11
Iesu Nun Aninin Watanwa Toewan Munivi
Kum da Iesu at da apa wakeg nun waivi. Nun wane onananewa, aigowawa da desirom me wane, “Ayapan, nun waigimtan oya toewan nuna Jon aigowawa toewan munne mina.”
Me dirum wane,
“Ye nun watanwa, mamaib waya:
‘Mamunwa, ivugwa ayamat aigimpe.
Toimu geuma uwape.
Kum gare evedni nakwai numa nunigima.
Kukaeba numa anog yankweya, nu mina iyayapan mu kukaeba muma gunup emewa anog yankweta. Amaorot gumbe den tenuna.’ ”
Sira me mu dirum wane, “Anten ye daneyap desirom eveba gaibu, me menan aig aram nub bagiwa uwag wapa, ‘Enda, bredi duwamdesi nega, kuiyawa ne evenwa amdau aigin sira on gunap uwane. Ne divi da onan me namive barautna.’
Gwe danave me garawa wane, ‘Nenan den anoa. Ankwin me wait tobodne. Ne ud ne gunap kubvineme. Ne wan den yoig divi da den gentna.’ Ne diruitna. Me eveba oya, wan den yoig bredi den wampe. Megara waigimpewa, me oya wan yoig dividivi anoiviwa me wampe.
Meoya ne ye diruitna. Kinuni aigimiya me yempe. Didimama aigimiya me yauya. Papapak toigimiya me ankwin yenan watappe. 10 Bira da kinuni apewa aupe. Bira da didimama apewa yaupe. Bira da papapak topewa me ankwin watappe.
11 Ye yapeyap mamawa da wakene? Ge utugwa gwambui oya wapewa, me garawa mokare wampe? 12 A, me kokorek bagiwa oya kinuni apewa, me wawano wampe? 13 Ye kukaeba igiyawa. Megara ye yaug anoyana aninin garawa oraimumu ud yeuma muniya. Meib ye Mamewa kwiminauwa menan nun wayawa Guwawa Iyakaisiyapama kokavit anintom yempe!”
Iesu Ge Berujeburu
14 Iesu airapu kukaeba me noiwa borednewa atatai imne dauwag amiya. Airapu kukaeba dauwag amiyawa, apan me noiwa borednewa gae wane. Meoya iyayapan obiren teraya. 15  Mat 9:34; 10:25Megara iyayapan upeba waya, “Berujeburu me airapu kukaeba kokawa muma gumbe me airapu kukaeba atatai imivi.” 16  Mat 12:38Upeba me gumbe ageyau atan oya kwiminauwa irakoniwa da kinuni aya.
17 Iesu danowa yaug anone mu dirumwane, “Toimu da wagomiyak me mekut ube yoipewa me matai aikpe, sira gwe togomiyak me mekut ube yoipewa me aikpe. 18 Seitan togomiyak me mekut ube yoipewa me aninin toimu meuma yoipe? Ne mame veni, kuiyawa ye yano vene ne airapu Berujeburu gumbe atatai imeni. 19 Ne airapu kukaeba Berujeburu iviwa gumbe atatai imigimtnawa, ye aigoewa bira gumbe atatai impe mu dauwag ampe. Meoya, ye aigoewa mu ye keptete abnawa yeuma ape. 20 Megara ne God naniguriwa gumbe airapu kukaeba atatai imeniwa, God toimuwawa me guniyap uwane.
21 Meve apan yusipama mut undag tamke membo gweyawa amat aiviwa, dividivi meuma undag bainda. 22  1Ko 2:15Megara bira da yusipamit tewampe me gumbe yusiwa kokavit apewa, beyan me apan anotumat anewa me aupe sira dividivi tamnewa kebape.
23  Ruk 9:50Ne gunap onanwa me ne gunap anavi aiviwa. Sira ne gunap den agoniyaiviwa me wat murarianewa.
24 Airapu kukaeba apan danave dauwag ainewa, me yoi onan arawa gigivi nonewa emtan arawa didimama aivi go da den yaune. Meve me wane, ‘Ne gwe wait kwenawa sira taig anekna.’ 25 Me sira taig uwane gwe danave yaunewa gwe danave ingui, ereri aiyane sira dividivi yaiyai tene. 26 Meve me sira dauwag aine airapu kukaeba upeba yusipama 7 tam onne. Kukaeba muma koka, me membo mina onan. Mu undag uwag asime unig vineme. Meve apan me inaiinai meuma oieba di kukaine, namuwa mina onan.”
27  Ruk 1:28,42,48Dividivi mame oya Iesu waiviwa, iyayapan agoniyayawa danowo vesin da wane, “Danave yaiyanawa ge am gennewa me waribiyane.”
28 Megara me wane, “Onan, God gaiyawa anoeme ge auemewa waribiya mumpe.”
Jona Kuinui Meuma Irayauyau
29  Mat 16:4Iyayapan agoniyayawa koka aivi, meoya Iesu wane, “Kum garewa kukaeba. Me irakoniwa oya nun veme! Megara propeta Jona irakoniwa meuma mekut mumpe, dawa onan. 30 Kuiyawa Jona me Nineve igiyawa oya irakoniwa ane. Apan Usiwa me meib kum garewa igiyawa oya irakoniwa ape. 31  1Ki 10:1-10Kwiin sausu apa matai uwape, sira pui keptete kumive gare mame igiyawa gaibu yoipe iyayapan mame dirum wakukampe; kuiyawa kwiin me Soromon anoano meuma anotan oya piyu gina gambenwa apa dauwag onne. Megara, yauya, gare apan kokawa mapa, Soromon mina onan. 32  Jna 3:5-10Nineve igiyawa keptete oieba kumive kum garewa igiyawa gaibu wan yoig kum garewa igiyawa pui yuwampe. Kuiyawa mu Jona opata meuma gumbe nonemagowa biroriyaya. Megara yauya. Mapa kokawa wakene Jona me mina onan.
Kwapunwa Duniwa
33  Mak 4:21; Ruk 8:16Bira da dun oket aug guwave go kabum ankwatave den baraupe. Megara deriyat egave baraupe yokepe. Bira da onampewa mu eyawa yaupe. 34 Ge yangagwa me ge kwapugwa duniwa. Ge yangagwa oraimina apewa, ge kwapugwa undag me mina eyawa noidauwane. Megara me oraimina den anewa, ge kwapugwa me mina sisip noidauwane. 35 Meoya yaukape. Eyawa ge gungaba sisip den uwape. 36 Meoya ge ui kwapugwa undag eyawa noidauwane sira sisip desirom da den wakenewa, dun eyawa gungap esivi mina me undagit esine.”
Kukaeba Naningamben Desiroi
37 Iesu gae wane onananewa, Parisi abnawa nakwai me gaibu natan oya eb baraune, meoya me unig aine teboro apa yan wakene. 38 Megara Parisi abnawa me Iesu nakwai oya namu den muinnewa yaug terane.
39 Meve Ayapan me gumbe wane, “Bainda, ye Parisi igiyawa ap ge en daiewa muinene, megara danavewa miyot umamne, dividivi tamtanwa ge mukut mukut noidauwane 40 Ye kuiyewa onan igiyawa! Me daievewa aninin anewa daneyap me mina meib ane, go onan? 41 Megara dividivi ye daneyap wakeyawa mu tawara onan igiyawa muniya, meve dividivi undag guniyap muimpe oraimina ape.
42 Parisi igiyawa, ye ano kukaeba guniyap! Kuiyawa ye wayo mint, wayo rue ge dividivi nakwai undag naninwanit danave kebag desirom God oya puyo baraugimiya. Megara oraivitwa ge God baigan meuma ye topai ene. Ye gae iviwa dividivi mame atanit di, sira dividivi upeba me mina gaibu atanit di.
43 Parisi igiyawa, ye ano kukaeba guniyap! Kuiyawa ye sinagogu danave seya painauwa waketan anoene, sira gwiruwaremewa arawa danave iyayapan gaun muma autan anoene.
44 Ye ano kukaeba guniyap! Kuiyawa ye dagup me guwave wakeyawa mina, iyayapan mu den yaug anoka egave gigeme.”
45 Apan da Gwangwan yaug anonewa me gumbe gara wane, “Toewanewan, dividivi mame ge vegewa, me nu gaibu yan barau nunege.”
46 Iesu gara wane, “Ye Gwangwan yaug anoyanawa, ye ano kukaeba guniyap! Kuiyawa ye mu yaigiwa aninaka auton me ibnawa kokavitwa iyayapan gumbo munene, megara ye yembovit naniguri desirom da gumbe me den yumke waita muniya.
47 Ye ano kukaeba guniyap! Kuiyawa ye propeta oya dagup siene, megara ye isimureiwa mu guriya. 48 Ye isimureiwa ayawa ye yangovo yauyawa sira mu ayawa ye undagit yaug anoyana. Kuiyawa ye isimureiwa propeta guriya, sira ye dagup muma siene. 49 Meoya, God me anoano meuma gumbe wane, ‘Ne propeta ge apasoro tetna munan onampe, megara upeba mu gutpe sira upeba mu edawai mumpe. 50 Meoya piyu amatone kumiwa apa propeta undag di muma oya kum gare igiyawa ibnawa aupe. 51 Aber di meuma apa amatog, iyakaisi kem meuma ge God gweyawa yapave Jakaraya toya boine onne mu diyawa gumbo kum gare igiyawa ibnawa aupe. E, ne diruitna, kum gare igiyawa ibnawa undag aupe.’
52 Ye ano kukaeba guniyap, Gwangwan yaug anoyanawa. Kuiyawa ye anoano ankwin wataptanwa aug aisiyana. Ye yembovit den unigiyana, sira uniktan eme igiyawa toboriyana.”
53 Meve Iesu asimeve yankweg ainewa, Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu amatog danapiripam gumbe waya, sira gae yabdapam gumbe singui ag wa ge wa aya. 54 Iesu gae divi da gwambe wapewa me auwatan oya amareme.

11:15: Mat 9:34; 10:25

11:16: Mat 12:38

11:22: 1Ko 2:15

11:23: Ruk 9:50

11:27: Ruk 1:28,42,48

11:29: Mat 16:4

11:31: 1Ki 10:1-10

11:32: Jna 3:5-10

11:33: Mak 4:21; Ruk 8:16