8
Mae Ge Nakwai Me God Ugaugaeba Gumbe Teyawa
Apa 15:29 Ugauga goddeba gumbe puyo wantan oya teeni. Nu undag yaug anotu, anoano me iyayapan mu mumbovit waiyape, go baigan me iyayapan sig dotpe. Gar 6:3 Apan da me divi da yaug anone mina anope ipewa, me divi da den yaug anone sira ande me yaug anotanit di. Megara, da bira God gumbe baigan apewa, God me yaug ano wanne.
Deu 4:39; 6:4; Gar 4:8 Nu vete god ugaugaeba gumbe nakwai teg nemewa oya. Nu yaug anotu piyu egave god ugaugaeba den wakene, sira God desirom mekut, upeba onan. Kwiminau, piyu egave, iyayapan god go ayapan vemewa obiren wakeeme. Epe 4:5,6 Nunan Mamunwa God desirom wakene. Dividivi undag me gumbe uwaya nu mina me gumbe waketu. Sira Ayapan desirom me Iesu Keriso. Dividivi undag me gumbe wakeya nu mina me gumbe waketu.
Megara, iyayapan upeba ano mame yaug anoya, upeba den yaug anoya. Iyayapan upeba numan god ugaugaeba amave amiya. Ande gare mu nakwai nemewa me nakwai god ugaugaeba gumbe teemewa yaug anog neme. Mu danowa oraiwa me yusiwa onanwa, me miyot ane. Megara nakwai den bonun God oya aipe. Nu nakwai me den natawa, nu divi da den waropiyata. Sira nu nakwai me natawa, divi da den auta.
Rom 14:13-15; Gar 5:13 Ye yaukapa. Ye yusiwa yeuma me yutuwa onan igiyawa namuwa tobotpetan. 10 Ge ano gaibu. Ge god ugaugaeba gweyave wakeg nakwai negewa da bira ge yawakpe ipewa, me danawa oraiwa yusiwa onan, go me yusiwa aukapa nakwai god ugaugaeba gumbe teemewa nape. 11  Rom 14:15,20 Apan me danawa oraiwa yusiwa onan. Ano geuma me wakukampe. Keriso me tatagwa oya gaibu botone. 12 Ye mame mina tateaiwa gumbo kukaeba ene. Ye mu danowa oraiwa yusi onanwa wakukamene. Ye Keriso gumbe kukaeba ene. 13  Rom 14:21 Meoya nakwai me ne tatan namiwa tobotpe ipewa, gare mame utan aipewa ne mae sira den natna. Ne tatan namiwa den tobotna.

8:1: Apa 15:29

8:2: Gar 6:3

8:4: Deu 4:39; 6:4; Gar 4:8

8:6: Epe 4:5,6

8:9: Rom 14:13-15; Gar 5:13

8:11: Rom 14:15,20

8:13: Rom 14:21