan boane. Nakwai geuma anoanowawa gumbe me den watkukama. 16 Meoya ge divi oraiwa yaug anoegewa gumbe iyayapan upeba den kwema ge yan yawakpe. 17 Kuiyawa God toimuwawa me nakwai ge yoi naigimtanwa anowawa onan, megara oraiwa ge yum ge degadega Guwawa Iyakaisiyapama gumbe. 18 Mame mina, Keriso nau meuma eme igiyawa mu God waiya munivi, sira iyayapan mu auya.
19  Rom 12:18; 15:2Meoya yum atanwa oya oraiminawa, guwawa gumbe yaig yoitan oya oraiminawa, mu munan nu nau yaigipamit aigimta. 20  1Ko 8:13Nakwai mae anoanowawa gumbe God nauwawa den wakukamiya. Undag mu oraimina, miyot onan. Divi natanwa gumbe apan da uyug aikpe ipewa, nakwai mae me oraimina onan, me kukaeba. 21 Mae den natanwa, wain den natanwa, sira tatag uyug aigtanwa oya divi da den atanwa mu oraimina.
22 Anotumat ge auwanawa God namive amaraigima. Me ge anotumat geuma, meib gungap wakeigimpe. Apan da bira waribiyapewa me membovit me divi aunewa gumbe pui den aupewa. 23 Megara apan da bira ano pipanum aiviwa gumbe naiviwa, me kukaeba abnawa ape. Kuiyawa me anotumat meuma gumbe den onne. Dividivi undag me anotumat gumbe den onnewa me kukaeba.

14:1: Rom 15:7

14:2: Gen 9:3-4

14:3: 1Ko 2:16

14:4: Mat 7:1; Jms 4:11-12

14:5: Gar 4:10-11

14:8: Gar 2:20

14:10: 2Ko 5:10

14:11: Ais 45:23; Pir 2:10-11

14:14: Apa 10:15; Tai 1:15

14:15: 1Ko 8:11-13

14:19: Rom 12:18; 15:2

14:20: 1Ko 8:13