9
2Ko 8:1-7 Iyakaisi igiyawa munan nauwawa mame oya, ne den anoeni gigirum yenen tetna. Kuiyawa ye wait yaug anoyana. Ne anona ye imuyap yusipamit waita muntan anoene. Ne Masedonia igiyawa gumbo yenan waiya munna. Ne dirumna at Akaia danave ye bairawan watau apa amatog keb atan oya tamibarip ene. Ye imuyap yusipamit wakenewa iyayapan obiren danowa auyana. Ne gwanenaiwa temuneni yenan omome, kuiyawa ne Masedonia igiyawa gumbo mame oya yenan waiya munnawa me matai den aikpe, sira ne diruina mina ye tamibarip atan oya. Kuiyawa Masedonia igiyawa upeba ne gaibu onampe mu yaupe ye tamibarip den ayanawa ye ubmam auya. Sira nu anotumat ai yentuwa nu gaibu ubmam auta. Ne anona me yenan oya oraimina, gwanenaiwa temuneni namunap yenan amdau onampe, sira mu kinuni yempe ye agi namu wayanawa tamibarip aya. Puyo mame tamibarip aya, sira da muniyawa me garawa oya den anoya. Me nonewa oraivit gumbe keb atan oya tamibarip aya.
Yawa Obiren Egamivi
Pro 11:24-25 Ne maib veni. Bira da desidesi egamiviwa me desidesi bope. Sira bira da obiren egamiviwa me obiren bope. Iyayapan desirom desirom me anoiviwa gumbe keb ape. Den topaipam keb ape, sira den ayape keb ape. Bira da degadega gumbe keb apewa God baigan awampe. God me oma ape God ano oraiwa meuma undag ye guniyap noidauwape. Kuiyawa God imiwa me kum evedni dividivi undag ye oma aiyempe, me gumbe ye nau yeuma undag oraimina aya. Sam 112:9 Maib tene,
Me egamne tam tawara onan igiyawa munne.
God namive oraivit meumawa meib di wakeigimpe yaibobot tunano.
10  Ais 55:10 God me iyayapan yawa egamtan oya yawa wampe natan oya nakwai wampe. Sira me ye gaibu yawa yempe. Ye yawa egamiyawa, God ape yawa egave koka ape ye magawa oraivitwa yeuma God namive in koka ape. 11  2Ko 1:11; 4:15 Ye ebu undag gumbe noidauwape keb ag da itan utan muntanwa oya. Meve me nu gunup God gumbe gaun ag wampe.
12 Kuiyawa nauwawa mame iyakaisi igiyawa dividivi anoemewa oma aimumpewa mekut onan, me God oya gaun obiren gumbe noidauwape. 13 Nau mame enewa ye yembovit taibe toyau munene. Ye Keriso gae oraiwa meuma taibe wag ebnotu ene mu yaupe. Ye keb ag mu munene sira iyayapan undag munene. Sira ye da muniyawa me garawa oya den anoene anope. Meoya mu God waiyape. 14 Mu yenan nun vemewa mu baigan gumbe ye ano yenigimpe. Kuiyawa God ano oraiwa ye yennewa me kokavit. 15 Dividivi undag God nu nunnewa me kokavitwa, meoya nu oma den ane gae wata. Meoya God gumbe gaun wanta.

9:1: 2Ko 8:1-7

9:6: Pro 11:24-25

9:9: Sam 112:9

9:10: Ais 55:10

9:11: 2Ko 1:11; 4:15