5
Siosi Amareme Igiyawa Ge Ud Mataiwa
Siosi namuyoiyoi igiyawa guniyap wakeyawa mu gumbo ne anoeniwa dividivi undag mame ye matai aya. Ne mina gaibu siosi namuyoiyoi abnawa, ge Keriso edawai meuma yaug anonawa abnawa, sira eyawa me matai uwapewa gaibu autan eni abnawa. Jon 21:15-17; Apa 20:28God mae sip meuma guniyap wakeyawa amat amunigimiya. Ye yaiyai aya danapiripam onan. Garawa anmagawa autanwa oya onan, nonemageyap nau aya. 2Ko 1:24; Pir 3:17; Tai 2:7God anotumat yennewa gumbe ye apan kokawa den aya. Ye gwe gwe yeuma sip meuma gumbo guwaguwawa aya. Mae sip amaraivi abnawa kokavitwa uwapewa, ye eyawa keret meuma me den kukaiviwa me auya.
Pro 3:34; Epe 5:21; Jms 4:6Ebu desiroma mina, ud mataiwa, ye namuyoiyoi igiyawa nouwa auya. Mokona garagara aya. Kuiyawa
“God apanapan eme igiyawa topai munivi,
sira ano oraiwa mokona igiyawa munivi.”
Mat 23:12; Ruk 14:11; Jms 4:10Meoya God naniwa yusipama ankwatave mokona aya. Kuiyawa God me kum oraiwa gumbe ye matai owan auyempe. Mat 6:25-30Ye danadawai yeuma undag God gumbe baraug yankweya. Kuiyawa God ye amat ayenigimpe.
1Te 5:6Yaiyai wakeg amaraigimiya. Seitan me anavi yeuma. Me mae raion me ug tog waiviwa mina mae natan oya yobag gigivi. Epe 6:11-13; Jms 4:7Anotumat gumbe yusipamit owan yoig Seitan topayaya. Ye yaug anoyana, iyayapan mu tateaiwa piyu mame danave wakeyawa mu danadawai demtawa desiroma auya.
10 God gumbe ano oraiwa undag noidauwane. Me God me Keriso gumbe eyawa yaibobot danave yenan auwanewa. Ye danadawai auene, megara kum koniwa onanapeve God aiyempe oraiminavit aya, aiyempe yusipamit owan yoiya, aiyempe yutuiwa wape, sira aiyempe siwavit yokeigimiya. 11 God gumbe yusiwa meib di wakeigimpe evedni viripusi onan. Amen.
Gaun Oieba
12  Apa 12:2,25; 13:13; 15:22,37-40Ne yaug anona Sairas* Namu teyawa danave desirom waiviwa me iviwa Siruvanus. me anotumat oraiwa abnawa. Me waita meuma gumbe, ne taibe gigirum tena, ye yutuiwa wag diruiyentan oya sira mame me God ano oraiwa meuma natawa wag toyau yemtan oya. Ano oraiwa mame danave owan siwavit yoiya. 13  Apa 12:2; 2Ti 4:11Vesin da guniyap wat gomiyanewa me Babiron apa wakenewa me gaun meuma guniyap waivi. Sira utunwa Mak gaibu gaun waivi. 14 Ye baigan uwatotoaeba gumbe gaun garawan aya. Ye undag Keriso gumbe wakeenewa, yum guniyap wakeigimpe.

5:2: Jon 21:15-17; Apa 20:28

5:3: 2Ko 1:24; Pir 3:17; Tai 2:7

5:5: Pro 3:34; Epe 5:21; Jms 4:6

5:6: Mat 23:12; Ruk 14:11; Jms 4:10

5:7: Mat 6:25-30

5:8: 1Te 5:6

5:9: Epe 6:11-13; Jms 4:7

5:12: Apa 12:2,25; 13:13; 15:22,37-40

*5:12: Namu teyawa danave desirom waiviwa me iviwa Siruvanus.

5:13: Apa 12:2; 2Ti 4:11