22
“Tatangwanen ge mamanaiwa. Gare mame yenan paparavintan eniwa watna ye anoya.” Poru gae Ibru gumbe waivinewa anoyawa, mu undagit di noi iyadmusia.
Meoya Poru gae di yunad waivi. Apa 5:34“Ne Ju abnawa me Sirisia danave Tarusas apa yainawa. Ne toimu me danave koka ana, sira Gamarieru ankwatave wagonaiwa Gwangwan mumawa oya yaigipamit gigirumawa tena. Ye undag gare enewa mina ne God oya kokavit anona. Apa 8:3Ne ebu mame gumbe edawai munna, murap gumbe apan vesin tuwamna, nog danave emena, sira upeba boriruwaya. Mame oya, pirisi painauvitwa ge iyayapan koukawa daiboru koka muma mu nenan taibe wape. Ne gigirum mumawa me iyayapan mame tatawaiwa oya teyawa auna, sira Damaskas oya kweg anedna. Kuiyawa nu me apa wakeyawa igiyawa tuwam, mu tam Jerusarem ongetan sira ibnawa muntan oya.
Meve angeniwa kum kuiyunup apa, ne Damaskas koni uwatan eniwa, tatevit eyawa kokavit gunap birorot yune esine. Ne piyu egave aidnawa, noiwa anona nenan wane, ‘Sauru, Sauru, ge divi oya edawai negege?’
Meve ne garawa wana, ‘Ayapan, ge bira?’ Apan asime garawa wanewa, ‘Ne Nasaret apan Iesu me edawai negegewa.’ Iyayapan mu ne gunap wakeyawa eyawa asime yauya sira a aya, megara me noiwa me nenan waiviwa mu yaiyai den yaug anoya.
10 Ne singui wana, ‘Ayapan, ne divi atna?’ Ayapan nenan wane, ‘Wan yoiya, Damaskas aga. Asime apa divi ge atanwa matai ge dirukpe.’ 11 Megara eyawa yusiwa meuma oya yanganwa oma den ane yangut ana. Iyayapan mu ne gaibuwa naninap aug Damaskas unigiya.
12 Me apa apan da iviwa Ananias wakene. Me Gwangwan numa gumbe anotumat oraiwa aiviwa abnawa, sira me me apa wakeemewa Ju igiyawa undag me apa wakeemewa danowo mu menan ebnotu eme. 13 Ananias uwag ne megiyanap yoig wane, ‘Tatan Sauru, oma ane ge yawa.’ Sira me koniwa apa ne oma ane apan me yauna.
14 Me mamaib wane, ‘Isimuranaiwa God mumawa me genan wat kiniyane, sira me ano meuma yaug anoa, sira Ayapan oraiwa yawa, sira gae meuma noive waiviwa anoa. 15 Ge yangagap yaug anoanawa a, sira iyayapan undag gumbo ge divi yawanawa sira anoanawa diruma anope. 16 Divi oya topai ege? Wan yoiya. Me iviwa gumbe babataito a, sira kukaeba geuma muina.’
17 Mamaib ne Jerusarem sira taig anedna, sira temporu arawa danave nun veniwa, ne uyavi mina vinna, 18  Apa 9:29-30sira Ayapan yauna. Ayapan gae waivi, ‘Tate Jerusarem gare mame di kweg aga, kuiyawa nenan oya taibe wanawa mu den anog aupe.’
19  Apa 8:3; 26:9-11Meve ne garawa wana, ‘Ayapan, mu yaug anoya ne sinagogu dada dana anotumat genan eme igiyawa tam nog danave tena, sira murap gumbe gudna. 20  Apa 8:1Sira Stepen me genan boinewa diyawa aignewa, ne me apa wakena, sira yutuwa munna, sira me toeme igiyawa wape muma amareni.’
21  Apa 9:15Meve Ayapan ne didneg wane, ‘Aga, ne ge baraugentna aramawa Ju onan igiyawa gumbo.’ ”
Poru Me Romu Sinsin Apan
22 Iyayapan Poru gae wag mame waiviwa anoeme, megara gare mame kwaruwaya, “Apan mame minawa piyu egave atan auya. Me tota di boipe.”
23 Meve iyayapan boboi ge kwaruwaya, wape muma painau emiya, sira atapupu owan kwiminau emiya. 24 Meoya mut namuyoiyoi abnawa kokawa dirumnewa Poru aug mut igiyawa gweyowa unig ampe. Sira me yaug anotan anoivi divi oya iyayapan kwat Poru gumbe mamaib veme. Meoya me dirumne me murap gumbe tog singui ape. 25  Apa 16:37Mu Poru murap gumbe me totanwa oya tuyawa, Poru senturion* Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa. me asime yokeivinewa dig wane, “Keptete den baraune sira Romu sinsin apan murap gumbe tope, me bainda go?”
26 Senturion mame anonewa, me mut namuyoiyoi abnawa kokawa menan aine umum dine, “Ge divi a? Apan asime me Romu sinsin apan.”
27 Mut namuyoiyoi abnawa kokawa me Poru menan aine singui ane, “Ne didnega, ge Romu sinsin apan?” Poru wane, “E, ne meme.”
28 Meve mut namuyoiyoi abnawa kokawa wane, “Ne sinsin apan atan oya anmaga koka barauna.” Meve Poru wane, “Ne Romu sinsin danave yoina.”
29  Apa 16:38Meoya iyayapan mu Poru gumbe singui watan emewa, tatevit me gumbe atan siririyag amiya. Sira mut namuyoiyoi abnawa kokawa yaug anone Poru me Romu sinsin apan, me a ane kuiyawa murap sein gumbe Poru tuya.
Daiboru Kokavitwa Namive
30 Oiyat umae, mut namuyoiyoi abnawa kokawa me divi oya Ju igiyawa mu Poru gumbe keptete barautan oya anotan anoivi, meoya me dirum wane Poru aiyan murapeba sein gumbe tuyanawa atan vesiya. Sira me dirum wane pirisi koukawa ge Daiboru Painauvitwa igiyawa undag agoniyape, Poru aug amiya, sira namuwo yoine.

22:3: Apa 5:34

22:4: Apa 8:3

22:18: Apa 9:29-30

22:19: Apa 8:3; 26:9-11

22:20: Apa 8:1

22:21: Apa 9:15

22:25: Apa 16:37

*22:25: Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa.

22:29: Apa 16:38