2
Umum Waivi Yaimoyai Anota
Meoya aninin anotunewa nu yaiyai nonunup amarata, sira nu den kainto toigimta. Gar 3:19Gae aneya gumbe wanewa yusipamit wan yoivi, sira gae togomiyaiviwa sira gae noiwa den aviviwa mu undag pui auya. Ayapan gaiyawa me kokavit yusipama, aneya gaiyawa me mina onan. Ibr 10:29; 12:25Nu waita mame oraiminavitwa topai atawa, me aninin nu guwave anton? Me mina den ane nu ata. Waita waita mame, me wait namuiren Ayapan wane, sira Iyayapan mu anoyawa mu mame wag kiniyag nu meve did nuniya. Mak 16:20; 1Ko 12:4,11God me mina me gumbe taibe ane. Me oya, God ane guwaguwawa, gina anat ge irayauyau. Sira puyo me Guwawa Iyakaisiyapama me anoano meuma gumbe kep aiviwa gumbe God taibe ane.
Mamunwa God Ane Iesu Me Tatanaiwa Mina Ane
God ane, piyu mame oniviwa me gare mame vetewa, me matai aneya noiwa den aupe. Sam 8:4-6Megara apan da buka danave mamaib taibe waivi,
“Apan me aninin? Divi oya ge apan me oya anoege?
Apan usiwa me aninin? Divi oya ge me auwag amarege?
7-8 Ge ana me aneya ankwatowo ane,
megara ge eyawa ge ayamat kuiyave keret yusipama barauwana,
sira me dividivi undag me ama danave teana.”
God dividivi undag me ankwatave baraunewa kumiwa apa, me ankwatave da den wakenewa God me den kwene. Dividivi undag me apan ankwatave di wakeigimpe, megara gare mame nu meib den yavete. Pir 2:8-9Megara nu Iesu yavete. Mamunwa God ane Iesu kusi yan ane aneya mina onan. Bo edawaeba gumbe me kin keret aune eyawa ge ayamat gumbe. Me bo demtawa aug yaune, iyayapan undag munan, God ano oraiwa gumbe.
10 Eyawa oya usitainawa obiren tam aitan oya, God ane, namuyoiyoi abnawa waita oya edawai obiren gumbe undagit oraivit ane. Me God gumbe oraivitwa, kuiyawa dividivi undag me God oya sira dividivi undag me God gumbe. 11  Mat 25:40Apan da bira ape iyakaisi, sira iyayapan mu ane iyakaisi ayawa, mu duwam megara desirom. Meiba oya Iesu me ubmam den ane megara munan wane, “Tatanaiwa.” 12  Sam 22:22Me wane,
“Ne ge ivugwa tatanaiwa dirumpna.
Siosi danave ne bererin gumbe waiya gentna.”
13  Ais 8:17-18Sira wane,
“Ne me gumbe anotumat eni.”
Sira wane,
“Yauya ne ge utuntainanwa mu God nednewa.”
14-15  1Jn 3:8; Rev 12:10Usitainawa undag di ge kwapuwa gumbe, meoya me mina di ge kwapiwa gumbe. Bo apa, Seitan me bo yusiwa gumbe wakenewa wakukamne. Sira me gumbe, iyayapan kwemne, kuiyawa iyayapan mu inaiinai muma kumiwa apa bo aeba gumbe ankwatave nau eme igiyawa wakeya. 16 Me Ebraam usitainawa yaieg onamiyawa gumbo waita munivi, aneya gumbo onan. Me natawa. 17 Meoya God gumbe, pirisi painauvitwa me anogugut oraimina ge anotumat oraimina aunewa atan oya, dividivi undag mu gumbo Ayapan me tatanaiwa mina ane. Me iyayapan kukaeba muma yankwetan oya. 18 Ayapan me amaorot aug edawai aune, meoya me oma ane iyayapan mu amaorot auemewa gumbo waita munivi.

2:2: Gar 3:19

2:3: Ibr 10:29; 12:25

2:4: Mak 16:20; 1Ko 12:4,11

2:6: Sam 8:4-6

2:9: Pir 2:8-9

2:11: Mat 25:40

2:12: Sam 22:22

2:13: Ais 8:17-18

2:14-15: 1Jn 3:8; Rev 12:10