3
Kolomong-Auli 3 Krais-ni Liipa Mundurum Yima Pulu Yili-ni Penga Nimba Panjipa Mi Lirim Ung Konaliinga Kongunale Tenjilimele. Ung-Kona Akili Olandupa; Ung-Uiele Mandupa Mele Ung Te
 
3:1-6 Pulu Yili-ni Ung-Kona Mi Lepa Nimba Panjurum Ungeliinga Kongun Tinjili Yambumanga Ung Te
⸤Akiliinga-pe ‘aku-sipu teliu’ niker akili⸥ na-ni alsupu pulu monjupu nanu kape nimbu nanga bili nanu paka tombu tekerye? Mola yambu mare-ni telemele mele piliipu kene tembundu ‘Na tepu moliu mele eni piliangi.’ nimbu ‘Yambu te-ni pepá tunjupili.’ nimbu membu ombu eni liipu ora simbuye? Mola pepá aku-sili te eni ‘Na liipa tapunjupili.’ niku na pepá membu pupu yambuma liipu ora simbale manda toku singíye? Na moliu mele yambuma liipa ora silimú pepá akili eni Korin Krais-nga yambu na-ni numanu monjuliuma mindi. Na moliu mele ‘kanamili.’ niku kene yambuma-ni eni Korin-yambuma kambu mele toku piliilimili. Eni Krais-ni pepá topa mundurum molemele mele we-yambuma-ni kanolemele. Na-ni kongun teliu akili-ni Krais-ni pepá kanili turum. ⸤Akiliinga-pe⸥ pepá kanuna penjollo-ni ung te naa turum; kona molemú Pulu Yili-nga Minéle-ni pepá kanili turum. Pulu Yili-ni yunga kíli-ni ku-karaselenga bi topa Moses sirim mele tenga pepá naa turum; eni yambumanga numanuna turum.
Aku-sipu nikereliinga pulele i-sipa mele: Krais-ni nanga numanuna ung nimba silimú-na piliipu kene ‘Pulu Yili-ni na sika ‘yunga kongun tenjani.’ nimba makó turumele mundupa naa kelepa kongun teliu ili liipa tapunjupa tondulale silimú. Kongun nanga mólu.’ nimbu piliipu kene aku-sipu numanu tale naa pípili tondulu mundupu niker. Kongun teliu ili ‘Nanga tondulale-ni kapula teliu.’ aima manda naa nimbú. Na tondulu te naa pelemú. Pulu Yili yu-ni na tondulu silimú-na na-ni kongun ili kapula teliu. Pulu Yili-ni nimba panjipa mi lirim ung-konaliinga kendemande-yili ‘molani.’ nimba yu-ni tondulu silimú-na moliu. Ung-kona nimba panjipa mi lirim akili ui ⸤Moses mulupili Pulu Yili-ni Isrel-yambuma ung-mani sipa ku-ni ola⸥ bima topa ⸤“Teai.” nimba,⸥ nimba panjipa mi lirim mele mólu; ung-kona nimba panjipa mi lirim akili Pulu Yili-nga Minéle-ni “Wendu omba pípili.” nirim. Pulu Yili-ni ui Moses-ndu “Yambuma ung-mani si.” nimba yu nimba sirim ung kanuma-ni yambu mini pali kulungí ulu-pulele silimú; akiliinga-pe ⸤Pulu Yili-nga⸥ Minéle-ni oliu kona molupu konjupu mindi pumulú ulu-pulele silimú.
3:7-18 Pulu Yili-ni Penga Nimba Panjipa Mi Lirim Ung Konaliinga Tondulaliinga Ung Te (3:1-18 pali)
Pulu Yili-ni ku-karaselenga ung-mani topa ⸤Moses⸥ sirim ung-mani akuma-ni yambu molku kis-siku mindi pungí kupulanumele akisinjirim, akiliinga-pe ⸤ung-mani kanuma⸥ wendu urum kene Pulu Yili-nga tondulu talang puliele kene wasie wendu urum. Tondulu talang puli kanili Moses-nga kumbi-kerale panda turum kene, ena kanolemele kene monguma takele telemú mele Isrel-yambuma yunga kumbi-kerale kanuring kene eninga monguma takele tirim-na kapula naa kanuring. Akiliinga-pe penga ⸤ena mare omba purum kene⸥ ⸤Moses-nga kumbi-kerina⸥ talang purum kanili pora nirim. Kululi ulu-pulele pirim ung-manima wendu urum kene aku-sipa tondulu talang puliele kene wendu urum lem ⸤penga ekupu yambu kona molku konjuku mindi puli ulu-pulele molemú Pulu Yili-nga⸥ Minéle-ni silimú mélale-kene wendu olemú tondulu talang puliele aima olandupa tondulu naa pumbaye? ⸤Aima pumba.⸥ ‘Yambuma teku kis-silimelaliinga mindili nangi.’ nimba kongun telemú mélale méle-tondulu te wasie wendu urum lem ekupu yambuma ⸤liipa tapunjupa⸥ ulu-pulu-kísima mundupa kelepa enini liipa sumbi sinjilimú kongun telemú mélale méle-tondulu te wasie wendu okum méle-tondulu akili aima ola-kilia naa pumbaye? ⸤Aima pumba.⸥ 10 Ekupu wendu okum tondulu talang puli akili aima lakupa tondulu talang puli olandupale. Ui wendu urum tondulu talang puli akili aima mandupa. Akili ulu te mólu mele. 11 Pe ⸤Pulu Yili-ni mulú Sainai akuna ola ung uiele nimba panjipa mi lepa ung-mani sirim ungma⸥ pora nimbándu wendu urum ungma tondulu talang puliele-kene wendu urum lem ekupu ung kona nimba panjipa mi lekem ungele pora naa nimba, pepa mindi pumba ungele-kene wendu okum tondulu talang puliele aima ola-kilia naa pulimúye?
3:12—4:6 Pulu Yili-ni Penga Nimba Panjipa Mi Lirim Ung-Konaliinga Kongun Tinjili Yima-ni Mundu-Mong Naa Tenjiku Kongun Telemele Mele Ung Te (3:1—4:6 pali)
12 Pe ekupu, ‘Pulu Yili-ni ung kona nimba panjipa mi lekemaliinga kongunale-ni yambuma aima sika liipa tapunjupa konjulimú, ung kona akili sika pora naa nimbá.’ nimbu tondulu mundupu piliipuliinga, ‘Yambuma pali piliangi.’ nimbu mundu-mong naa tepu mokeringa nimbu silsiliipu anduliu. 13 Na Moses-ni tirim mele naa teliu. ‘Nanga kumbi-kerina talang pulimále kumbulupa pora nimbá tekem mele Isrel-yambuma naa kanangi. ‘Tondulu talang purum mele we telemú.’ niku piliangi.’ nimba Moses-ni mulumbale te liipa yunga kumbi-kerale pipi sirim. 14 ⸤Moses-ni yunga kumbi-kerale pipi sirim⸥ akiliinga-pe Isrel-yambumanga numanuma méle te-ni pipi sirim mele we silimú. Yandupa-yandupa ekupu kepe Moses-ni yunga kumbi-kerina pipi sirim mulumbalele Isrel-yambuma-kene we lelemáliinga Pulu Yili-nga ungele piliingí piliipa kungnjuliele enini-kene naa pípili Pulu Yili-ni nimba panjipa mi lirim ung uieliinga ungma molemú bukele we kambu toku kanuku ung-pulele naa piliiku molemele. Yambu te-ni ‘Krais-nga yambu te molambu.’ nimba yu-kene tapú-toku molembele kene mindi Krais-ni mulumbalele wendu liinjilimáliinga Isrel-yambuma-kene we lelemú mulumbalele wendu naa purum. 15 Aima sika yandupa-yandupa ekupu enaliinga kepe Moses-ni turum bukna molemú ungma kanuku kambu tolemelema piliilimili kene mulumbale kanili-ni eninga numanuma we panda tolemú.
16 Akiliinga-pe yambu te numanu topele topa Auliele molemúna pulimú kene ⸤Auliele-ni⸥ mulumbale kanili yambaliinga numanuna wendu liinjilimú, ⸤Moses Pulu Yili mulurumna pumbandu mulumbalele kumbi-kerina wendu liipa purum mele⸥. 17 Auliele yu Mini kanili. Pe yambu te Auliele-nga Minéle-kene tapú-topa molemú yambale ⸤‘Pulu Yili molemúna pupu molambu.’ nilimú kene⸥ méle te-ni yu manda pipi naa silimú. ⸤Ung-manima mola kululi ulu-pulele mola ulu-pulu-kísele, akumanga te-ni yu kapula naa nokupa, manda pipi naa simba.⸥ 18 Akiliinga, oliu ⸤Krais-nga yambuma⸥ pali méle te-ni kumbi-kerima panda topa pipi naa silimáliinga oliunga kumbi-kerima kariyapa mele angiliipa Auliele-nga tondulu talang pulieliinga mini-mana tiliele akuna pelemále yambuma liipu ora silimulu kanolemele. Aku-sipu tepu molamili yunga tondulu talang puliele oliu-kene pepa olandupa-olandupa tondulu pupa telsiliipa pulimú kene oliu kepe yu-mele au talupu yu tepa molemú mele olandupa-olandupa manda lepu telsiliipu pulimulu. Auliele yu Minéle, akili-ni ulu akili telemú.