8
Yawa Emeiviwa Abnawa Maibeyawa
Kum kusi ivi, Iesu at kokawa aine, gwe upeba amdau gaibu gidne. Meve me God toimuwawa gae oraiwa meuma gumbe wag dirumne. Sira aigowawa 12 me gaibu amiya. Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Ruk 23:49Sira vesin upeba mu airapu kukaeba gumbo warinamunne ge yuwat warinamunnewa gaibu. Vesin dawa me Meri mu veme at Magdara vesin. Vesin mame me gumbe Iesu airapu kukaeba 7 atatai imnewa. Joanna me Erod nau meuma aiviwa kokawa Kusa biviwa, Susanna ge vesin upeba gaibu. Vesin mame mu tawara dividivi muma gumbe waita muneme.
Iyayapan obiren agonieme, iyayapan at koukawa apa Iesu oya omome, meoya Iesu maibe mame dirumne: “Nau abnawa yawa meuma emetan aine. Me yawa emeiviwa, yawa upeba ebu taibe aigiya. Iyayapan amowo embabatam aya, nenip painau aigeg naya. Yawa upeba an egave aigiya, mumin dauwaya. Megara toyaimusia, kuiyawa me apa yoi onan. Yawa upeba gan dana aigiya. Yaig gan gaibu yoiya, sira gan yawa warumamne. Yawa upeba piyu oraiwa egave aigiya. Me yaig dauwag natawa koniwa 100 mina inamiya.”
Iesu mame wanewa, me auwane, “Bira da naunawa gaibuwa me kweya anope.”
Aigowawa Iesu gumbe singui waya maibe mame natawa aninin. 10  Ais 6:9-10Me wane, “God toimuwawa anoano guwavewa ye wait toyau yenna. Megara iyayapan upeba gumbo ne maibe gumbe dirumeni.
‘Mu yaveme, megara oma den ane yaupe.
Mu anoeme, megara oma den ane yaug anope.’
11 Maibe natawa me mame. Yawa me God gaiyawa. 12 Ebu taibe aigiyawa natawa me mamaib. Iyayapan mu anoeme, megara airapu kukaeba uwag God gaiyawa nonowa gumbe aug aipe. Meoya mu anotumat muma den apewa waita den aupe. 13 Yawa an egave aigiyawa me natawa me meib. Iyayapan mu God gaiyawa anog degaepam aueme, megara mu taiwa gaibu onan. Mu anotumat muma kum koni pipi, kuiyawa amaorot kumiwa uwapewa mu aikpe. 14 Gan dana aigiyawa natawa me meib. Iyayapan mu anoeme, megara mu ebuwowo amome, mu inaiinai danadawaeba dividivi obirenwa ge kwapiwa inaiinaiba umiya, meoya mu natawa yaimoyai den impe. 15 Megara yawa piyu oraiwa egave aigiyawa natawa me meib. Iyayapan mu nonowa bembemuwa ge nonowa oraiwa gumbe gae anog auemewa yai amareme natawa inamivi.
Damempa Deriyat Egave Yokenewa
16  Mat 5:15; Ruk 11:33Bira da damempa oket aug noum danave guwave den baraupe, go kubvintan deriyateba ankwatave den baraupe. Garawa me deriyat egave baraupe. Meve bira da ompewa me eyawa yaupe. 17  Mat 10:26; Ruk 12:2Kuiyawa guwave barauyawa me matai undag taibe ape, sira guwave barauyawa iyayapan matai undag yaug anope. 18  Mat 25:29; Ruk 19:26Meoya yaimoyai yaug anoya. Bira da aunewa sira egave aupe. Bira da den aunewa me anoivi me meumawa me gumbe atan aupe.”
Iesu Inawa Ge Gwanebaviwa
19 Gare Iesu inawa ge gwanebaiwa me yautan uwaya. Megara mu oma den ane me gumbe uwaya, kuiyawa iyayapan obiren agoniyag wakeya. 20 Apan da me dine, “Yawa. Inag ge gwanegaiwa gwe daieve yoieme. Ge yaugemtan oya anoeme.”
21 Iesu gara wane, “Ne inan ge gwanenaiwa mu iyayapan mu God gaiyawa anog ageyau emewa.”
Iesu Wane Taig Yusipam Botone
22 Kum da Iesu aigowawa dirum wane, “Poeman visi gambenwa apa anta.” Meve mu wa danave dauwag amiya. 23 Mu wa gumbe amomewa, me kubvinivi. Taig yusipama awau danave aigne, meoya mu poeman tog umamivi, sira mu a muma koka ane.
24 Aigowawa meuma amog me togwanam veme, “Kokawa, kokawa, nu nonunwa natan aivi!”
Me wan yoig taig ge yawarat yusiwa dirum wane. Taig yusiwa yankwene sira undag botone. 25 “Ye anotumat yeuma ampa?” aigowawa dirumne. Mu terag a ake gara wa ano aya, “Apan mame bira? Me taig ge yoi gumbo wanewa mu noiwa auya.”
Apan Airapu Kukaeba Gaibuwa Warinamne
26 Mu at Gerasa apa amiya. Me poeman Gariri gambenwa gumbe. 27 Iesu awau aig visive dauwanewa, apan da nuntosane. Me airapu kukaeaba gumbe dodnewa sira me at kokawa apa onne. Me wape onan gwe onan babat dana kum yobenut wakeivi. Inaiinai meumawa meib di onne. 28 Me Iesu yaunewa, me kwat wag me amave aigne. Sira au wan kuiyaven waivi, “Iesu, God Painauvitwa Usiwa, nu gunup divi amon? Ne nun veni den watkukam nega!” 29 Kuiyawa Iesu airapu kukaeba dig wane apan mame gumbe yankweg dauwape. Airapu kukaeba evedni me kikikit yumne, meoya naniwa amawa murap gumbe tuya iyayapan amat me gumbe eme. Megara me murap tuiyawa togomiyane, sira airapu kukaeba atataine pomtone arawa aine.
30 Iesu me gumbe singui wane, “Ivugwa anin?” Me gara wane, “Riijon,”* Me mut igiyawa 6,000 mina dam mumawa. kuiyawa airapu kukaeba obiren me danave unig wakeya. 31 Sira mu Iesu gumbe nun waya me den dirumpe mu dukup epampa danave aig ampe.
32 Bui obiren tui gambenwa apa iyayapan amareme. Airapu kukaeba Iesu gumbe nun waya me bainda wape mu bui danave am unikpe, meoya Iesu mu gumbo bainda wane. 33 Airapu kukaeba apan danave dauwag uwayawa, mu bui danave am unigiya. Sira bui tui naunawa kintog erai wat amog awau danave aigiya nonowa naya.
34 Bui amareme igiyawa mu divi anin anewa yauya, sira mu kintog amog at kokawa ge at gwetoimu apa mame dirumiya. 35 Meve iyayapan mu Iesu divi anin anewa yautan oya dauwag onamiya. Mu Iesu gumbe uwag yauyawa, apan me airapu kukaeba danave dauwag ainewa, me wape enne sira nonewa oraimina gumbe Iesu amave yanwakene. Mu a aya. 36 Iyayapan mu yauyawa, iyayapan da gumbo dirumiya, apan me airapu kukaeba gaibuwa aninin wait inaine. 37 Meve at Gerasa igiyawa a ag Iesu diya yankwem aitan oya waya. Meoya Iesu wa gumbe dauwag kwem aine.
38 Apan me airapu kukaeba danave dauwag ainewa me gaibu aitan oya nun wane. Megara Iesu me baraune aig wane, 39 “Taig gwe aga sira anintom God ge gungap anewa mu diruma.” Meoya apan kweg aine sira Iesu anintom menan anewa at kokawa undag dirumne.
Otau Boanewa Ge Vesin Yuwaranewa
40 Gare Iesu taignewa, iyayapan obiren kaiwa kaiwa waniya. Kuiyawa mu undag menan amareme. 41 Meve apan iviwa Jairas, me sinagogu namuyoiyoi abnawa, me uwag Iesu amave aig gwe meuma gaibu ongetan oya nun wane. 42 Kuiyawa me gwaitawa desiromiren, otau bairawan 12 mina. Me boaivi. Iesu aiviwa, iyayapan undag garaman ag Iesu gumbe amiya. 43 Vesin da wakene. Me bairawan 12 danave ganigani warivi. Megara bira da oma den ane warinamne. 44 Me Iesu daieven uwag wape meumawa ginawa yumne. Meve ganigani wariviwa me tatevit gomane.
45 Iesu singui wane, “Bira ne yumnedne?” Mu undag uyai wayawa, Pita wane, “Kokawa, iyayapan obiren agoniyag ge manageme.”
46 Megara Iesu wane, “Bira da ne yumnedne. Ne yutunwa gunap dauwag aine anona.”
47 Meve vesin yaug anone me oma den ane yaug anog guwave umpe. Me daramipam uwag me amave aigne. Iyayapan undag namuwo, me wane divi oya Iesu yumne sira aninin tatevit inaine. 48  Ruk 7:50Meve me gumbe Iesu wane, “Gwaitan, anotumat geuma ge warinam genne. Yum gumbe aga.”
49 Iesu ande gae waiviwa, Jairas me sinagogu namuyoiyoi abnawa, me gweyawa apa apan da onnewa wane, “Ge gwaitagwa botone. Meoya toewanewan abnawa sira danadawai den wana.”
50 Iesu anog Jairas gumbe wane, “A den a, anotumat a, me sira inaipe.”
51 Me Jairas gweyawa uwanewa, me iyayapan gaibu uniktanwa watai munne. Me Pita, Jon ge Jemus, ge ud inamamawa mukut gaibu unigiya. 52 Meve, iyayapan undag gwaitawa oya iruwag danadawai aueme. Iesu dirumwane, “It yankweya. Me den botone. Me kubvinivi.”
53 Mu anoya me botone, meoya me gumbe iyagau ag toveme. 54 Megara Iesu gwaitanwa nanive wan aug wane, “Ne utunwa, wan yoiya!” 55 Me guwawa taigne, sira tatevit me wan yoine. Meve Iesu dirumne divi da waniya nape. 56 Inamamawa teraya. Megara Iesu gwangwan dirumne bira da gumbe den waya me anin anewa.

8:2: Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Ruk 23:49

8:10: Ais 6:9-10

8:16: Mat 5:15; Ruk 11:33

8:17: Mat 10:26; Ruk 12:2

8:18: Mat 25:29; Ruk 19:26

*8:30: Me mut igiyawa 6,000 mina dam mumawa.

8:48: Ruk 7:50