^
2 Tesaronika
Nun Ge Gaun Wanigimtanwa
Gwangwan Togomiyaiviwa Abnawa Uwape
Kinkin Yoiya
Nunan Oya Nun Waya
Ui Irai Irai Igiyawa Gumbo Yaukapa
Kaiwa Kaiwa Oieba