3
3:1-18 No-Liinjili Jon Omba Yambuma Ungma Nimba Sipa, Numanu Topele Turing Yambuma No Liinjirim Temanele
Yi Tapirias-Sisa, Rom-gapmanale-ni nukurum koleamanga pali, Isrel-yambumanga kolea akumanga pali kepe, yunu yi aima auli kumbinale mulurum. Yunu kolea kanumanga pali Rom-yi aima auli kumbinale mulupili punie ten-po omba pupa punie ten-paip sipale wendu urum kene yunu aku-sipa we mulurum. Punie kaniliinga Pondias-Paillet kolea Judia distrik yambumanga yi-nuimele mulurum; Erot kolea Gallalli distrik yambumanga yi-nuimele mulurum; Erot angin Pillip kolea Ituria distrik kene Terekonaitis distrik-sele yambumanga yi-nuimele mulurum; LLaisenias kolea Apillini distrik yambumanga yi-nuimele mulurum.
Enini kolea akuma nokuku molangi Anas kene Kayapas-sele Pulu Yili popu tunjuring yi-auli olandupasele molangli Sekaraya málu Jon kolea-wakana mulurum kene Pulu Yili-ni Jon yunu “I-sikunu i-sikunu niku sinjui.” nimba, nimba sirim.
Pulu Yili-ni “Niku sinjui.” nimba, nimba sirim kene piliipaliinga Jon yunu pupa no-Jodan nekendu-yakundumanga andupa yambuma ung-mani sipa kene nimba mele: “Eni ulu-pulu-kis telemelema kanuku kis piliiku numanu topele toku kene ‘Pulu Yili-ni oliunga ulu-pulu-kisma ‘We mania pupili.’ nimba kanupa konde tinjipili.’ niku ‘No liamili.’ niku wai.” nirim.
⸤Kongun akili Jon-ni tirim mele yunu naa mulupili kórunga-ui yunu-ni yambuma Yesos-nga ungma sumbi-siku ung piliiku liingí kupulanumele liipa nosunjumba mele⸥ Pulu Yili-ni “Ninjui!” nimba ung nimba sirimuma piliipa yambuma nimba sirim yi Asaya-ni nimba bukna turum akuna molemú akili i-sipa mele:
“Kolea-wakana
⸤kumbi-lepa pumba⸥ yi tenga kerina
ung te nimba mele:
“Auliele ombá kupulanumele akisinjai.
Yunu ombá kupulanum kelúma toku sumbi sai.” nikem.
“Ma-pangima ukuku kalalu siku,
kolu lelemúmanga ukuku pe toku,
kupulanum kimbusilima toku sumbi-siku,
kupulanum ola mania pulimúma kulsa lingí.
Aku-siku tingí kene
Pulu Yili-ni oliu tepa liipa
‘Mindili nolkemela kupulanum-na wendu oku
yu-kene wasie molku kunjingí kupulanum-na
pai.’ nimba liipa mundumba yili
yambuma-ni pali kanungí.” nikem.” Asaya 40:3-5
nimba ⸤Jon-ni penga temba mele Asaya-ni ui aku-sipa nimba sipa bukna turum molemú.⸥
Yambu pulele Jon mulurumna ‘Yunu-ni oliu no liinjipili.’ niku ungí uring kene yunu-ni kanupa kene, enini ung-mura sipa kene nimba mele:
“Gólu topa yambuma tepa kis-sili wambiyelenga walúma, Pulu Yili arerembi kolumba enaliinga nae-ni “Eni takara toku pai.” nimu-na eni ‘Pulu Yili-ni naa tepa kis-sipili.’ niku ‘No liamili.’ niku okumeleye? Eni sumbi-siku molku, ulu kaíma mindi teku mulungí kene eni ulu-pulu-kis tiringma aima sika munduku kelku numanu topele tungí mele mokeringa lemba. “Oliu anda-kolepa Eprayam-ni kalupa liirimuma molemuláliinga yambu kaíma molemulu.” niku aku-siku niku naa piliai. Na-ni eni nimbu siker: ‘Pulu Yili-ni ku-mulú imandu “Eprayam-ni kalupa liirim yambuma au talangi.” nilkanje ku-mulúma Eprayam-ni kalupa liirim yambuma molkemela.’ niker. Eni Eprayam-ni kalupa liirim yambuma molemeláliinga ulu te naa telemú.
“Unji peki tomba luli Pulu Yili-ni kórunga unji-puluna ambulupa ola liipa molemú. Unji mong kaí naa tombama yu-ni peki topa kene tepina kalomba.” nimba Jon-ni aku-sipa nirim.
10 ⸤Yambu Pulu Yili kanupa kaí piliilimú ulu-puluma naa telemelema Pulu Yili yunu-ni “Mindili nangi.” nimbá akili Jon-ni nimba sirim kene piliiku kene⸥ oku máku turing yambuma-ni niku mele: “Aku lem ⸤‘Yu-ni oliu “Mindili nai.” naa nipili.’ nimbu⸥ nambulka temulúye?” niring. 11 Yu-ni eninindu pundu topa nimba mele: “Wale-pakuli tale nosulimele yambuma eni yambu wale-pakuli te naa nusingíma moke teku sangi. Langima kepe aku-siku teangiko.” nirim.
12 Ku-moni-takis liili yima kepe ‘No liamili.’ niku uring. Yu-ni ung nirim mele piliiku kene yundu walsiku piliiku kene niku mele: “Ung-Bo Tunjuliele, oliu nambulka temulú kene Pulu Yili yu-ni oliu kanupa kaí piliimbaye?” niring. 13 Yu-ni eninindu nimba mele: “Eni ku-moni-takis liiku kene gapmanale yu-ni “Ku i-siku liai.” nimba makó topa simba mele liai. Eni gólu toku mare ola panjiku liilimele akili mele naa liai.” nirim.
14 Kanu-kene ami-yi mare-ni yu walsiku piliiku kene, “Oliu kepe nambulka teamiliye?” niring. Yu-ni pundu topa kene nimba mele: “Eni yambumanga ku-moni wa liingíndu gólu toku kimbulú-ni we naa tai. Gapmanale-ni méle kalomba kuli mindi liiku nosuku, táka-niku molai.” nirim.
15 Jon-ni tirim mele kanuku kene yambuma-ni yu-kene numanu pulele liiku munduku, ‘Pulu Yili-ni oliunga anda-kolepalimandu “Enini nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.” nirim yi-nuim Kraisele ya yi ilinje?’ niku piliiku muluring.
16 Niku piliiring mele piliipaliinga Jon-ni pundu topa kene eninindu nimba mele: “Na-ni yambuma no mindi liinjiliu. Akiliinga-pe yi te ombále yu-ni ⸤Pulu Yili-nga⸥ Mini Kake Tiliele kene tepéle kene eni liinjimba ⸤liingí⸥. Ombá yi ili yunga tondulale aima olandupa, nanga tondulale aima mania-kilia. Na yunu-kene kapula mólu. ⸤Yambu-aulimanga kongun kis tili kendemande-yambuma-ni sika eninga aulimanga kongun kísma tinjingíndu kimbu-suma wendu liinjilimele akiliinga-pe⸥ ombá yilinga kimbu-su wendu liinjimbu kongun kanili aima olandupa mele na-ni kapula naa tenjilka, na yi aima kisele. 17 Yu-ni yunga rais-wit apuruli apulu-pokale ambulupa kene yunga rais-wit mongma kene rais-wit kiluma kene apurumbandu molemú. Yunga rais-wit apuruli polale tepa mimi tembandu rais-witma pali apurupa wendu liipa kene monguma liipa rais-wit nosilimú lkuna ‘Lipili.’ nimba nosimbandu lku liipa nosupa, penga kiluma liipa máku topa tepi naa kumbulupa nomba pepa mindi pulimúna kalomba.” nirim.
18 ‘Yambuma-ni “Oliu yambu molupu kis-silimulu yambuma. Oliu ulu-pulu-kisma mundupu kelepu numanu topele tamili.” niangi.’ nimba Jon-ni yambuma ung-mani pulele aku-sipa sipa, temani kaiéle topa sirim.
3:19-20 Erot-ni No-Liinjili Jon Ka Sirim Temanele
19 Walse, penga mele, Jon-ni kolea Gallalli distrik yambumanga yi nuim king Erot ung-mura sirimko. Yunu anginunga ambu min Erodias ⸤mangupa liirim⸥ ulele kene ulu-pulu-kis lupa-lupa pulele tirim-ma kene nimba para sipa yunu ung-mura sirim. 20 Jon-ni yunu ung-mura sirimeliinga Erot-ni arerembi kolupa kene yunu ka sipa ka-lkuna panjurum. Yunu-ni aku tirimele tepa kis-sirimko.
3:21-22 Jon-ni Yesos No Liinjirim Temanele
21 ⸤Erot-ni Jon ui ka naa sipili⸥ yambu pulele Jon no liinjipa mulurumna oku no liiring kene Yesos kepe omba no liirimko. No liipa kene Pulu Yili-kene popu topa ung nimba angiliirim kene mulále takape nimba anju-yandu purum. 22 Pulu Yili-nga Minéle, kera-waembonu mele, mania omba Yesos mulurumna pupa ⸤kangina⸥ ola mulurum. Mulúna ung te wendu omba kene nimba mele: “Nu nanga numanu monjuliu kangale. Nu-kene numanu siliu.” nirim.
3:23-38 Yesos Nukurum Yi Josep-nga Anda-Kolepalimanga Temanele
23 Yesos yunu mana mulupili punie wan paon ten mele omba purum kene yunga kongunale pulu monjupa tirim.
Yambuma-ni Yesos-ndu ‘Josep málale.’ niku piliiring.
Josep yunga lapa Illai.
24 Illai lapa Matat.
Matat lapa LLipai.
LLipai lapa Melkai.
Melkai lapa Janai.
Janai lapa Josep.
25 Josep lapa Matatayas.
Matatayas lapa Emos.
Emos lapa Neam.
Neam lapa Esillai.
Esillai lapa Nakai.
26 Nakai lapa Meat.
Meat lapa Matatayas.
Matatayas lapa Semein.
Semein lapa Josek.
Josek lapa Joda.
27 Joda lapa Joanan.
Joanan lapa Resa.
Resa lapa Serapapel.
Serapapel lapa Sialtel.
Sialtel lapa Neri.
28 Neri lapa Melkai.
Melkai lapa Edai.
Edai lapa Kosam.
Kosam lapa Ellemadam.
Ellemadam lapa Ere.
29 Ere lapa Josua.
Josua lapa Elliesa.
Elliesa lapa Jorim.
Jorim lapa Matat.
Matat lapa LLipai.
30 LLipai lapa Simion.
Simion lapa Juda.
Juda lapa Josep.
Josep lapa Jonam.
Jonam lapa Ellayakim.
31 Ellayakim lapa Mellia.
Mellia lapa Mana.
Mana lapa Matata.
Matata lapa Netan.
Netan lapa ⸤Yi Nuim King⸥ Depit.
32 Depit lapa Jesi.
Jesi lapa Opet.
Opet lapa Boas.
Boas lapa Sallimon.
Sallimon lapa Nason.
33 Nason lapa Aminadap.
Aminadap lapa Admin.
Admin lapa Anai.
Anai lapa Esron.
Esron lapa Peres.
Peres lapa Juda.
34 Juda lapa Jekop.
Jekop lapa Aisak.
Aisak lapa Eprayam.
Eprayam lapa Tera.
Tera lapa Neyo.
35 Neyo lapa Serak.
Serak lapa Reu.
Reu lapa Pellek.
Pellek lapa Epe.
Epe lapa Silla.
36 Silla lapa Kenan.
Kenan lapa Apakisat.
Apakisat lapa Sem.
Sem lapa Noa.
Noa lapa LLamek.
37 LLamek lapa Metusalla.
Metusalla lapa Inok.
Inok lapa Jaret.
Jaret lapa Mallallell.
Mallallell lapa Kenan.
38 Kenan lapa Inos.
Inos lapa Set.
Set lapa Adam.
Adam lapa Pulu Yili.
Adam yu Pulu Yili-nga málale.