24
Kum Oieba Irakoniwa
Iesu temporu arawa yankweg dauwag aivi, meve aigowawa me gumbe uwag temporu gweyawa toyau wampe yaupe. Ruk 19:44 Iesu garawa wane, Ye dividivi undag mame yavene. Ne natawa diruieni. An desirom da mapa dawa egave den wakepe; an undag gwiriruwag aikpe.
Tui Orivu kuiyave Iesu wakenewa, aigowawa me gumbe guwave uwaya. Mu waya, Nu didnuna, kum divi dividivi mame pawape, sira ge uwag onagawa irakoniwa, kum oieba irakoniwa me divi?
Iesu garawa wane, Apan da ye ugai yempe yaukapa. Mat 24:23-24; 1Jn 2:18 Kuiyawa ne ivunwa gumbe iyayapan obiren onampe sira wape, Ne Keriso, sira mu iyayapan obiren ugai mumpe. Wanampa mut gaiyawa ge kigemuk mut oya anoya, megara me den teraya. Dividivi meiba pawatanit di, go oieba oya me matai uwape. At sinsin igiyawa mu at sinsin igiyawa dawa gaibu matai yoig mut watpe, sira at kokawa me at kokawa dawa gaibu matai yoig mut watpe. At upeba gumbe matai iyagon ge pinunu ape. Undak mame ud yaitan dawaiba amatoiviwa mina.
Mat 10:22 Meve iyayapan mu ye tam edawai yempe sira ye guriyempe boriruwaya. Sira ne ivunwa oya at undag igiyawa ye matai topai yempe. 10 Me kumiwa gumbe iyayapan obiren matai anotumat muma gumbe taig ampe, sira mu upeba gumbo gara anavi ge topai aigimpe, 11  Mat 24:5,24; 1Jn 4:1 sira propeta ugauga emewa mu matai uwape sira iyayapan obiren ugai mumpe. 12 Anoano kukaeba koka ape oya, baigan mumawa matai taigiwape, 13  Mat 10:22 megara bira da oieba kumiwa yusiyusi ag yoipewa me matai waita wampe. 14  Mat 28:19 Sira God toimuwawa gae oraiwa meuma mame matai at undag danave opata wape, sira at undag igiyawa mu gae mame anope, kum oieba meve uwape.
15  Dan 9:27; 11:31; 12:11 Meoya propeta Danieru me gumbe gae wanewa mina, Topai abnawa me di wakukampewa at iyakaisiyapama apa yokepe yauyawa, Basiemewa igiyawa yaug anoya 16 at Judia danave wakeyawa mu tui gumbe a ampe. 17  Ruk 17:31 Bira da gwe meuma egave wakenewa gwe gumbe dividivi tamtan oya den yan aikpe. 18 Bira da nau danave wakenewa wape meuma autan oya den taig aipe. 19 Me kumiwa apa, me kukaine vesin bug ayawa ge inowaiwa ud am munemewa oya. 20 Nun waya, ye a aisiyawa me taigipam kumiwa go Sabat Kumiwa apa den veniyape. 21  Dan 12:1 Me kumive danadawai kokavit ape, me piyu amatonewa onne gare mame me noi omavit onan ane sira me noi omavit matai den ape. 22 Me kumiwa den togomiyape pipi apawa, iyayapan desirom da den vinigimpe. Megara wak tamne igiyawa oya kumiwa pipi ape. 23  Mat 24:5 Me kumiwa apa, iyayapan da guniyap wapewa, Yauya, Keriso mame! go Me asime! megara den anotumat aya. 24  Deu 13:1-3; 2Te 2:8-9; Rev 13:13-14 Keriso ugaugaeba sira propeta ugaugaeba mu matai uwape, sira mu guwaguwawa kokavit ge irayauyau ape, sira me oma apewa mu wak tamne igiyawa gumbo matai uga yempe. 25 Yauya, ne gare mame wait ye diruina.
26  Ruk 17:23-24 Meoya bira da ye diruipe, Me asime, at inguiwa arawa apa, megara den aisiya; go Pantut danave me wakene, megara den anotumat aya. 27  Mat 24:37-39 Kuiyawa kapesi kum dauwaiviwa apa dauwape kum aigiviwa apa tare ape me yauya, Apan Usiwa sira uwatanwa meib. 28  Ruk 17:37 Bo kwapiwa wakenewa apa nenip boriruwayawa kwapuwa nemewa matai agoniyape.
29  Ais 13:10; 34:4; Ejk 32:7; Joe 2:10,31; 2Pi 3:10; Rev 6:12-13 Me danadawai kumiwa ivi tatevit
kum matai sisip uwag ompe,
sira dud den esipe;
marantun kwimin gumbe aikpe,
sira kwimin yusiwa ipunapun ape.
30  Dan 7:13; Jak 12:10; Rev 1:7 Me kumive, Apan Usiwa guwaguwawa matai kwimin danave uwape, sira piyu egave iyayapan undag matai iruwape. Mu Apan Usiwa kwimin irikup egave yusiwa ge eyawa koka gaibu uwapewa matai yaupe. 31  1Ko 15:52; 1Te 4:16 Sira me kae trampet upipe uigawa kokavit wape, aneya meuma tepe onampe, sira kwimin piyu gina gambenwa yunadnewa aig gambenwa uwanewa, at ginawa duwam ge duwam gumbe, iyayapan gomiya munnewa matai agoniyape.
32 Gare yoma inaru toyau nuniviwa gumbe yaug anoya: Yoma naniwa kwekweru ape sira kwayawa duwaigimpewa, ye bodu kumiwa me koni aivi yaug anoya. 33 Ebu me desiroma, ye me dividivi mame undag yauyawa, Apan Usiwa me ankwin noive koni aivi yaug anoya. 34  Mat 16:28 Ne natawa diruitna. Namu dividivi undag mame veniyape, ivi matai kum garewa uwag aipe. 35  Mat 5:18 Kwimin ge piyu matai onanape, megara gae neuma den onanape, me yaibobot.
Kum Ge Koniwa Bira Da Den Yaug Anone
36  Apa 1:7; 1Te 5:1-2 Megara bira da kum ge koniwa den yaug anone, sira aneya kwimin danavewa mu mina den yaug anoya, sira Usiwa mina den yaug anone, megara Mamawa mekut yaug anone. 37  Gen 6:5-8 Apan Usiwa uwatanwa me Noa kumiwa ane mina di. 38 Me kumiwa apa iyayapan nakwai ge yoi neme, memgebip eme sira gwaitawaiwa apan muneme sira onne me kumiwa apa Noa wa dana unigne ivi nin kokavit uwane. 39  Gen 7:21-23 Sira mu den yaug anoya divi aninin atan aiviwa, megara nin uwag dividivi undag umamne. Apan Usiwa uwatan aigimpewa kumiwa me meib. 40 Apan duwam nau dana wakepe; dawa matai aug aipe sira dawa kwepe. 41 Vesin duwam an gumbe parawa puraramigimpe, desirom aug aipe sira dawa kwepe.
42  Mat 25:13 Meoya yaukapa, kuiyawa ye den yaug anoyana kum divi Ayapan yeuma uwape. 43  Ruk 12:39-40; Rev 16:15 Megara mame yaiyai yaug anoya: Gwe abnawa aram kumiwa divi ub usiwa ompe yaug anonewa, me yaukapa wakepe sira gwe meuma den toyayag ub ape. 44 Meoya ye gaibu anoka wakeya, kuiyawa ye den menan amaraigimiyawa Apan Usiwa uwape.
45 Kokawa me nau meuma waremewa igiyawa amara muntan oya, sira nakwai kumiwa apa nakwai muntan oya amaraivi abnawa baraune. Amaraivi abnawa me anotumat meuma koka sira anoano meuma oraivit gumbe, gare me bira? 46 Kokawa meuma matai taig uwape sira amat abnawa me nau warigimpe yaupewa, menan oraimina ape. 47  Mat 25:21,23 Ne natawa diruitna. Kokawa matai dividivi meuma undag amaraivi abnawa wampe me amarape. 48 Megara me amaraivi abnawa kukaeba ipewa, sira me membovit danave anope, Kokawa neuma tate den sira taig ompe, 49 sira me amatog nau eme igiyawa meuma gurigimpe, nakwai ge yoi yaigipama neme igiyawa gaibu nemewa, 50 amaraivi abnawa me den amaraivi kumiwa apa, me den yaug anoivi kum koniwa apa kokawa meuma uwape. 51 Kokawa meuma matai me gattope musimusi ape, sira me ugauga eme igiyawa gaibu baraupe wakepe, asimeve me iruwaigimpe sira donawa kitosaigimpe.

24:2: Ruk 19:44

24:5: Mat 24:23-24; 1Jn 2:18

24:9: Mat 10:22

24:11: Mat 24:5,24; 1Jn 4:1

24:13: Mat 10:22

24:14: Mat 28:19

24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11

24:17: Ruk 17:31

24:21: Dan 12:1

24:23: Mat 24:5

24:24: Deu 13:1-3; 2Te 2:8-9; Rev 13:13-14

24:26: Ruk 17:23-24

24:27: Mat 24:37-39

24:28: Ruk 17:37

24:29: Ais 13:10; 34:4; Ejk 32:7; Joe 2:10,31; 2Pi 3:10; Rev 6:12-13

24:30: Dan 7:13; Jak 12:10; Rev 1:7

24:31: 1Ko 15:52; 1Te 4:16

24:34: Mat 16:28

24:35: Mat 5:18

24:36: Apa 1:7; 1Te 5:1-2

24:37: Gen 6:5-8

24:39: Gen 7:21-23

24:42: Mat 25:13

24:43: Ruk 12:39-40; Rev 16:15

24:47: Mat 25:21,23