12
Guwawa Puyo Meuma
Tatangwanen. Guwawa puyo meuma gumbe ne imunap ye anoya. Abk 2:18-19 Ye yaug anoyana. Ye God gumbe den anotumat ayawa, iyayapan mu ugauga goddeba gumbe tam yeniya. God me gae den waiviwa gumbe ye tam yeniya. 1Jn 4:2-3 Meoya ne mame ye toyau yeneni. Bira da God Guwawa gumbe gae waiviwa me den wape, Iesu wakukampe. Sira da bira Guwawa Iyakaisiyapama gumbe onan ipewa me oma den ane wape, Iesu me Ayapan.
Rom 12:6 Guwawa puyo meuma gina ubeube wakeya, go Guwawa desirom. God nauwawa gina ubeube wakeya, go Ayapan desirom. God nau eme igiyawa nau muma gina ubeube wakeya, go God desiroma me iyayapan undag danowo nau dividivi undag warivi.
Megara, apan desirom desirom Guwawa gumbe wakene. Guwawa me taibe anewa, desirom desirom ano ube ube taibe eme, me iyayapan undag oraiwa botan oya. Apan da Guwawa gumbe anoano oraiwa gaiyawa God wanne, sira dawa Guwawa desiroma gumbe anoano gaiyawa wanne. Sira dawa Guwawa desiroma gumbe anotumat wanne, dawa Guwawa desiroma gumbe warina muntan oya Guwawa ano meuma wanne. 10 Sira dawa irayauyau atan oya yusiwa wanne, dawa God gaiyawa wanne, dawa guwawa me ambuwa yaug anog kep tetanwa wanne, dawa gae pedna ubewa wanne, sira dawa me pednawa gae biroriyatanwa wanne. 11  1Ko 7:7 Megara Guwawa desiroma dividivi nau undag mame aivi. Me imive Guwawa ano meuma apan desirom desirom keptete wanne.
12  1Ko 10:17 Kwapiwa desirom, go me naniwa obiren gumbe yunadne. Naniwa obiren, go mu undag kwapiwa desirom danave yunasiya. Keriso me mina gaibu. 13  Gar 3:28 Ju igiyawa go, Griisu igiyawa go, ankwatave nau eme igiyawa go, ui onan igiyawa go, nu undag babataito autu kwapiwa desirom atu. Sira nu undag Guwawa desirom natu.
14 Natawa di, kwapiwa me naniwa desirom gumbe onan, kwapiwa me naniwa obiren gumbe yunasiya. 15 Airaniwa wape, Ne naniwa onan, meoya kwapiwa meumawa onan. Me meib wape ipewa, airaniwa me kwapiwa gumbe onan? Onan, me kwapiwa gumbe yunadne. 16 Naunawa wape, Ne yangawa onan, meoya kwapiwa meumawa onan. Me meib wape ipewa, me kwapiwa gumbe den yunadne? Onan di, me kwapiwa gumbe yunadne. 17 Kwapiwa undag yangawa ipewa, ampa anope? Kwapiwa undag naunawa ipewa, ampa imutpe? 18 God imive me kwapiwa danave naniwa desirom desirom yumnadne. 19 Naniwa undag gina desirom ape ipewa, kwapiwa ampa? 20 Megara naniwa obiren wakeya, go kwapiwa desirom.
21 Yangawa oma den ane naniwa dipe, Ne genan den anoeni, Sira kuiyawa oma den ane amawa dipe, Ne genan den anoeni. 22 Onan. Iyayapan yaupe kwapiwa danave naniwa upeba yusiwa onan, go mu nau aigimtanwa muma. 23 Nu anotu kwapiwa danave naniwa upeba koka onan, go mame gumbe ebnotu kokavit ata. Sira nani upeba yautanwa oraimina onanwa gumbe mu oraimina kokavit ata. 24 Nani upeba nu gunup oraiminawa nu amat den amunta. Megara nani upeba oraiwa gumbe yunat den ayawa God ebnotu kokawa amunne kwapiwa gumbe oma desiromit ane. 25 Meoya kwapiwa gumbe ano ubeube onan, sira naniwa desirom desirom amat garawan aigimpe. 26 Naniwa desirom danadawai aupe ipewa, naniwa undag me gaibu danadawai aupe. Sira naniwa desirom ebnotu aupe ipewa, naniwa undag me gaibu degadega ape.
27  Rom 12:5 Ye Keriso kwapiwa, sira ye desirom desirom me naniwa meuma. 28  Epe 4:11-12 God siosi danave iyayapan upeba gumbo at munne. Namu apasoro, duwameba God gaiyawa vemewa, duwamdesiyawa toewanewan igiyawa, meve irayauyau eme igiyawa, me gumbe warinamuntan oya Guwawa ano meuma auyawa, iyayapan upeba waitawaita muntan igiyawa, namuyoiyoi amuneme igiyawa, pednowa gae ubeube veme igiyawa. 29 Mu undag apasoro? Mu undag God gaiyawa vemewa? Mu undag toewanewan igiyawa? Mu undag irayauyau eme igiyawa? 30 Mu undag warinamuntan oya Guwawa ano meuma auya? Mu undag pednowa gae ubeube veme? Mu undag gae pednowa ubewa birorieme? 31  1Ko 14:1 Ye Guwawa ano meuma kokawa autan oya imiwa yusipamit anoya.
Sira ne ebu oraivitwa toyau yentna.

12:2: Abk 2:18-19

12:3: 1Jn 4:2-3

12:4: Rom 12:6

12:11: 1Ko 7:7

12:12: 1Ko 10:17

12:13: Gar 3:28

12:27: Rom 12:5

12:28: Epe 4:11-12

12:31: 1Ko 14:1