6
Kukaeba Gumbe Bo Atanwa Ge Keriso Gumbe Inaigittanwa
Meve nu anin waton? Nu kukaeba danave wakeigimta God ano oraiwa koka aigimtan oya? Onan di. Nu wait kukaeba gumbe boriruwatu. Aninin nu oma ane kukaeba danave inaiinai aug wakeigimton? Gar 3:27Go, ye den yaug anoene go? Nu undag Iesu Keriso gumbe babataito autu. Natawa me bo meuma gumbe babataito autu. 1Ko 2:12Meoya nu Keriso bo meuma gumbe babataito autu, me gumbe Keriso gaibu sig um nunne. Me Mamawa eyawa meuma gumbe, Keriso sira inaine boriruwayawa gumbo mina, nu gaibu inaiinai mataiwa gumbe vinigimtan oya.
Nu Keriso gumbe toboraigimta ipewa, sira nu Keriso bo meuma mina boriruwaigimta ipewa, Keriso sira inaine mina nu meib inaigitta. Gar 5:24Nu mameib yaug anotu. Nu apan namuwa Keriso gaibu korosi egave boriruwaya. Natawa mamaib. Kukaeba kwapiwa wakukamne, kukaeba ankwatave nau eme igiyawa yankwetan oya. Boriruwaya igiyawa mu kukaeba gumbe yankweya.
Nu mamaib anotumat ete. Nu Keriso gaibu bo ata ipewa, nu Keriso gaibu sira inaigitta. Nu mamaib anotu, Keriso boriruwaya igiyawa gumbo sira inaine, bo den ape, bo Keriso gumbe oma den ane nau ape. 10 Kuiyawa Keriso me koni desirom mekut kukaeba numa gumbe bo ane. Keriso inaiviwa me God gumbe inaivi.
11  2Ko 5:15; Gar 2:19Ye mameib anoigimiya. Ye bo igiyawa kukaeba gumbe. Sira ye God gumbe wakeene igiyawa Keriso Iesu gumbe. 12  Gen 4:7Meoya bo atanwa kwapuiwa oya kukaeba den kwemiya nau aigimpe, sira ye ano kukaeba yeuma oya noiwa den aug aigimiya. 13  Rom 12:1Sira ye kwapuiwa da den kukaeba aineba ape kukaeba atan oya. Megara ye yembovit oraimina aineba ape, sira God gumbe puyo aya, kuiyawa ye boriruwaya igiyawa gumbo sira inaigisiana. 14  1Jn 3:6Meoya kukaeba me yenan nau den watpe. Kuiyawa ye Gwangwan ankwatave den wakeene, megara God ano oraiwa ankwatave wakeene.
Oraivitwa Ankwatave Nau Eme Igiyawa
15 Nu anin waton? Nu Gwangwan ankwatave den wakeete, megara God ano oraiwa ankwatave wakeete, meoya “Kukaeba ata,” nu wata? Onan di. 16  Jon 8:34; 2Pi 2:19Ye mame den yaug anoyana? Ye yembovit puyo ag ankwatave nau ene igiyawa mina noiwa auyawa, ye me gumbe ankwatave nau ene igiyawa aya. Ye kukaeba ankwatave nau ene igiyawa ayawa matai bo aya, megara noiwa autanwa ankwatave nau ene igiyawa ayawa ye matai oraimina aya God namive. 17-18 Ne God gumbe gaun veni, kuiyawa ye watavit kukaeba nauwawa ene igiyawa, megara gare toewan yemnewa natawa nonemagewa gumbe noiwa auyana, kukaeba gumbe yankweyana, sira oraiwa ankwatave nau eme igiyawa ayana.
19 Ye kwapuiwa gumbe yusi uwane, meoya ne iyayapan ebuwave veni. Ye watavit kwapuiwa miyot ge Gwangwan togomiyatan ankwatave nau ene igiyawa ayana, sira egave ye Gwangwan togomiyayana. Megara gare mame ye kwapuiwa keb aya, kwemiya me oraiwa God ankwatave nau emewa ape, sira ye meib di iyakaisi aigimiya. 20 Ye kukaeba ankwatave nau ene igiyawa kumiwa apa, ye oraiwa God namive me gumbe den anog wakeyana. 21 Gare mame di ye me oya ubmam ene. Me kumiwa apa, ye oraiwa da auyana? Dividivi mame oieba me bo. 22 Megara gare mame di, ye kukaeba yankweg God ankwatave nau ene igiyawa ayana. Ye natawa me gumbe iyakaisi ayanawa auyana. Mame oieba me inaiinai yaibobot. 23  Rom 5:12,15Kukaeba garawa me bo. Megara God puyowawa me inaiinai yaibobot me Ayapan numa Iesu Keriso nuniviwa.

6:3: Gar 3:27

6:4: 1Ko 2:12

6:6: Gar 5:24

6:11: 2Ko 5:15; Gar 2:19

6:12: Gen 4:7

6:13: Rom 12:1

6:14: 1Jn 3:6

6:16: Jon 8:34; 2Pi 2:19

6:23: Rom 5:12,15