4
Keriso Kwapiwa Gumbe Nu Desirom
1Ko 1:10Ne Ayapan nog abnawa wag diruitna. God yenan auwane, meoya ye au meuma gumbe wakeg aisigimtanit di. 1Ko 3:12-13Ye mokonairen ge ebnotu oraimina gumbe yaimoyai aisigimiya, sira iyaigit wakeya, baigan gumbe garagara yai wakeigimiya. 1Ko 3:14-15Yum murapeba gumbe tuya, sira Guwawa gumbe desirom atanwa nau yusipamit ag amaraigimiya. God au yenan wanewa, owanowan yeuma me au meuma yennewa me desirom. Me mina, ui kwapiwa me desirom, sira Guwawa me desirom. Ayapan me desirom, sira anotumat me desirom, sira babataito me desirom. 1Ko 12:6God me dividivi undag egave wakene, sira undag gumbe sira undag danave wakene. God me dividivi undag Mamowa me desirom.
Rom 12:3,6Megara, Keriso puyo meuma om gumbe desirom desirom meib God ano oraiwa meuma nunne.
Sam 68:18Me oya aib waivi,
“Me painau dog ainewa,
tamiyawa tuwam obiren bog aine,
sira iyayapan puyo kep teg munne.”
Jon 3:13(Gae mame “painau dog aine” me natawa divi? Me namu piyu ankwatave den aigne? Onan. Me namu aigne. 10 Ayapan me aignewa me Ayapan desiroma me piyu ge kwimin undag noidauwatan oya kwimin undag egave painau dog ainewa.) 11  1Ko 12:28Mame mina, Keriso membo wag gomiyayemne, sira ud upib apasoro aya, ud upib propeta, ud upib evanjerist, ud upib siosi amareme igiyawa, sira ud upib toewanewan aya. 12 Me iyakaisi igiyawa waribiya muntan oya, sira nau muma atan oya, sira Keriso kwapiwa sig dottan oya, 13  1Ko 1:28sira meve nu undag anotumat desirom gumbe anta sira anoano numawa God Usiwa oya desirom gumbe angetan oya. Meve nu anotumat oraimumu igiyawa ata, nu yoig irawa me Keriso noidauwanewa mina ata.
14 Natawa mamaib. Namu nu ud usiusiwa atu, megara gare nu ud usiusiwa mina onan. Toewanewan taig go yawarat mina toigimpewa ipunapun den aya. Toewanewan taig go yawarat me mamaib: Iyayapan upeba ano kukaeba gumbe, go gae tobiya ge wa emewa me iyayapan ugauga gumbe nonowa autan oya kukaeba eme. 15  1Ko 1:18Megara ye gae natawa baigan gumbe waya, me dividivi undag gumbe kuiyunwa Keriso gumbe yaig yoiyatan oya. 16 Keriso gumbe, kwapiwa undag me baigan gumbe sig dotpe. Kuiyawa kwapiwa danave gina ube ube wakeyawa me desirom desirom me gumbe nau ape me yusiwa meuma gumbe, sira yunadnewa undag me tamibarip anewa gumbe toborape yusipamit tupe, sira kwapiwa undag yoig dotpe.
Eyawa Usitainawa Mina Aisigimiya
17  Rom 1:21; 1Pi 1:14Meoya ne Ayapan gumbe gae mame taibe ge yaigipamit diruitna. Ju onan igiyawa wakeeme, mu nonomagowa natawa onan. Ye mu mina den aisigimiya. 18 Mu ano muma sisip mina, sira mu divi da den yaug anoya, sira mu nonomagowa yaigiwaya. Meoya God inaiinai meuma gumbe mu painau wakeya. 19 Mu oma den ane anoano muma gumbe divi da demtawa aueme. Mu uinantaraki miyotapama undag eme.
20 Megara ye Keriso gumbe mame mina den toyau toyau auyana. 21 Ye Keriso gumbe anoya ipewa, sira Keriso gumbe toyau yenne ipewa me natawa. Natawa me Iesu danave wakenewa mina di. 22  Rom 8:13; 1Ko 3:9Toyau toyau me ma maib. Inaiinai yeuma namuwa oya diruieni. Apan namuwa me arob epa aoreya. Me uinantaraki anoano kukaeba me iyayapan ugaimuniviwa gumbe ye wakukam yenivi. 23  Rom 12:2Sira ye guwewa nonemageyap tobiyag mataiven ape. 24  Gen 1:26; 1Ko 3:10Oraiwa ge iyakaisiyapama me natawa gumbe wakeyawa, mu gumbo God apan mataiwa wadne. God irakoniwa gumbe me wadne. Ye apan mataiwa mame eniya.
25  Jak 8:16; 1Ko 3:8-9Meoya ye uga venewa aug aoreya, oveaiwa gumbo gae natawa waigimiya. Kuiyawa nu desirom desirom dividivi me kwapunwa danave wakeyawa. 26  Sam 4:4; Jms 1:19-20Wanan ye danewa piriwapewa, kukaeba den aya. Danewa piri den waigimpe kum aikpe. 27 Seitan kum den waniya. 28 Ub usiwa sira den a. Megara me tawara onan igiyawa ano meumawa muntan oya, ye nanive nau oraimina yaigipamit aya.
29  1Ko 4:6Gae kukaeba noiyap den dauwape. Wanan me oya anopewa, ye gae oraiwa me iyayapan utamtanwa oya waya, sira ye naunowa taig anoemewa gumbo ano oraiwa muniya. 30  Ais 63:10; Epe 1:13-14; 1Te 5:19God Guwawa Iyakaisiyapama danadawai den waniya. Guwawa Iyakaisiyapama gumbe ye irai tobatamiya, ye sira gwiruwad yentan kumiwa oya. 31  1Ko 3:8Ye sisiwa, danapiri kokawa, diguragut, garadi, kwat, yano undag bog emiya anoano kukaeba gaibu. 32  Mat 6:14; 18:22-35; 1Ko 3:12-13Ye baigan gumbe garagara wakeya, sira danewa memeyaipe. God me Keriso gumbe ye anog yankweyemne, me mina ye garagara anog yankweya.

4:1: 1Ko 1:10

4:2: 1Ko 3:12-13

4:3: 1Ko 3:14-15

4:6: 1Ko 12:6

4:7: Rom 12:3,6

4:8: Sam 68:18

4:9: Jon 3:13

4:11: 1Ko 12:28

4:13: 1Ko 1:28

4:15: 1Ko 1:18

4:17: Rom 1:21; 1Pi 1:14

4:22: Rom 8:13; 1Ko 3:9

4:23: Rom 12:2

4:24: Gen 1:26; 1Ko 3:10

4:25: Jak 8:16; 1Ko 3:8-9

4:26: Sam 4:4; Jms 1:19-20

4:29: 1Ko 4:6

4:30: Ais 63:10; Epe 1:13-14; 1Te 5:19

4:31: 1Ko 3:8

4:32: Mat 6:14; 18:22-35; 1Ko 3:12-13