7
Memgebip Guwaguwawa
Tatangwanen, ye den yaug anoyana? Gwangwan me wakeiviwa abnawa menan yusiwa aug nau aigimpe.—Ne iyayapan Gwangwan yaveg anoyawa mu gumbo veni.— Vesin memawa aunewa me memawa gaibu Gwangwan gumbe tug wakeivi, memawa wakeivi kumiwa apa. Megara memawa bo topewa, meve vesin me Gwangwan gumbe yankwepe. Meoya vesin memawa wakenewa kumiwa apa apan da gaibu nag vinigimpewa me wape uinantaraki vesinawa. Megara memawa bo apewa, meve apan da gaibu nag vinigimpewa, me uinantaraki vesinawa onan. Kuiyawa vesin me Gwangwan gumbe wait yankwene.
Rom 6:2,11Tatangwanen, me meib desiroma. Ye wait Gwangwan gumbe bo ayana, Keriso kwapiwa gumbe. Me apan da gaibu ye yunat atanwa oya sira meve God oya natawa intan oya. Apan me boriruwayawa gumbo sira inainewa abnawa. Nu kwapunwa gumbe waketunewa kumiwa apa, nu bo natawa meuma autu, kuiyawa anoano kukaeba obiren me Gwangwan gumbe kwapunup nau wareme. Rom 8:2; 6:4Megara nu wait Gwangwan me tam nunnewa gumbe boriruwatu. Meoya nu Gwangwan gumbe wait yankwetu, gare mame nu God nauwawa ete Guwawa mataiwa gumbe, gigirum namuwa gumbe onan.
Kukaeba Gumbe Anopipanum Ag Doreni
Eks 20:17; Deu 5:21Nu anin waton? Gwangwan me kukaeba go? Onan di. Megara ne Gwangwan den yaug anopopo ipawa, kukaeba den yaug anona. “Dividivi tamtan oya nun den waigima,” Gwangwan meib den wanewa, ne den yaug anona dividivi tamtan oya nun waigimtanwa me gwambe. Megara kukaeba me Gwangwan mame gumbe kumiwa aune sira ane ne nonenmagave dividivi undag tamtan oya nun wana. Gwangwan den wakenewa, kukaeba me bo anewa. Ne watavit wakena Gwangwan gumbe onan. Megara gwangwan uwanewa kumiwa apa, kukaeba inaine, sira ne bo ana. 10 Meoya ne mameib yaug anona. Gwangwan mame di amara nunigimpe inaiinai oya, megara me amara nunigimpe bo kumive.
11  Gen 3:13Kuiyawa kukaeba me kumiwa aune sira gwangwan mame gumbe gunap ugai nedne, sira gwangwan gumbe ne to nedne bo ana. 12  1Ti 1:8Meoya Gwangwan me iyakaisiyapama, gwangwan gaibu iyakaisiyapama sira bainda ge oraimina. 13 Meve oraiwa mame bo aug wag negne? Onan di. Me kukaeba. Kukaeba me oraiwa mame gumbe bo aug wag negne. Mame gumbe kukaeba me taibe ane, sira gwangwan gumbe me kukaeba kokavit di ane.
14 Nu yaug anotu Gwangwan me guwawa mina. Megara ne apan kukaeba abnawa. Ne gwiruwat negiya, sira ne kukaeba ankwatave wakeeniwa. 15  Gar 5:17Ne den yaug anoeni aninin eni. Ne den eni divi atan anoeniwa. Ne eniwa me topayeniwa. 16 Ne topayeniwa eni ipewa, natawa me ne Gwangwan me oraimina oya bainda veni. 17 Meoya me aiviwa ne onan, megara kukaeba me ne gunap wakeiviwa aivi. 18 Ne yaug anonawa ne gunap kwapunwa danave ano oraiwa den wakene. Kuiyawa evedni ne imunap ano oraiwa atan anoeni, megara ne me den eni. 19 Ne ano oraiwa atan anoeni, megara den eni. Ne ano kukaeba atanwa den anoeni, megara me ne eni. 20 Ne divi da den atan anoeniwa megara eniwa, me ne onan, megara kukaeba me ne gunap wakeiviwa aivi.
21 Meoya ne imunap ano oraiwa atan anoeni, megara ne gwangwan yauna me ano kukaeba ne gunap wakene. 22 Kuiyawa ne apan dananaba oya degadega eni God Gwangwan meuma gumbe. 23  Gar 5:17; 1Pi 2:11Megara kwapunwa danave gwangwan da wakene. Me mut aivi nonenmagawa gwangwaneba gaibu, sira aune, sira me ane ne nog abnawa me kukaeba gwangwaneba ankwatave wakenewa ana. Ne meib yaug anona. 24 Ae, ne anokukam abnawa! Bira ne bo mame kwapunwa gumbe waita nekpe? 25  1Ko 15:57Ne God gumbe Ayapan numa Iesu Keriso oya yusipamit gaun veni.
Meoya ne nonenmagawa danave God Gwangwaneba nauwawa eni, megara kwapunwa danave kukaeba gwangwaneba nauwawa eni.

7:4: Rom 6:2,11

7:6: Rom 8:2; 6:4

7:7: Eks 20:17; Deu 5:21

7:11: Gen 3:13

7:12: 1Ti 1:8

7:15: Gar 5:17

7:23: Gar 5:17; 1Pi 2:11

7:25: 1Ko 15:57