9
God Isuraeru Wat Gomiya Munne
Ne Keriso danave natawa di diruieni, uga mina onan. Ne nonenmagawa oraiwa gaibu mamaib Guwawa Iyakaisiyapama gumbe taibe veni. Ne nonenmagave anogugut kokavitwa ag danadawai evedni aueni. Eks 32:32Ne den apopo ipawa ne Keriso gumbe ube anekpopo, tatanaiwa munan sira kwapunwa desiroma igiyawa munan. Ne den apopo ipawa ne diguragut abnawa munan. Eks 4:22; Rvt 1:1–10:20; Sam 147:19; Rom 15:8; Ibr 9:5Mu Isuraeru igiyawa. Usitainaven atanwa, eyawa, God agiyawa iyayapan munan, Gwangwan autanwa, taparoro, ge agi mu mumawa. Isimuranaiwa mu mina mumawa. Keriso me mina kwapiwa gumbe mu gumbo uwane. Keriso mame me opa painau, sira God wattenewa undag mu ankwatave. Keriso me God me nu waiyaigimtan. Amen.
Megara God gaiyawa me yusiwa onan den ane. Kuiyawa nu oma den ane wata Isuraeru apa onamiya igiyawa undag mu Isuraeru. Gen 21:12Sira nu oma den ane wata Ebraam gumbe yaig onamiya igiyawa undag mu usitainawa. Kuiyawa me, “Aisak gumbe yaig onamiya igiyawa mu veme ge ututainagwa apa yaieg onamiyawa.” Gar 4:23Natawa me ud kwapuwa gumbe yaiyawa mu God usitainawa onan. Ud agi gumbe yaieg onamiyawa mu usitainawa yaieg onamiyawa. Gen 18:14Agi gaiyawa me mamaib. “Ne bairawan umaewa ne mapa sira taig onetna gare mame mina. Sira Seira kikiyan apan baraupe.”
10 Mame mekut onan. Nu isimuranaiwa Aisak gumbe Rebeka bugane. 11-12  Gen 25:23Usitainawa mu den yaiya sira oraiwa ge kukaeba den aya kumiwa apa, Rebeka me umum anone, “Tatawa me gwaneba nau meuma atan abnawa ape.” Kuiyawa God anoiviwa me yusipamit yoivi, divi da atanwa gumbe onan, megara Ayapan me iyayapan munan auwaiviwa gumbe. 13  Mak 1:2-3“Ne Jekob gumbe baigan ana, sira Eso anokukam ana,” meib tene.
14 Meve nu anin waton? Ano kukaeba da God gumbe go onan? Onan di. 15  Eks 33:19God me Mosisi gumbe wane,
“Ne iyayapan ano muneniwa anomuneni,
sira ne iyayapan mu nenan danadawai auemewa munan danadawai aueni.”
16  Epe 2:8Meoya iyayapan anoano mumawa emewa me natawa koka onan, megara God anoano meuma nuniviwa me natawa koka. 17  Eks 9:16Baiboru me Parao gumbe wane, “Ne ge agemna wan yoiya, kuiyawa ne imunap yutunwa toyau muntna ge gungap, sira at undag ne ivunwa yaug anope.” 18 Mame mina, God me iyayapan ano meuma muntan anoiviwa ano meuma munivi, sira me iyayapan ano meuma muntan topayaiviwa munan topayaivi.
19 Ye ne gunap mamaib waya, “Meib aigimpe ipewa, divi oya God iyayapan gumbo pui yuwamivi? Bira me God yumateba topayane?” 20  Ais 29:16; 45:9Megara apan. Ye God topayene. Ye bira? Wattenewa oma ane wape wattene abnawa gumbe, “Dimbae oya ge ne mameib anegana?” 21  Jer 18:6Ui warivi abnawa me yusiwa gaibu go onan? Piyu gumbe me oma ane ui warampe dividivi oraiminawa oya, sira ui warampe dividivi kukaeba oya.
22 God mamaib anoivi ipewa, me aninin? God imive danapiriwape, sira yusiwa toyau mumpe. Megara anoano oraiwa koka gumbe uiwa nikiag amaraivi, sira me ui me God watkukamtan anoiviwa den watkukampe. 23 Me gaibu eyawa koka toyau nuntan oya. Ui me ano muniviwa wakeya. God ui me wait tamibarip aneve wakeya. 24 Nu ui me ano nuniviwa. God nunan auwane Ju igiyawa gumbo mu mukut onan megara Ju onan igiyawa mu gaibu. 25-26  Ose 2:23 Ose 1:10Osea Bukaeba danave me waivi,
“Mu ne iyayapan neuma onan, megara ne auwatnawa mu ne iyayapan neuma.
Sira mu iyayapan mu ne den baigan munnawa, megara ne auwatnawa mu ne baigan muneniwa.
Ne wana, ‘Ye ne iyayapan neuma onan.’
At desiroma apa, mu wape God wakeiviwa usitainawa.”
27  Ais 10:22-23Sira Isuraeru munan, Aisaya mamaib kwaruwane.
“Isuraeru usitainawa mu obiren, poeman visive nuge mina.
Megara iyayapan wakeyawa mukut mu waita mumpe.
28 Ayapan gae meuma undag aug oraimina sira tatevit ape piyu egave.”
29  Ais 1:9Sira Aisaya namu wane mina.
“Ayapan yusipamitwa me utuntainunwa den numpa ipawa,
nu Sodom mina apono,
sira Gomora mina apono.”
Isuraeru Anotumat Onan
30 Nu me anin waton? Ju onan igiyawa mu oraiwa oya didimama den aya, megara oraiwa auya. Natawa mamaib, oraiwa me anotumat gumbe. 31 Megara Isuraeru me oraiwa gwangwaneba diunewa mu oma den ane auya. 32  Ais 8:14Divi oya? Kuiyawa mu anotumat gumbe den diuya, megara mu dividivi atanwa minawa gumbe diuya. Mu amawa totariyatanwa an me gumbe amowa toya. 33  Ais 28:16; 1Pi 2:6Me mamaib tenewa mina.
“Yauya. Ne Saion apa amawa totariyatanwa anawa ge an koka
me ape uyug aigatanwa tetna.
Bira da me gumbe anotumat ape ipewa, me ubmam den ape.”

9:3: Eks 32:32

9:4: Eks 4:22; Rvt 1:1–10:20; Sam 147:19; Rom 15:8; Ibr 9:5

9:7: Gen 21:12

9:8: Gar 4:23

9:9: Gen 18:14

9:11-12: Gen 25:23

9:13: Mak 1:2-3

9:15: Eks 33:19

9:16: Epe 2:8

9:17: Eks 9:16

9:20: Ais 29:16; 45:9

9:21: Jer 18:6

9:25-26: Ose 2:23

9:25-26: Ose 1:10

9:27: Ais 10:22-23

9:29: Ais 1:9

9:32: Ais 8:14

9:33: Ais 28:16; 1Pi 2:6