2
God Waiyagimtanwa Oya Toewanivi
Meoya namuirenwa ne mame watan eni. Iyayapan undag ge kin ge nau koukawa eme igiyawa munan anog nun waigimiya, sira mu munanwa oya dividivi oraiwa aigimtanwa oya nun waigimiya, sira gaun waigimiya. Me nu oma ane God gumbe iyakaisi ge oraiwa gumbe, iyaigit ge yum inaiinaiba gaibu wakeigimtan oya. Meib atawa God me nu Waita Abnawa numa namive me oraivit sira God degadega ape. God imive iyayapan undag waita aupe sira natawa yaug anope. God me desiromiren. God ge iyayapan yapowo yapavewa me desirom. Me apan Keriso Iesu. Rom 3:29-30; Gar 1:4Keriso me iyayapan undag sira gwiruwattan oya membovit keb ag munne. Dividivi mame kum oraiwa gumbe anewa iyayapan yaug anotan oya. Apa 9:15; Gar 2:7-8; 2Ti 1:11Mame oya, ne wagomiya nedne gae umum waigimtan abnawa ge apasoro ana.—Ne natawa dirugeni uga onan,—God ne wagomiya nedne, sira toyau abnawa ana Ju onan igiyawa mu gaibu anotumat ge natawa toyau muntan oya.
Meoya ne imunap apan den danapiriwape, diguragut den ape, sira naniwa iyakaisiyapama wan enagat nun wape.
1Pi 3:3-5Ebu desiroma, vesin gaibu, mokona enwapeyawa gumbe yaimoyai empe, kuiya gumewa gina ube den ape, gooru ge keri ge gara kokawa wapeyawa gumbe onan. 10  1Ti 5:10Megara inaiinai oraiwa gumbe ben watpe, kuiyawa mu God waieme vesinowa. 11 Vesin mu iyaigit ge nouwa avigimpe, sira yaug anoigimpe. 12  1Ko 14:34Ne bainda den wana vesin toewanewan ape sira vesin apan painau den tui aupe. Megara di noiwa iyaigit anoigimiya. 13  Gen 2:7,21-22; 1Ko 11:8-9Apan Adam me God namu wadne, meve vesin Ivu God wadne. 14  2Ko 11:3; Gar 3:1-6Adam amaorot den aune, megara vesin me amaorot aug kukaeba ane. 15 Megara vesin me mokona gumbe anotumat, baigan ge iyakaisi amaraiviwa, me waita aupe ud iyaigimtanwa gumbe.

2:6: Rom 3:29-30; Gar 1:4

2:7: Apa 9:15; Gar 2:7-8; 2Ti 1:11

2:9: 1Pi 3:3-5

2:10: 1Ti 5:10

2:12: 1Ko 14:34

2:13: Gen 2:7,21-22; 1Ko 11:8-9

2:14: 2Ko 11:3; Gar 3:1-6